Preek week 39, 2007 Preek week 39, 2007
Preek van de week 39

BEVRIJDING, REINIGING, VERLOSSING.

Als we spreken over bevrijding, reiniging, verlossing, dan gaat het over datgene, wat God aan ons wil geven. Als het ons een verlangen is alle dingen in onze maatschappij te toetsen, dan is dat toch vanuit het verlangen de werkelijkheid, de echtheid van de dingen te ontdekken, zodat we niet misleid worden; zodat we niet teleurgesteld raken; zodat we niet komen van de wal in de sloot. Dit, omdat we heel reëel meemaken, dat de satan in staat is om met de ene hand lichamelijke genezing te geven, en met de andere hand de mens weg te breken. Nooit genoeg kunnen we erop wijzen, dat daardoor ook relaties kapot gaan. Relaties tussen man en vrouw, tussen vriend en vriendin, tussen ouders en kinderen, tussen collega's, tussen vrienden onderling en in familieband.

IJverig voor god

We willen daarom gaan naar een schriftgedeelte, n.l. Handelingen 26.Paulus gaat terug naar de roeping, die hij heeft ontvangen. Hij heeft zich met hart en ziel ingezet voor datgene, wat door God geopenbaard is aan de vaderen en de profeten in het Oude Testament. Hij is een ijveraar geweest voor de God van Israel en voor de voorvaderlijke overleveringen. Hij heeft dit niet uit verkeerde bedoelingen gedaan, maar echt uit een stukje ijver voor de God, waarin hij geloofde. Tot het moment waarop hij in aanraking kwam met Jezus Christus, en het licht uit de hemel hem omstraalde en hij zijn leven ging zien in het licht van een rechtvaardig God, maar gelukkig ook een liefdevolle God.

Toen kwam Paulus tot de ontdekking dat hij in zijn ijver al die jaren voor de duisternis gefunctioneerd had. Het lijkt me zo vernietigend, zo verschrikkelijk moeilijk om dat te moeten toegeven. Dat is wat Paulus ervaart. Dat je met zulke positieve motieven bent bezig geweest en toch achteraf tot de ontdekking komt, dat je een dienstknecht bent geweest en gefunctioneerd hebt voor de duisternis, zonder dat je het wilde.

Om je succes prijs te moeten geven van datgene wat je hebt opgebouwd. Ook Paulus had iets opgebouwd. Waarschijnlijk in een andere mate dan occulte genezers. Maar wel zijn positie, wat hij zelf noemt als verlokkende ongerechtigheid; veel eer, veel macht, promotie maken en door mensen aanbeden te worden. Hij was een geziene man onder de mensen van zijn tijd, omdat hij gestudeerd had bij de grootste docenten, die hij noemt, zijn rabbi, Gamaleel. Een man die zijn sporen verdient heeft in het jodendom.


Gemeenschap

En dan als Paulus overgaat van het rijk van de satan naar het rijk van het licht, uit de macht van de duisternis overgegaan in de macht van de Zoon Zijner liefde, dan zegt Paulus: Dat heeft God gedaan. Hij heeft mij verkozen uit het volk van Israël en uit de heidenen, om hun ogen te openen ter bekering uit de duisternis. Het licht geeft aan te komen in de gemeenschap met de levende God.

In Johannes staat de tekst; "God is licht en in Hem is in het geheel geen duisternis." God verlangt er ten diepste naar gemeen‚schap met ons te hebben. Dat wij ons zouden bekeren.

Om te komen in Zijn licht. Als ik met God in gemeenschap wil leven, dan zal ik moeten leren om te leven in het licht.

Om ons te verlossen uit de macht van de satan, zodat wij komen te staan onder de macht van God. Onder de macht van Jezus Christus.

Opdat wij vergeving van zonden zouden ontvangen.

Opdat wij een erfdeel onder de geheiligde zouden ontvangen door het geloof in Christus.

Ik mag u een weg wijzen tot bevrijding, tot reiniging, tot verlossing.

Gods uitnodiging is, dat u komt tot Jezus Christus. Hij, die de weg en de waarheid en het leven is. Het doel, is te weten dat God een liefdevolle God is. Hij ontmaskert. Hij toetst en laat dingen aan het licht komen. Met de bedoeling, niet te veroordelen, maar te redden.

