Preek week 37, 2007 Preek week 37, 2007
Preek van de week 37


Voor een ieder die dit leest.

U bent niet verplicht aan dit verhaal enig gezag toe te kennen.
Ik hoop, en bid, dat Góds Woord, niet het míjne, u straks mogelijk op een nieuwe verrassende wijze zal aanspreken.
En dat u, achteraf, hopelijk in mijn geschrijf Gods woorden zult kunnen herkennen.

Wat doet het lezen van een boek met u? Het is waar, een boek kán je overrompelen.
Maar meestal heb je de invloed van een boek op je ziel in eigen hand. Je pakt het op of niet.
Je leest het of niet. Of je leest zolang het je boeit, het je bevestigt, het je goede gevoelens geeft in de richting van schoonheid of van vuil.
 
Zo gaat het ook met het lezen van Gods Woord.
Als boek zal het je zelfs in eerste instantie meestal niet boeien, want de Bijbel is geen boek dat je naar de mond praat, of je bevestigt in je zelfbeeld of in je mens- en wereldvisie.
Velen hebben daarom vandaag de Bijbel als een lastig boek terzijde gelegd.
Juist dat laatste heeft mij tot de overtuiging gebracht, dat de Bijbel afkomstig is van buiten deze planeet.
Maar wat is dan het geheim van Gods Woord, dat het de lezer zo graag onder het gezag van Iemand Anders wil brengen?
Het verhaal gaat dat een zendeling een Afrikaan een bijbel gaf.
Na enkele weken sprak hij die Afrikaan en vroeg: "Wat vind je van het boek?". Zegt die Afrikaan: "Er zit een Man in het Boek".


De Bijbel en Jezus
Jezus spreekt Schriftgeleerden aan. "U onderzoekt de Schriften, want u meent daarin eeuwig leven te hebben, maar deze Schriften zijn het, welke van Míj getuigen,
en toch wilt u niet tot Mij komen om leven te hebben" (Johannes 5:39-40).
De Schriften gáán dus over Jezus.
Je alleen tot het Boek wenden, zonder contact te zoeken met deze Man ín het Boek, zonder op Zijn stem in gebed te reageren, is kennelijk vruchteloos.

Maar is Gods Woord, in de vorm van een boek, dan geen zwaktebod van God? Niet bepaald.
In het Oude Testament hoor ik God soms spreken met donderende stem. Of dat hielp?
Kennelijk niet genoeg. God ging later namelijk over tot een andere, een verrassende manier van spreken.
"Het Woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond ..." (Johannes 1:14). God drukt daarmee uit: 'Alles wat Ik jullie wil zeggen kun je vinden in Hem, mijn Zoon die Mens werd.
Hij is de uitdrukking van mijn wil tot echt menselijk leven.
Hij is mijn beeld van een Mens, mijn vlees en bloed geworden Liefde in Eigen Persoon. Leef als Hij.'

Ontwapenende liefde
Met de komst van het vleesgeworden Woord blijkt de ware aard van Gods gezag: geen uitwendige macht met wapengekletter, maar slechts gééstelijk gezag.
Nodigend, overredend, dat wel, maar zonder geweld.
De kerk heeft dat in de loop der eeuwen vaak vreselijk misverstaan, door tegen de wereldlijke machthebbers aan te leunen, of hun plaats in te nemen.
God komt volstrekt ongewapend Zijn eigen God-vijandige wereld binnen.
God komt met blote handen, je mag zelfs wel zeggen met blote kinderhandjes, Zijn rechtmatige plaats in deze wereld opvragen.
De almachtige God komt dit duistere machtsgebied binnen met als enig 'wapen' Zijn 'ontwapenende' Liefde.


De aard van het gezag
O ja, zegt u, maar hoeveel geweld zie ik God in de Bijbel niet bedrijven tegenover mensen, zelfs tegenover Zijn eigen volk Israël?
Geweld gebruikt God echter uiteindelijk (in de komst van Zijn Zoon) slechts tegen de zonde, niet tegen zondaren.
God komt Zijn wereld niet vernietigen, maar reinigen van kwaad.
Schorpioenen, sprinkhanen, gifslangen, ziekten, ze liggen niet in de hemel op distributie te wachten, maar overvallen de mens vanuit het machtsgebied van de duisternis,
overal waar die mens Gods bescherming verlaat.
Onze visie op 'macht' is volkomen door de aardse macht bedorven.
Gods 'macht' is niet als de macht van een tiran die zich boven de 'onderdanen' verheft en hen dwingt tot verering en afdracht van belastingen.
Gods 'macht' is die van de omgekeerde piramide.
God is in Jezus niet boven, maar ónder ons gekomen, niet om ons te overheersen, maar om ons te dragen en te dienen, niet om ons leeg te zuigen, maar om ons te verrijken met Zijn geestelijke gaven, met Zichzelf.
Daarom spreken we liever niet over de mácht van Gods Woord, maar over het gezág van dat Woord.
Aardse macht gríjp je, als je de kans krijgt. Gezag wordt je verléénd, gezag win je.
In Mattheüs 7:29 staat: "Jezus leerde hen als gezaghebbende en niet als hun schriftgeleerden".
Jezus riep de engelen ook niet te hulp toen Hij gevangengenomen werd (Mattheüs 26:53).


Werking van het gezag
Gods Woord is geen aanklacht van een officier van justitie, geen wetboek van strafrecht. Gods Woord is een Liefdesbrief.
God wil uw vertrouwen (terug)winnen. Wie zich aan Gods scheppingsrecht vol nieuw vertrouwen overgeeft, die wordt "verlost uit de macht der duisternis,
en overgebracht in het Koninkrijk van de Zoon van Gods liefde" (Colossenzen 1:13-14). Die wordt niet geknecht, die wordt eindelijk vrij.
En als u nog altijd besmet bent met dat eeuwige wantrouwen jegens God dat Gods tegenstander heeft gezaaid, onderzoek dan eens aan welke machten der duisternis uw wantrouwen u heeft overgeleverd.
Machten die u zogenaamde vrijheid beloven, maar u volkomen in hun greep hebben gekregen. Overigens, met uw eigen toestemming.
God wil u zo graag overtuigen van de bevrijdende en vernieuwende kracht van Zijn 'Woord' Jezus, door u uit te nodigen mee te gaan naar de executieplaats aller tijden:Golgotha.
En daar een tijdlang alleen maar te kijken.
En dat beeld van de lijdende Christus op uw netvlies te laten inbranden.
Daar hangt Hij, die op dat uiterste moment van onze keiharde executie allerschoonst uitdrukt wie God voor u wil zijn.
God, neergedaald tot in onze dood, tot in ons graf, waar Hij de macht van de zonde en van de satan heeft gebroken.
Om uit dat graf op te staan en u mee te nemen in een ongelooflijke vlucht van nieuw leven midden in een wereld die God steeds meer haat.
Vindt u het werkelijk moeilijk om te kiezen?
God brengt in Jezus écht leven, eeuwigheidsleven, terug op aarde.
Voor u, wanneer u zijn gezag erkent en Hem aanbidt. Maar God dwingt u niet.
Hij nodigt u. Met dat vreemde gezag van Jezus' ogen.


Bijbelleessuggesties:
Jesaja 53
Mattheüs 27:33-56
Colossenzen 3:1-17
Openbaring 21:1-8

Om over na te denken / gespreksvragen:
1. Kent u angst voor God? Hebt u enig idee waar die angst vandaan komt?
2. Hoe leest u de Bijbel? Als een leesboek? Of als een ontmoetingsboek? Als een aan u gerichte liefdesbrief van God, uw Vader?