Preek week 43
Preek v.d. Week 43

Deel 3 tevens slot


Wat is Christelijke genezing?????

Geloven is een werkwoord, kent u het nog ik geloof,
jij gelooft, hij geloof, wij geloven, jullie geloven.?
maar het moet niet alleen een werkwoord zijn,
het moet een handeling zijn, een bezigheid, een daad.

b) Ons geloof is gericht op Jezus!
We vertrouwen niet op bepaalde handelingen,
of op andere mensen of onszelf.
We stellen ons vertrouwen op een persoon; Jezus Christus.
Als we bidden voor genezing dan richten we ons op Jezus.
We roepen zijn Tegenwoordigheid aan en vragen hem vurig om zijn genezingskracht te laten stromen.
We bidden dat mensen gevuld zullen worden met goddelijke liefde en dat ze worden zoals Hij ze heeft bedoeld.
We helpen mensen om in zijn Tegenwoordigheid te komen en daar genezen te worden van hun
innerlijke en lichamelijke ziekten.
We vertrouwen niet langer op onszelf, of op ons verstand, maar op de persoon Jezus Christus.

c) Ons geloof is gebaseerd op het Woord van God
De Bijbel, (zowel het Oude als het Nieuwe Testament) is het door God geïnspireerde Woord en de
openbaring van God aan de mens.
In de bijbel laat God zich zien zoals Hij is.
In de bijbel ontvouwt Hij ons zijn plannen en beschrijft hij de zegeningen waar we gebruik van mogen maken.
De bijbel is de onfeilbare en 
gezaghebbende regel voor ons geloof.
We geloven in overeenstemming met het woord van God.
Hieruit volgt onze leer en dit is de
gezaghebbende regel voor ons beleven.
Niet ons verstand, niet onze gevoelens,
maar het Woord van God!


Lezen: Jesaja 53: 4-8

d) Geloof uit zich in daden
Jakobus 2:26 "Als het lichaam niet meer ademt, is het dood; zo is het ook met het geloof: als het niet in praktijk wordt gebracht, is het een dood geloof."
De kern van ons geloof is de liefde die God ons heeft laten zien door zijn Zoon naar deze vijandige aarde te sturen.
Zo moet ook de kern van alles wat wij doen die goddelijke liefde zijn.

1 Timotheus 4:12 "Niemand mag op je
neerkijken omdat je zo jong bent.
Wees een voorbeeld voor de gelovigen door je woorden en je gedrag, door je liefde, je geloof en je zuiverheid." Galaten 5:6 "
Want als we één zijn met Christus Jezus, dan maakt besneden-zijn of niet-besneden-zijn geen verschil.
Van belang is alleen geloof dat zich uit in daden van liefde."

e) Geloof is een handeling van de wil
Geloven moet je willen. Sommigen zeggen misschien als ik een wonder zie, dan zal ik geloven. Dat is niet waar.

Duizenden mensen zagen Jezus wonderen doen, toch geloofden er maar een paar in hem.
Er zijn altijd genoeg redenen te verzinnen
om iets niet te hoeven geloven.
Geloof is een overgave aan de Here Jezus. Een keuze om op hem te vertrouwen en op de beloftes die Hij deed.
Om de deur van je leven voor hem open te doen, ook al weet je dat er genoeg troep is in je woning en zaken waar jij je voor schaamt

Als je steeds op nieuw merkt dat jouw wil zwak is vraag dan Here Jezus of Hij zijn goddelijke, sterke, mannelijke wil met die van jou wil verenigen.
Hij zal je gebed verhoren!

