Preek week 6 Preek week 6
Preek week 6
De Bergrede deel 8

Heb je vijanden lief!
      
 
Lezen Mattheus 5: 43-48.

Dit is de eerste keer dat Jezus het woord liefde in de Bergrede gebruikt.
Het woord dat Hij hier gebruikt betekent zoveel als: welkom heten, koesteren, gesteld zijn op, houden van.
Dit is het laatste voorbeeld dat Jezus geeft waarin Hij duidelijk maakt dat hij niet is gekomen om de wet en de profeten af te breken, maar juist om ze te vervullen.
De eerste vijf voorbeelden hebben we al met elkaar behandeld en vandaag is het zesde voorbeeld aan de beurt: "Heb je vijanden lief".
De mensen die een preek hebben gehoord over één van de andere voorbeelden weten dat Jezus de geboden uit het Oude Testament niet afzwakt of weghaalt, maar dat Hij ze juist verscherpt.
Het gebod van deze preek is daar ook weer een goed voorbeeld van. In het O.T. stond namelijk dat jij je naaste of je buurman moest liefhebben (Leviticus 19:18).
Jezus versterkt dit gebod door te zeggen: "Heb je vijanden lief". Of met andere woorden: heet je vijanden welkom.
Wie doet dat nou? Waar slaat dat op? Waarom zouden we dit doen?

A) Waarom zouden we onze vijanden liefhebben?

Ons gezonde verstand leert ons een paar dingen:

Haat vermenigvuldigt haat. Alleen de liefde doorbreekt de vicieuze cirkel van het ruziemaken, onvriendelijkheid en ellende.
Je kunt alleen geven wat je hebt ontvangen…
Haat werkt zelfvernietiging in de hand. Het verwond de ziel van een mens, verstoort de persoonlijkheid en verspilt onze tijd.
Liefde is de weg om van een vijand een vriend te maken.
Toch geeft Jezus ons een twee hele andere redenen:

Vers 45. Onze vijanden liefhebben is het imiteren van onze hemelse Vader.
We moeten het doen in navolging van hem. Gods liefde is zo groot dat Hij zelfs van de mensen houdt die vijandig tegen hem doen.
Vers 46-47. Zelfs ongelovigen zijn vriendelijk tegen vrienden. Maar Jezus vraagt van ons dat we buitengewone dingen voor hem doen.
We zijn niet geroepen tot een matig, gewoon, gezapig leven. We zijn geroepen tot een buitengewoon leven!
En als we zelfs onze vijanden liefhebben dan zal het voor de wereld duidelijk zijn dat we anders dan de mensen die niet bij God horen.
Dit markeert ons als het ware en het wordt duidelijk dat we niet bij deze wereld horen.

B) Wat betekent het om onze vijanden lief te hebben?

Je kunt iemand op verschillende manieren liefhebben.
Ik zal voornamelijk voorbeelden geven die te maken hebben met het liefhebben van je vijanden:

Door onze woorden. Bijvoorbeeld door met een compliment te reageren op een belediging (Spreuken 15:1).
Door onze daden. Bijvoorbeeld door het goede te doen voor degenen die je haten (Lukas 6:27, Spreuken 25:21)
Door onze gebeden. Gebed openbaart de ware gevoelens die in ons hart zijn naar mensen toe.
Als we bidden dan komen we in Gods Tegenwoordigheid en dan zien we de dingen zoals ze werkelijk zijn.
Stappenplan bij het reageren op vijandigheden (zoals we dit in de Psalmen kunnen terug vinden):Zeg tegen God wat er is gebeurd (benoem het)
Zeg tegen God wat het jou doet (gevoelens)
Zeg tegen God hoe je het liefst zou willen reageren (deel wat er in je hart is)
Een heftig voorbeeld hiervan staat in Psalm 137:9 "Gelukkig, Babel, wie jouw kinderen grijpen en tegen de rotsen te pletter slaan."
Bid of God jou kracht wil geven om zo te reageren, dat het in overeenstemming is met zijn Woord (dan moet je zijn Woord dus wel steeds beter leren kennen).
Wie heeft dit wel eens geprobeerd? Hoe ging dat? Het mooiste voorbeeld hiervan vinden in het leven van Jezus zelf, vlak voordat Hij aan het kruis sterft. Lezen: Lucas 23:34.

En dezelfde Jezus sluit dit gedeelte van de bergrede af met de volgende woorden: "Wees dan volmaakt zoals uw vader in de hemel volmaakt is."

Wie weet nog wat dit betekent? Het betekent niet dat alles perfect moet lopen, wat betekent het wel?
Wees volmaakt in barmhartigheid zoals uw Vader in de hemel volmaakt is in barmhartigheid! Als we onze vijanden liefhebben dan imiteren we onze hemelse Vader.
Hij laat immers ook de zon op komen en de regen neerdalen op zowel de goede als de slechte mensen.

C) Conclusie.

Jezus heeft verschillende voorbeelden gegeven om duidelijk te maken hoe we moeten leven.
Hij heeft gesproken over het omgaan met boosheid, seksualiteit, integriteit en het kwaad dat ons wordt aangedaan.
Tot slot leert Hij ons hoe we moeten omgaan met onze vijanden of mensen die zich vijandig gedragen.
Alle zes de voorbeelden zijn samen te vatten in de woorden waar Jezus dit gedeelte mee afsluit: "Wees volmaakt in barmhartigheid zoals uw Vader in de hemel volmaakt is in barmhartigheid!"

Is dit een onbereikbaar ideaal? Nee, absoluut niet. In de kracht van de heilige Geest kunnen we leren om zo te leven als Jezus dat hier voorschrijft.
Dit lukt alleen als we volkomen op de kracht vertrouwen die God ons geeft.
Als we denken het zelf te kunnen, dan gaat het mis.
Maar als we beseffen dat Jezus door de heilige Geest in ons hart woont en ons van binnenuit helpt, dan is er hoop.
Denk bijvoorbeeld aan het omgaan met boosheid…

Dit geeft hoop en moed! Maar is niet de reden dat het lukt.
We kunnen alleen leven zoals God dit van ons vraagt, als we volkomen op de heilige Geest leren vertrouwen.
Dan zullen we meer en meer verlangen om onze Vader in de hemel te imiteren.
Dan zullen de mensen om ons heen zien dat we anders zijn en dat we niet bij deze wereld horen.
Dan volgen we het voorbeeld na dat Jezus ons gaf.
Geprezen zij de naam van de Heer Jezus Christus!

D) Opdracht
Schrijf de namen op van de vijanden in jouw leven en schrijf achter hun namen datgene wat je gaat doen om hen lief te hebben, in
1) woorden,
2) daden en
3) gebeden.