Toen Jezus Christus naar de aarde kwam, is Hij gekomen met het doel om voor u te sterven aan het kruishout van Golgotha. God zag waar naar toe wij ons ontwikkelden. Juist omdat Hij zag, dat het een doodlopende weg was, heeft Hij zijn Zoon Jezus op onze weg geplaatst. Voor u, voor mij, in onze plaats. Toen Jezus aan het kruis hing, heeft Hij ook geroepen; "Mijn God, mijn God, waarom hebt Gij Mij verlaten."

Reiniging

Juist om u en mij heeft God Hem verlaten. Als de Here u dingen heeft laten zien; als er in uw leven dingen zijn ontmaskerd; hoe moeilijk is het dan om je over te geven; je gewonnen te geven en te komen tot de erkenning, dat je toch verkeerd zat. Maar de Here ontmaskert. Hij heeft echter ook onze ogen geopend, opdat wij het licht zouden gaan zien en zouden durven komen tot de erkentenis van de waarheid.

En als er ontmaskering heeft plaatsgevonden; als onze ogen geopend zijn, dan blijft het nog bij de daad, die u zou moeten verrichten. En de daad is heel concreet en heel bewust dat u uw zonden belijdt en dat u breekt met de werken van de duisternis, waar u misschien nog mee bezig bent. En dat u de werken van de duisternis, waar u vroeger ook in betrokken bent geweest ook brengt onder het bloed van de Here Jezus. U kunt dat persoonlijk doen, maar als u daar al zo lang mee worstelt, dan kunt u dat ook samen met anderen doen. B.v. de predikant van uw gemeente.

Bevrijding

Een van de meest erge vormen van demonische verduistering die er kan plaats vinden in het leven van iemand, is dat er een inwoning heeft plaatsgehad of misschien nog aanwezig is van allerlei demonische machten in uw leven. Het is geweldig hoe we in het leven van Jezus op aarde kunnen zien, hoe Hij is rondgegaan om te genezen. Dat de bijbel ons ook duidelijk vertelt van de macht van de Here Jezus over het rijk van satan. Die macht heeft Hij tentoongespreid door mensen te bevrijden.

Een voorbeeld hiervan is op de dag van zijn opstanding. Hij verschijnt aan mensen, en dan is de eerste aan wie Hij verschijnt Maria van Magdala. Veel mensen denken, dat die vrouw zo heette. Maar dat is niet zo. Ze heette gewoon Maria, maar is genoemd naar het dorp waar ze woonde, Magdala, aan de zee van Tiberias. En als je het over Maria van Magdala had, dan wist iedereen welke Maria bedoeld werd. Ze was zeer berucht, omdat er vele demonische machten in haar woonden. En deze Maria is met Jezus in aanraking gekomen. Als de bijbel verteld over de eerste verschijning van Jezus aan mensen na de opstanding, dan zegt de bijbel dat de eerste ontmoeting is geweest met Maria van Magdala, van wie hij zeven boze geesten heeft uitgedreven.

De Here Jezus heeft de macht ook nu in ons leven om ons van de macht van demonen echt werkelijk vrij te maken. Het is geweldig om te zien dat de Here Jezus zijn discipelen tot zich roept en dan staat er geschreven: "opdat zij met Hem zouden zijn en opdat Hij hen zou uitzenden om het evangelie te prediken en om ze macht te geven om boze geesten uit te drijven." Het is een geweldige genade, dat God vandaag de dag dat nog steeds geeft aan de gemeente van Jezus Christus. Om in de wonderbare naam van Jezus Christus ook demonische machten uit mensen te verdrijven..

Eén van de meest ernstige vormen van het occultisme en van het duistere, is hoe mensen door inwoning van een demonische macht door allerlei stemmen uiteindelijk gedreven worden tot wanhoop. En die wanhoop leidt uiteindelijk tot een wanhoopsdaad. En die wanhoopsdaad is vaak het zich van het leven benemen, omdat ze ten einde raad zijn. Jezus, nodigt ons uit om te komen naar Hem toe. "Komt tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u vrede, rust geven." 

