Preek week 38, 2007 Preek v.d week 38, 2007

Preek van de week 38

Spotten ze wel eens met je omdat je in de HERE Jezus gelooft? Zeggen ze wel eens dat je gek bent als je naar de kerk gaat? Lopen ze wel eens te schelden als je bijvoorbeeld naar een Christelijke school gaat?

Weet je dat ze dat met de HERE Jezus ook gedaan hebben? Weet je hoe ze Hem noemden? Een 'boertie van buutn'. Als de HERE Jezus zei dat Hij de Zoon van God was, moesten ze keihard lachen. Dan gingen ze spotten: 'hoor dat eens: dat 'boertie van buutn' denkt dat Hij Gods Zoon is'

Een 'boertie van buutn'! Door plat te praten kun je spotten. Dat deden ze ook met de HERE Jezus. Hij groeide op in Nazareth. Hij is een NazArener. Maar ze maakten er spottend van 'NazOreeër'. Dat is het taaltje van Galilea. Hij is een 'boertie van buutn'.

Denk daar maar aan als ze eens met je spotten omdat je gelooft. De HERE Jezus heeft het Zelf ook meegemaakt. En als je daar aan denkt word je toch weer blij. Weet je waarom ze op je schelden? Omdat je bij Hem hoort - bij de HERE Jezus op wie ze ook altijd hebben gescholden.

Ze deden zelfs nog lelijk toen Hij al aan het kruis hing. Lachen, spotten, schreeuwen, pesten… Dat staat ook in Psalm 69 

Gelukkig werd in Israël niet alleen gespot. Ook uit het joodse volk gingen velen geloven in Jezus, de Messias. Matteüs schreef voor hen een evangelie, eerst in het Hebreeuws. Hij werkte onder Hebreeën en toen hij verder ging, zette hij het evangelie op papier voor hen. Hij verwijst steeds naar het Oude Testament om zijn broeders uit Israël die nog niet geloven te overtuigen: 'in Jezus is vervuld wat in de Schrift staat'. Ook in onze tekst wijst hij dat aan als Gods Zoon uit Egypte naar Israël komt. God de Vader leidt Jezus' weg. Daarover gaat de tekst. Het thema is:

God leidt Zijn Zoon terug naar het land Israël

1.   Zijn intocht

2.      Zijn lijden

      3.   Zijn smaad


1. Zijn intocht

Keizer Augustus deed eens de uitspraak over koning Herodes: "je kunt beter een varken van Herodes zijn, dan een zoon van Herodes" - en hij bedoelde: als varken van Herodes heb je een langer leven dan als zoon van Herodes.

Koning Herodes was namelijk de koning die namens de Romeinen in een deel van Israël de baas was. En hij probeerde de joden te vriend te houden door hun boeken te lezen en hun wetten te houden. Zo hield hij zich ook aan de joodse wetten geen varkensvlees te eten. Als varken in Herodes' paleis had je een veilig bestaan.
Dat gold niet voor een zoon van Herodes. Hun vader was steeds bang dat iemand van zijn zoons hem van de troon wilde stoten. Hij liet geregeld één van zijn zoons uit wantrouwen doden. Als zoon in Herodes' paleis was je niet veilig vanwege pa's argwaan.

Die argwaan herkennen we in de geschiedenis van Matteüs 2. Herodes wil geen risico lopen en laat alle kinderen doden. Het is afgrijselijk wreed. Het is tegen Gods wil - en toch krijgt het een plek in Gods plan. Dat staat in de tekst die begint met de woorden "toen Herodes gestorven was" - wat je vrij kunt vertalen met: 'toen Herodes Gods plan had afgerond'. Herodes werkt er tegen wil en dank aan mee dat Gods Zoon op aarde de weg gaat die in de Schriften geschreven staat.

