Preek week 8 Preek week 8
Preek v.d. week 8De bergrede deel  10


 Hoe moeten we bidden?       
 

Lezen Mattheus 6:5-15

Gebed zoals Jezus ons dat leert is:

1. Oprecht
Jezus bekritiseerd hier niet het bidden in het openbaar, maar heeft het over verkeerde motieven.
Een verkeerd motief om te bidden is bijvoorbeeld dat andere mensen je zullen bewonderen om je vroomheid.

Waarom bid je eigenlijk? Wat wil je ermee bereiken? Wat is jouw doel?

Het juiste motief is om een ontmoeting te hebben met je hemelse Vader. Dat moet je doel zijn bij het bidden. Als je bidt met als doel om van alles te vragen dan gaat het mis.
Als je bidt om alles weer even op een rijtje te zetten dan bidt je verkeerd. Als je bidt omdat jij je schuldig voelt als je het niet doet, dan ben je geestelijk behoorlijk arm.
Het juiste motief voor gebed is een ontmoeting met je hemelse Vader. Dat is de kern van het christendom, dat we door het volbrachte werk van Jezus een relatie mogen hebben met God.
Dat we God onze hemelse Vader mogen noemen. Dat is de kern van het Koninkrijk dat Jezus hier op aarde heeft gebracht.
En als we dit Koninkrijk zoeken dan zal al het andere ons bovendien worden geschonken.

oorspronkelijke plek v.d. bergrede

2. Verborgen
Als we onze binnenkamer ingaan, de deur dichtdoen om een ontmoeting te hebben met onze hemelse Vader dan worden we niet afgeleid.
We worden niet afgeleid door de mensen om ons heen. En het is makkelijker om onszelf te zijn.
Als we bidden waar andere mensen bij zijn communiceren we niet alleen met God, maar ook met andere mensen.

 "Oh Heer dank u wel dat uw woord zegt..." en dan kwam er weer een hele preek die eigenlijk bedoelt was voor degene die rechts van mij zat. Voorbeeld priester. Als we in onze binnenkamer bidden, met de deur dicht en onze telefoons uit zou Jezus waarschijnlijk vandaag de dag hebben gezegd, dan is er een grotere kans om echt te zijn.

Als mensen hebben we de neiging om onszelf beter voor te doen dan dat we zijn.
Als we onze hemelse Vader ontmoeten hoeft dat niet. We mogen gewoon zijn zoals we zijn.
Daarom heb ik jullie die vier stappen geleerd als mensen vijandig tegen je doen.
Door die stappen dwing je jezelf om eerlijk te zijn tegenover God.

Als we de waardering van mensen zoeken dan is dat alles wat we zullen krijgen.
Als we een ontmoeting zoeken met onze hemelse Vader dan ontvangen we veel meer:

We zullen Gods liefde kennen (Psalm 103:17)

Vreugde (Psalm 16:11)

Vrede, schuld, lasten en problemen raken we kwijt (Johannes 14:27)

Nieuw perspectief op het leven (Handelingen 17:24-28)

Leiding (Handelingen 10:9-48)

Gebeden beantwoord zien worden (Johannes 16:23)

Kracht om te leven (Jesaja 58:11)
 
3. Eenvoudig
Hypocriete mensen hebben een verkeerd motief. De heidenen (mensen die God niet kennen) hebben een verkeerd idee van gebed.
Zij denken dat hoe langer ze bidden hoe eerder ze verhoord worden.
Toen ik dit las kwam het aardig dichtbij. Hoe vaak denken we niet dat er meer kans op verhoring is als we ergens lang voor bidden?
Jezus zegt hier dat talrijke woorden de verhoring niet beïnvloeden. Het gaat dus niet om de hoeveelheid, maar om de kwaliteit.
Neem geen voorbeeld aan mensen die heel uitgebreid bidden vanuit het idee dat God dan eerder naar ze zal luisteren.
God luistert naar iedereen die hem aanroept. Zodra je in de naam van Jezus tot de Vader nadert is Hij één en al oor.
Daar mag je op vertrouwen!

Er is een verschil tussen volharding in gebed en gedachteloze herhaling.
Wat hier misschien bij helpt is de gedachte dat de Vader al weet wat we nodig hebben voordat we het Hem vragen.

Gebed zoals Jezus ons dat leert is ook
4. Gestructureerd
Het onze vader is het meeste eenvoudige en zuivere model voor gebed. Het dekt alles wat we aan God zouden kunnen vragen.
Alle aspecten komen aan bod, en alle aspecten zijn even belangrijk zolang het motief maar is om een relatie te hebben met onze hemelse Vader.

Onze Vader in de hemel
Het woord dat hier voor Vader wordt gebruikt is Abba, dit woord geeft een intieme relatie aan.
Het is een voorrecht om God Vader te mogen noemen. Lezen: Galaten 4:4-6.

Uw naam worde geheiligd
De naam van God openbaart wie Hij is. Als we zijn naam noemen roepen we hem.
Onze eerste zorg moet zijn dat Gods naam wordt geëerd.

Uw Koninkrijk kome
We bidden dat God zal regeren over ieder gebied van de maatschappij.
Dat Hij de kans krijgt om mensen en structuren te transformeren.
Het is ook een gebed voor de wederkomst van de Here Jezus.

Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel
Door dit te bidden spreek je een verlangen uit om Gods wil te leren kennen en te zien dat Gods wil ook echt gebeurt in onze levens.

Geef ons vandaag het nodige brood
Dit is vragen om de dingen die we nodig hebben. Niks is te klein om voor gebeden te worden.

Vergeef ons onze schulden
Jezus verduidelijkt dit gedeelte in vers 14-15. We kunnen onze vergeving bij God niet verdienen door andere mensen te vergeven, maar het vergeven van anderen is een bewijs dat we zelf vergeving hebben ontvangen. Zie ook Mattheus 18:23-35.

En breng ons niet in de verleiding, maar red ons van het kwaad
God verzoekt ons niet (Jakobus 1:13) maar laat het toe dat we worden blootgesteld aan de verzoekingen van de duivel. Hij belooft daarbij dat Hij ons helpt om niet voor deze test te zakken.
We worden allemaal verzocht en we hebben Gods bescherming en kracht nodig om heilig te leven.

Ik wil jou waarschuwen tegen het in gedachten bidden, zoals veel christenen dit doen.
De bijbel gaat er steeds vanuit dat we hardop bidden en ook Jezus ondersteunt het gebruik van woorden bij het bidden en heeft het nergens over gedachten.
Praat dus tegen God en denk na over hem… Er zijn vele valkuilen bij het in gedachten bidden en ik raad het je alleen aan als je niet hardop kunt bidden omdat je bijvoorbeeld voor iemand bidt die iets tegen jou zegt.


Amen