Het is heel belangrijk om te weten dat vaak in de worsteling tijdens een ziekte deze dingen op het toneel verschijnen.
Geestelijk en lichamelijk

We leven in een wereld waarin er een stukje gebrokenheid is. Door de zondeval is de mens eindigend geworden. God heeft ook tegen Adam gezegd: "ten dage dat gij eet van de boom van goed en kwaad zult gij sterven." Als Adam en Eva hebben gegeten van de boom, dat ziet u ze niet meteen daar dood neer vallen, hoewel God dat gezegd heeft. De eerste dood, die er plaats vindt, is het feit, dat er een geestelijke scheiding plaatsvindt. Als u naar uw tuin gaat en u knipt er een paar bloemen af om in huis te zetten, dan geniet u daar waarschijnlijk nog een week van. Maar dan ziet u de bloem verwelken en uiteindelijk werpt u hem weg. Dat is wat er gebeurt is in de hof van Eden. Adam en Eva werden afgeknipt van de bron van het leven. Maar ze leefden nog vele jaren. Ze bloeiden nog vele jaren tot uiteindelijk de lichamelijke dood intrad.

Dat zijn de twee aspecten van wat God bedoelde toen Hij zei: "Ten dage dat gij daar van eet, zult gij sterven." Geestelijk sterven en lichamelijk sterven. Alleen, wij zijn vaak zo gefixeerd op het lichamelijk sterven, omdat wij dat van veel meer waarde achten dan het geestelijk sterven. Vandaar dat de Here Jezus ook zei: "Wat baat het de mens als hij de gehele wereld wint, maar schade lijdt aan zijn ziel."

Dwaas!! Wat baat het een mens, als je de Here Jezus niet volgt. Als je verder alles wint en de mensen prijzen je gelukkig. En ze dragen je op handen. Maar straks als je komt te sterven, dat je voor eeuwig verloren bent. Maar de Here Jezus zegt: "Vrees niet voor degene, die zelfs in staat zijn om het lichaam te doden. Vrees degene, die niet alleen het lichaam kan doden, maar ook de ziel en de geest in het verderf kan storten."

Nieuwe wegen

Als wij te maken hebben met de geestelijk dood en de lichamelijke dood, dan worden u en ik voortdurend geconfronteerd met allerlei gevolgen van de zondeval. Ziekte, tekortkomingen, geestelijk- en lichamelijk gehandicapte mensen. Mensen, die allerlei mogelijke tekortkomingen hebben. De ene op de andere ziekte, die zich gaat openbaren. Het geweldige van dit alles is, dat de Here niet alleen maar wegen voor ons afsluit, maar ook andere wegen aanwijst. Als de Here in het O.T. tegen het volk Israël zegt: "Als je je wendt tot een wichelroede; als je je wendt tot magnetiseurs; als je je wendt tot toverij; als je je wendt tot het opwekken en raadplegen van geesten van doden; het is Mij een gruwel. En dat zal het tot in de eeuwigheid blijven." Maar tegelijkertijd zegt de Here: "Een profeet uit uw midden zal Ik doen opstaan; naar Hem zult gij luisteren."

Dat is het geweldige van Gods genade. God wijst het duistere, occulte om uw wil af. Maar tegelijkertijd wijst God nieuwe wegen aan. Het jammere is dat u en ik deze wegen vaak niet gezien hebben, omdat ze zo vergeten zijn. B.v. een vader en een moeder, die tot hun kind alleen maar zeggen; ik wil niet dat je dit doet; en dit mag je niet en dat is niet goed. Op den duur zegt het kind; "Je bekijkt het maar. Ik mag nooit wat.", en gaat toch de verkeerde weg. Terwijl, als je tot het kind zegt; "ik wil niet dat je dit doet.", en je geeft aan de reden waarom niet en je wijst wegen aan wat wel mag, dan ziet het kind, dat je met ze meeleeft, meevoelt, meedenkt. En zo samen probeert de wegen te vinden.

We zijn bijzonder dankbaar dat, als we spreken over yoga en zeggen; het heeft duistere achtergronden, en kan mensen brengen tot een diep occulte ervaring en ze steeds verder van God verwijderen, dan mogen we tevens zeggen, dat er gelukkig christen-fysiotherapeuten zijn, die zich reëel over de zaken gebogen hebben en cursussen hebben ontwikkeld om mensen te leren om op een positief bijbelse manier met geestelijke spanningen om te gaan en hoe ze hun lichaam daarin kunnen gebruiken. En we zouden het graag willen aansporen, dat, als we aan de ene zijde zaken afkeuren, dat we aan de andere zijde hetgeen wat goed en bijbels en verantwoord is ook aanwijzen. Zo kunnen we elkaar verder helpen.