Als deze Herodes sterft, heeft hij Gods plan gediend. En zie - zegt de tekst: daar komt de engel van God weer uit de hemel. Via die engel was Jozef verantwoordelijk gesteld voor kind en moeder. Van de engel hoorde Jozef dat hij moest vluchten uit Israël. Nu - zegt die hemelse boodschapper - kan Jozef gerust teruggaan, want "ZIJ die het kind naar het leven stonden zijn gestorven".
Let u erop dat er nu een meervoud staat: velen stonden dat kind naar het leven. Het was niet alleen Herodes: er waren meer vijanden van God. Achter Herodes stonden de machten van de hel… Maar het gevaar is geweken met de dood van de oude sluwe vos Herodes - Jozef kan gaan.

Dat gebeurt ook - staat er in vers 21: "En hij stond op en hij nam het kind en zijn moeder en kwam in het land Israël". Willen we deze woorden over deze intocht goed begrijpen, moeten we even terugkijken naar vers 15 waar gesproken is van de uittocht: "uit Egypte heb Ik mijn Zoon geroepen".

[ Lezen: Matteüs 2: 15 ]

Waar sloeg dat nog al weer op? Dat slaat op de uittocht van Christus uit Egypte. God had vroeger zijn volk Israël uit Egypte geroepen om gehoorzaam te zijn. Maar Israël was in de ongehoorzaamheid blijven steken… Nu roept God Christus, de gehoorzame Zoon uit Egypte.

In aansluiting op vers 15 over Christus' uittocht uit Egypte, vertelt onze tekst van de intocht in het land van God: "en hij kwam in het land Israël" (vers 21).

Waar staan de massa's om hun Redder welkom te heten!?

Het is stil. Het is akelig stil. Een man en een vrouw en een kind trekken Gods land binnen met Gods Zoon. Het is onheilspellend stil. Dit is Zijn weg, de weg naar… het kruis. Daarover gaat het tweede deel van de preek.

God leidt Zijn Zoon terug naar het land Israël

2. Zijn lijden

'Je kunt beter Herodes' varken zijn, dan zijn zoon' - had de keizer in Rome gezegd. Toch bleven er zonen van Herodes in leven. Na de dood van Herodes bepaalde de keizer in Rome dat het gebied verdeeld zou worden onder zijn zonen. Judea kwam onder Archelaos. Maar juist bij deze zoon bleek dat de appel niet ver van de boom viel. Toen hij de baas werd in Judea, liet hij meteen een aantal mensen vermoorden die gezegd hadden dat ze hem niet als heerser wilden. Daarmee was zijn naam als een 'Herodes' gevestigd: wreed en gemeen.

Wanneer Jozef hoort dat deze zoon een aartje naar zijn vaartje heeft, wordt hij bang om naar Judea (vers 22) terug te gaan: is dat wel verantwoord? Dan staat er in onze bijbel: "en van Godswege in de droom gewaarschuwd", maar dat is wel wat te zwaar vertaald. Hij krijgt niet zozeer een waarschuwing, als wel een aanwijzing. Wanneer Jozef angstig en onzeker is, komt God en zegt: ga maar naar een andere provincie. En zo wijkt Jozef uit en gaat niet naar de provincie van koning David, Judea, maar naar de provincie in het noorden: Galilea.

Wat betekent dat? Dat betekent dat dit koninklijk kind niet in de hoofdstad van het land komt maar in een achterbuurt. Wie heeft nu ooit gehoord van het dorpje Nazareth in Galilea?

Toch was dat Gods leiding. God geeft de prins uit de hemel een plek in een achterbuurt. Wat wil God daarmee? God geeft Hem zo de naam van een achterbuurt. God zet zijn Zoon op de weg van vernedering en minachting. Vers 23 zegt: "en hij vestigde zich in een stad genaamd Nazareth, opdat in vervulling zou gaan hetgeen door de profeten gesproken is dat Hij NazOreeër zou heten".