2) De resultaten van geloof:
Door ons geloof worden we gered (Rom. 10:9)

Door ons geloof worden we gerechtvaardigd (Rom. 3:22-26)

Door ons geloof worden we genezen (Matth. 9:22)

3) Obstakels die geloof in de weg staan:
De eer van mensen:

Eenzaam geboren, proberen we heel hard om ons aan te passen, om de soort persoon te zijn
die anderen zullen waarderen.
Vurig verlangend naar, en vol behoefte aan de bevestiging van anderen sluiten we een compromis,
zetten een masker op of veel maskers.
We doen zelfs dingen die we niet willen
om ons maar aan te passen.
We buigen ons naar het schepsel en datgene wat geschapen is en proberen onze identiteit hierin te vinden.
Langzaam en dwangmatig sluit het onechte ik zijn harde, breekbare cocon om ons heen en wat achterblijft is onze eenzaamheid.

Johannes 5:44 "Hoe kunt u ooit tot geloof komen, als u eer van mensen zoekt en niet de eer die komt van de enige God?"
Spreuken 29:25 "Vrees voor mensen spant een strik, maar wie op de Here vertrouwt, is onaantastbaar."

Al het goede, ieder volmaakt geschenk komt van God.
En is niks wat het waard is om bezeten te worden als het niet God als bron heeft.


De scheiding tussen verstand en hart:

In onze tijd heeft begripsmatige kennis over God bijna geheel de poging om te wandelen met God vervangen.
We zijn vergeten hoe we bij God moeten zijn, we kunnen er alleen nog maar over nadenken.
We kunnen denken in christelijke dogma’s, maar we kunnen God amper liefhebben en gehoorzamen.
De vroege gemeentes  kende dit probleem niet.
Haar aanbidding was letterlijk het vieren van Gods Tegenwoordigheid.

Als we de tijd nemen om God te aanbidden wil ik je vragen om ervoor te kiezen tot God te naderen.
Laten we eerst stil worden en de heilige Geest vragen om ons te overtuigen van zonden zodat er niets in de weg zal staan tussen ons en God.

Het is alleen de vriendelijkheid van een machtig God en de heilige Geest van de liefde die ons tot inkeer zullen brengen.

Gebed:
We bidden Heer voor de bevrijding en versterking van onze wil, dat creatieve, mannelijke deel van mij waarmee ik initiatief kan nemen om te veranderen,
om te geloven en het leven te keizen.
En waarmee ik de gebogen positie opgeef om mijn identiteit in een schepsel te zoeken.

Laat me zien op welke manier ik naar een schepsel gebogen ben; o Heer openbaar iedere neurotische afhankelijkheid van personen of dingen,
laat me zien op welke manier ik in het geschapene de identiteit verlang die ik alleen van U, mijn schepper kan krijgen.

Zie nu met de ogen van je hart iedere gebogenheid die de Heer je laat zien en zie jezelf dan weloverwogen van die afgod afkeren en rechtop gaan staan,
terwijl je het volgende bidt:

Heer ik kies om deze gebogenheid los te laten, ik belijd het aan u op dit moment, want het is zonde.
Ik verwerp het in uw naam en dank u voor uw vergeving, ik ontvang het.

Daal in mij neer goddelijke mannelijke eeuwige Wil, daal in mij neer en straal door mij heen.
Heer gebiedt wat U wilt en Wil wat u gebiedt. Ik dank u Heer dat mijn zwakke en onbekwame wil nu verenigd is met uw wil.
Laat mij meer en meer weten wat het betekent dat U in mijn wil werkt en dat U zelf in mij woont.
Dank u Heer, dat uw voltooiende, genezende werk in mij is begonnen en altijd door zal gaan in deze wereld en in de komende.

Heilige Geest van God, breng ons op een plaats van waarheid waar we stoppen om onszelf anders
voor te doen dan dat we zijn,
 en eerlijk voor God verschijnen om van zijn Tegenwoordigheid te genieten.

Zegenbede:
Romeinen 15:13 "Ik bid dat God, die hun en onze hoop is, u vervult met alle vreugde en vrede die het
 geloof u maar kan geven,
en dat uw hoop op hem steeds groter wordt door de
kracht van de heilige Geest."

Amen!!!!!