Bidden

Als we kijken naar ons persoonlijk leven, waar wordt er nog echt gebeden? Waar vinden we nog gezinnen, waar er nog wordt gebeden? Waar de vader zijn dochtertje naar bed brengt, of de moeder haar kinderen en er nog samen met de kinderen tot Christus wordt gegaan? Waar vinden we nog gezinnen, waar er rond de maaltijd nog luid wordt gedankt en aanbeden. Het gebed is verdwenen uit de huizen van miljoenen mensen. Terwijl God juist het gebed heeft aangewezen, om binnen de gemeente van Jezus Christus, om binnen het gezin te leren te spreken tot God. Onze noden, onze verlangens, onze behoeften en wensen kenbaar te maken aan Hem. En God vertelt in zijn Woord dat het gebed bijzonder veel vermag.

Jakobus zegt in hfdst 5: "Het gebed vermag veel." Niet omdat er zo prachtig in volzinnen wordt gebeden. Niet omdat we geleerd hebben God met ons gebed te manipuleren. Maar het gebed vermag veel, omdat God er kracht aan verleent!! En als we het niet willen geloven, haalt Jakobus er een oud-testamentische figuur bij, n.l. Elia.

Maar als we aan Elia denken, dan deinzen we enigszins terug, want Elia is een verschrikkelijk grote Godsman. Als je ziet, wat God allemaal door Elia gedaan heeft. Dan voelen we ons steeds kleiner worden in het nadenken over Elia. Maar Jacobus zegt: Kijk maar naar Elia, hij was een mens zoals wij. Dan haast Jacobus zich om te laten zien; zo klein als jij bent, zo klein was Elia ook. Het verschil is niet dat Elia groter was. Elia heeft door zijn eenvoudig en simpel gebed de geweldige kracht van zijn Schepper en God leren ervaren. 

Ook Paulus zegt, onder leiding van de Heilige Geest, in Efeze 3:20-21: "Hem nu, die blijkens de kracht, welke in ons werkt, bij machte is oneindig veel meer te doen dan wij bidden of beseffen, Hem zij de heerlijkheid in de gemeente en in Christus Jezus tot in alle geslachten, van eeuwigheid tot eeuwigheid."

Als u heel praktisch te maken hebt met ziekte bij uw kind, dan is toch uw eerste reactie te bellen naar de dokter, omdat uw kind aldoor koorts heeft. Moge het toch zo zijn, misschien vanaf deze dag, dat u mag leren niet eerst te bellen naar de dokter, maar eerst te bellen naar de hemel. Kent u de lijn naar de hemel? 5x5! Als u dat draait, hebt u contact. Er staat in Psalm 50:15: "Roep Mij toch aan ten dage van uw benauwdheid, Ik zal u redden en gij zult Mij ere." Dit is niet een KPN lijn, maar een hemellijn. God wil werkelijk zijn macht openbaren. Maar we moeten leren om tot Hem te roepen, en dan wil God inderdaad verlossing schenken. En soms ook genezing.

Genezing

Als we denken aan Jakobus 5, dan moet ik zeggen dat de theologen de eeuwen door Gods kracht hebben weggetheologiseerd. In dit gedeelte wil Jacobus de gelovigen bemoedigen. Hij schrijft: "Als er iemand onder u leed te dragen heeft,  late hij bidden." Hij wijst op het gebed. Als iemand pijn of verdriet heeft, moeite, heeft iemand te kampen met ziekte, dan weet je dat je zelf persoonlijk met die ziekte en nood bij de Almachtige God mag komen.

Jacobus zegt ook: Is er iemand bij u ziek, (dan spreekt hij over de plaatselijke gemeente, maakt niet uit wat voor soort gemeente) laat de persoon dan de oudsten van de gemeente tot zich roepen, opdat de oudsten van de gemeente een gebed uitspreken, en de persoon met olie zalven. Aan de ene kant is het de zieke, die van God de vrijmoedigheid ontvangt om te zeggen: God, ik heb reeds gebeden, ik merk geen verandering. Ik grijp niet meteen medicijnen, ik roep niet direct de dokter. De mogelijkheid is er om de oudsten te laten roepen.