Dat Hij gesmaad zou worden, staat bij de profeten. Dat laat deze evangelist aan de joden zien. Matteüs wil het joodse volk vertellen dat de Messias gekomen is. Maar als een jood dan zou vragen waar de Messias opgegroeid is en je zou 'Nazaret' zeggen, zal dat alleen maar hoongelach opleveren: 'wil jij beweren dat Hij de Messias is, terwijl Hij in zo'n achterbuurt opgroeide? Dat is toch een afgang!?'

Ja - zegt Matteüs - dat zeggen onze profeten. Kijk maar in onze bijbel: niet alleen bij Jesaja, maar overal bij de profeten staat dat de Messias veracht en vernederd wordt: "hij was veracht en wij hebben Hem niet geacht".

Wij hebben Hem gekruisigd. Weet je niet meer wat ze op het kruis hebben gespijkerd? 'De koning van de joden is een 'boertie van buutn'.

[ Lezen: Johannes 19: 17-20 ]

Christus werd gesmaad. En daarmee zijn we bij het derde deel van de preek. God leidt Zijn Zoon terug naar het land Israël. 1. Zijn intocht 2. Zijn lijden3. Zijn smaad

Het is geweldig vertroostend zoals Matteüs schrijft over de Herodessen. Tirannen kunnen te keer gaan, maar Gods plan verandert er niet van. Dat geldt van Stalin, van een man als Saddam Hoessein, maar ook van Herodes en zijn zoon Archelaos. Ja, al tierend en razend dienen ze zelfs Gods plan!

En dat plan van God is dat Zijn Zoon de weg van de vernedering opgaat naar het achterlijke Galilea. Dat levert veel spot op. Dat brengt Gods Zoon aan het kruis. Dat is de weg die God Zijn Zoon opduwt om ons tot Zijn kinderen te maken. Het formulier van onze kerk brengt de betekenis van deze tekst voor ons precies onder woorden als er staat dat Christus met smaad is overladen zodat wij nooit meer te schande zouden worden.

O, nee - zegt iemand van u: 'nooit meer te schande worden?' Op mijn werk hebben ze geregeld plezier, omdat ik naar de kerk ga. Nooit meer te schande worden? - zegt een ander -, je kunt wel merken dat je niet in dienst geweest bent: moest je ze daar horen! 'Nooit meer te schande worden?' - ik stond in de klas aardig voor schut toen die leraar een hatelijke opmerking over Christenen maakte.

Het gaat erom dat wij voor God nooit meer te schande zullen worden. Hoewel de zonde is om je dood je schamen - zullen we dankzij Christus niet beschaamd van Gods troon weggejaagd worden, maar voor de Vader met eer worden gekroond. Christus' smaad is onze eer - voor God.

Nu gaat het erom wat we belangrijker vinden: dat we voor God niet te schande worden of dat we voor mensen niet te schande worden? Nou, zegt iemand: het liefst geen van beide. Dat kan ik me voorstellen. Laten we echter eerlijk zijn. We weten allemaal dat het niet kan. Het is vaak geen én… én maar óf... óf.

Laten we dan denken aan JEZUS CHRISTUS. Hij werd bespot en geminacht. Hij droeg lasteringen, spot en hoon en deed dat voor U en mij.

Wilt u Hem volgen? Wil jij in Zijn voetstappen gaan? Weet u hoe de weg van de kerk is? Dat is de weg achter de Nazoreeër aan. Kijkt u maar in Handelingen 24.

[ Lezen: Handelingen 24: 1-6 ]

En als we geen kerk in de schuilkelder zijn, maar met de boodschap van Jezus op straat komen, zullen we het beleven. Ze lachen je uit, ze zeggen dat je gek bent… Wilt u Zijn weg gaan? Wilt u in Zijn smaad delen?

Denk niet dat de weg achter Jezus aan je populair zal maken bij de mensen. Wie dat denkt, doet er wijs aan snel de kerk te verlaten. Want wij zijn niet meer dan onze Heer…schrik niet van spot,


Wees niet verbaasd over haat.

Maar:

wees blij als u er iets van beleeft of beleefde: u gaat de weg van Christus, de Nazoreeër.

Amen.