Video's v.d maand 2007 Video's 2007
Video v.d. maand december 2008


Gewoon Boney M klinkt goed en is ook wat jeugd sentiment.


Lees Mattheüs 1:18-25

 De geboorte van Jezus Christus was nu aldus; want als Maria, Zijn moeder, met Jozef ondertrouwd was, eer zij samengekomen waren,
     werd zij zwanger bevonden uit den Heiligen Geest.  
 Jozef nu, haar man, alzo hij rechtvaardig was, en haar niet wilde openbaarlijk te schande maken, was van wil haar heimelijk te verlaten.  
En alzo hij deze dingen in den zin had, ziet, de engel des Heeren verscheen hem in den droom, zeggende:
      Jozef, [gij] zone Davids! wees niet bevreesd Maria, uw vrouw, tot u te nemen;
      want hetgeen in haar ontvangen is,
dat is uit den Heiligen Geest;  
 En zij zal een Zoon baren, en gij zult Zijn naam heten JEZUS; want Hij zal Zijn volk zalig maken van hun zonden.  
 En dit alles is geschied, opdat vervuld zou worden, hetgeen van den Heere gesproken is, door den profeet, zeggende:  
 Ziet, de maagd zal zwanger worden, en een Zoon baren, en gij zult Zijn naam heten Emmanuel;
hetwelk is, overgezet zijnde, God met ons.  
 Jozef dan, opgewekt zijnde van den slaap, deed, gelijk de engel des Heeren hem bevolen had,
en heeft zijn vrouw tot zich genomen;  
 En bekende haar niet, totdat zij dezen haar eerstgeboren Zoon gebaard had; en heette Zijn naam JEZUS.


Mattheüs. 2:1-9
Toen nu Jezus geboren was te Betlehem in Judea in de dagen van koning Herodes, zie,
wijzen uit het Oosten kwamen te Jeruzalem en vroegen: "Waar is de koning der Joden, die geboren is?
Want wij hebben zijn ster in het Oosten gezien en wij zijn gekomen om Hem hulde te bewijzen."
Toen koning Herodes hiervan hoorde,
ontstelde hij en geheel Jeruzalem met hem.
En hij liet al de overpriesters en schriftgeleerden van het volk vergaderen en trachtte van hen te vernemen,
waar de Christus geboren zou worden.
Zij zeiden tot hem: "Te Betlehem in Judea, want aldus staat geschreven door de profeet:
'En gij, Betlehem, land van Juda, zijt geenszins de minste onder de leiders van Juda,
want uit u zal een leidsman voortkomen,
die mijn volk Isral leiden zal.'
Toen riep Herodes de wijzen in het geheim en deed bij hen nauwkeurig navraag naar de tijd, dat de ster geschenen had.
En hij liet hen naar Betlehem gaan en zeide:
 "Gaat en doet nauwkeurig onderzoek naar dat kind en zodra gij het vindt, bericht het mij,
opdat ook ik Hem hulde ga bewijzen."
Zij hoorden de koning aan en reisden weg; en zie, de ster, die zij hadden gezien in het Oosten, ging hun voor,
totdat zij kwam en stond boven de plaats, waar het kind was.


En dit wordt dan tegenwoordig het Kerstverhaal genoemd.