De oudsten gaan in nederigheid. Ze informeren, controleren en onderzoeken wat precies die roep inhoudt, en dan gaan ze en zijn zich als oudsten er diep, diep van bewust, dat zij, als oudsten niets, maar dan ook werkelijk niets kunnen veranderen aan de toestand van de zieke. Maar juist omdat dit de weg is die God geeft. En het gebed van de gelovige zal de zieke genezen en de Here zal hem oprichten.

Er zijn dus drie partijen, in eerbied gesproken, bij dit gebeuren betrokken. De zieke, die laat roepen; de oudsten die in nederigheid en zwakte komen; de levende God, die klaarstaat om te kunnen en willen oprichten. En we hebben vele ervaringen, dat we kunnen zeggen, de Heer heeft, als het in overeenstemming was met zijn wil, bovennatuurlijke wonderen gedaan. En dit middel gebruikt om mensen te genezen.

Natuurlijk mogen we daaraan toevoegen dat er evenzoveel mensen zijn, die niet genezen zijn, ondanks het feit van het toepassen van Jacobus 5. Maar dat is, omdat er geen automaat staat van twee kwartjes om genezing te ontvangen. Maar het is om te gaan in afhankelijkheid, dat God weet welke weg Hij met de zieke gaat en wil gaan. Ook dat mogen we leren herontdekken. Zo kan de Heilige Geest de goddelijke kracht openbaar maken, zelfs indien God dat wil, tot genezing. 

Psychosomatisch

Terwijl ik dit zeg, mag ik tegelijkertijd wijzen op het feit, dat heel veel mensen met ziekte te maken hebben, terwijl de oorzaak niet in de eerste plaats lichamelijk gelegen is. Als ik luister naar doktoren en vrienden, dan is het schrikbarend om te zien dat het aantal ziekten dat is toegenomen, psychosomatische ziekten zijn. Ziekten, die hun oorzaak hebben in het psychische, en hun uitwerking op het lichaam.

Hoeveel mannen en vrouwen kampen er vandaag met ziekten. Ze dokteren heel wat af, en halen er medicijnen en specialisten erbij halen. Maar hoe vaak is het niet zo, dat er een ziekte is in de relatie tussen man en vrouw. Dat je mensen ziet met een stukje haat, wrok, bitterheid, en dat de specialist dat niet kan ontdekken. Omdat de moderne wetenschap de zonde niet erkent, er aan voorbij gaat. Men is met de symptomen bezig, en niet met de kern. Niet met de oorzaak, met de bron van de ziekte. Terwijl we zien dat daar, waar mensen hun zonde belijden van haat, van wrok, bitterheid, soms dingen uit het verre verleden, dingen die gebeurd zijn in hun leven, dan zie je soms mensen zowel geestelijk als lichamelijk bijna letterlijk veranderen. Dat is de genezing die de Heer geeft. Hoeveel relaties zijn er niet stuk. Tussen vrienden en vriendinnen, broers en zussen, collega's, familieleden, zelfs binnen de gemeente van Jezus Christus. En dan zie hoeveel er geleden wordt.

Preventief

De oplossing van Gods wege is deze, dat de Here ons leert dat we eerst in onze geest moeten worden genezen. Als God ons in onze relatie tot Hem en tot onze naaste geneest, dan zie je hoe het vaak preventief werkt om vele soorten lichamelijke ziekten te voorkomen, maar tegelijk ook om vele soorten lichamelijke ziekten op te lossen. De wereld is vandaag kil, koud, hard geworden, en je ziet de ene na de andere struikelen.

Bij het grootste percentage gaat het om geestelijke problemen. Dat ze gebroken zijn. Als de geestelijke problemen worden opgelost, dan zie je vaak ook lichamelijk oplossingen ontstaan. Ik geef u stap voor stap enkele mogelijkheden. Dit is niet het enige.

 

De gemeente van Jezus Christus is de beste, de meest ideale, door God bedachte, therapeutische gemeenschap, die op deze aarde bestaat.

Waar liefde en eenheid is, bloeien mensen op. Waar warmte is, kunnen zelfs mensen, die ernstig ziek zijn, opbloeien. Alleen bij vele gemeenten, moeten we constateren, zijn geen therapeutische gemeenschap meer, maar worden er vele brokken gemaakt.

De gemeente van Jezus Christus, de beste, ideaalste, door God bedachte, therapeutische gemeenschap. Beter als een opvangcentrum, beter dan een therapeutisch huis. Het is goed dat ze bestaan. Om mensen uit de eerste nood te helpen. Maar mensen moeten daarna ook weer terug in de maatschappij. Maar dan is de vraag, Waar is er zo een goddelijk therapeutisch, door God gegeven thuis, om ze in liefde, warmte en eenheid op te vangen, om ze verder te brengen. Dat is in wezen de grote nood. Vaak is de gemeente verbrokkeld, stukgegaan. 

Nog meer god gegeven mogelijkheden

We zijn de Here natuurlijk dankbaar voor de ontwikkelingen op medisch gebied. Een mens uit andere werelddelen zou verwonderd staan over de moderne middelen en technieken, de kennis en tientallen mogelijkheden die ons ter beschikking staan. Het is een geweldige zegen dat we dat mogen gebruiken, hoewel, zoals reeds genoemd, het niet allemaal meer zuiver is, zoals het wordt toegepast. Zo genadig is God reeds aan Nederland, vergeleken bij de wereld waarin we leven. We mogen daarvan gebruik maken. Biddend en toetsend, onderzoekend; om te weten of we niet in een gevarenzone terechtkomen, en soms met het duistere in contact komen.

Bij dit alles moet echter ook genoemd worden, dat vele kinderen Gods die de Heer reëel in hun leven hebben ervaren, beleden en gekend; velen zijn soms na een lange weg van lijden, ook lichamelijk, van strijd en worsteling uiteindelijk door de Here zijn thuisgehaald. Ziekte blijft ook kinderen van God niet altijd bespaard. Dat ervaren ook wij in ons leven. Je krijgt ook als christen te maken met de gebrokenheid van de maatschap‚pij als gevolg van de zonde.

 

Als ik al die mogelijkheden heb genoemd, die God ons heeft aangewezen, dan wil ik u er tot slot op wijzen, dat er veel schriftgedeelten zijn, waarin staat, dat we ons oog niet alleen gericht moeten houden op het hier en nu, op het lichamelijke. Ik denk aan 2 Kor.4:16 waar Paulus schrijft: "Want ook al vervalt onze uiterlijke mens, onze innerlijke mens wordt van dag tot dag vernieuwd. Daarom verliezen wij de moed niet, want we zien niet op het tijdelijke, maar op het eeuwige." Daarmee geeft Paulus aan, dat in de worsteling en de strijd, die Paulus zelf aan den lijve heeft ondervonden, dat God soms kan zeggen; Ik genees u niet lichamelijk, maar MIJN GENADE IS U GENOEG. Dat God toch door kan gaan met het vernieuwende werk en ons laat zien; ook al komt er geen lichamelijke genezing, dat er een geweldige eeuwige heerlijkheid voor ons is weggelegd. Paulus zegt ook zo aan de Filippenzen: "Wij zijn burgers van een rijk in de hemelen, vanwaar wij ook onze Here Jezus Christus verwachten, die ons vernederd lichaam veranderen zal, zodat het aan zijn verheerlijkt lichaam gelijkvormig wezen zal."

 Lijden en heerlijkheid

 We weten dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegenover de heerlijkheid die straks openbaar zal worden, wanneer de Here Jezus uit de hemel verschijnt. Wat baat het u als u voor een aantal jaren genezing zou er varen, maar buiten het koninkrijk van de levende God de eeuwigheid moet doorbrengen? Ziet u het verschil.?

Het laatste gedeelte in Openbaring 20 vertelt hoe uiteindelijk de satan vernietigd wordt. Dan zegt Gods woord in Openb.21: "en ik zag de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, waar gerechtigheid woont." Maar het bijzondere van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde is, dat daar God temidden van ons zal wonen en we zullen mogen delen in zijn heerlijkheid. Johannes verteld door de Heilige Geest geleid: En er zijn geen tranen meer, geen ziekte, geen tekortkomingen, geen narigheid meer, maar het is allemaal de volmaaktheid, waar de Here ons mee naar toeneemt. Dat is wat God aanbiedt.

AMEN.