Preek week 42
preek v.d. week 42


Wat is Christelijke genezing deel 2


Vorige week vertelde ik u, dat er 11 redenen zijn waarom er geen genezing plaats vind.
We gaan gewoon verder waar wij gebleven waren.

6. Verkeerde diagnose
Soms geneest iemand niet omdat er verkeerd wordt gebeden.
Wijsheid en onderscheid zijn uiterst
belangrijk bij de dienst der genezing.
De meest voorkomende fouten zijn:

Bidden voor lichamelijke genezing terwijl er emotionele genezing nodig is.

Bidden voor bevrijding terwijl er emotionele genezing nodig is

Bidden voor emotionele genezing terwijl er bevrijding nodig is

7. Weigering om de medische wetenschap als mogelijk instrument in Gods hand te zien
Vooral tijdens het ontstaan van de Pinksterbeweging werd het innemen van medicijnen gezien als een teken van ongeloof.
Dit is duidelijk een valse leer, want ook de dokters en de medische wetenschap kunnen door God gebruikt worden.
De pinksterbewging van toen is gelukkig niet meer die Beweging zoals nu, en heeft men dat ook ingezien,dat doktoren, de wijsheid die zij hebben van de Heer onze schepper hebben meegekregen.

Jakobus 1:17 "Elke goede gave, ieder volmaakt geschenk komt van boven, van de Vader, de schepper
van de sterren aan de hemel.
Hij kent geen verandering en vertoont geen schaduwzijde."

Het bovennatuurlijke sluit het natuurlijke niet uit en andersom ook niet!

8. Ongezonde levensstijl of verwaarlozing (1Tim. 5:23)
Er zijn veel gewone dingen die voor een
gezond evenwicht zorgen.
Deze middelen moeten we gebruiken om een gezonde levensstijl te ontwikkelen.
Als iemand hoofdpijn heeft omdat hij zich teveel inspant en niet genoeg rust neemt dan moet hij zijn leven anders organiseren.

9. Het is nu niet de juiste tijd…
Sommige genezingen vinden ogenblikkelijk plaats.
Andere genezingen gebeuren een tijdje nadat er gebeden is.
Er zijn ook ziektes bekend waarbij bidders hebben gemerkt dat ze vaak geleidelijk aan genezen, reuma bijvoorbeeld.
Voel je dus vrij om altijd terug te komen voor meer gebed!

10. Iemand anders moet het instrument zijn…
Degene die bidt heeft niet de juiste onderscheiding om te bidden voor deze situatie.
Of misschien is het voor hem niet mogelijk om goede nazorg te geven en wacht God daarom met de genezing.
Daarnaast is het ook goed om als christen afhankelijk te zijn van andere christenen die een specifieke bediening hebben voor bepaalde ziektes.

11. De sociale omgeving vormt een belemmering
De mens is gemaakt om in een
liefdevolle gemeenschap te leven.
Soms vindt de genezing pas plaats als
er bepaalde relaties zijn hersteld.
Ook christenen kunnen voor belemmeringen zorgen als ze de zieke een last opleggen door bijvoorbeeld te zeggen dat ze net zolang gaan vasten totdat de zieke is genezen.

De schuldgevoelens en druk die door dit soort dwaze uitspraken ontstaan kunnen een blokkade veroorzaken om Gods genezende kracht te ontvangen.


Voor genezing zijn er twee zaken nodig:
1) Gods genezende kracht
2) Zijn liefde!!! Laten we ervoor kiezen om Gods kanalen te zijn voor zowel Zijn kracht als Zijn liefde!

"God zal hen die geloven, met de volgende tekenen bijstaan: zij zullen in mijn naam demonen uitdrijven en nieuwe talen spreken; slangen zullen ze oppakken,
zelfs vergif drinken zonder er nadeel van te ondervinden; en als ze zieken de handen opleggen,
zullen die weer gezond worden.’
Toen Jezus, de Heer, was uitgesproken, werd hij opgenomen in de hemel, en hij nam plaats aan de rechterzijde van God.
De leerlingen trokken eropuit en
maakten overal het goede nieuws bekend.
De Heer werkte met hen mee en bevestigde de boodschap door de wondertekenen die hun woorden begeleidden."

(Marcus 16:17-20)

"Zo resten ons dan: geloof en hoop en liefde. Deze drie.
Maar de liefde is de grootste."

(1 Corinthe 13:13)


Het werk dat God van ons vraagt:

Vraag: Wat moeten we doen als we de werken willen verrichten die God van ons vraagt?

Lezen: Johannes 6:25-29 of 35

1) Dit is de kern van het evangelie: geloven in Jezus Christus!
Geloven in Jezus is je vertrouwen stellen op Jezus.
We vertrouwen niet op een macht of kracht, maar op een persoon die we kunnen leren kennen.
Jezus is God in menselijke vorm, geboren uit een maagd, geleden onder Pontius Pilatus, gestorven aan een kruis en op de derde dag opgestaan uit de dood.
Hij zit nu aan de rechterhand van God de Vader en komt terug om te oordelen, de levenden en de doden.

Het geloof oftewel vertrouwen in Jezus moet groeien net zoals vertrouwen tussen mensen groeit.
Tussen een echtpaar bijvoorbeeld. Hoelanger je elkaar kent des te sterker word het wederzijdsvertrouwen,
althans daar probeer je wel als Christen naar toe te werken.

We leren de tegenwoordigheid van Jezus
te praktiseren op drie manieren:
1) van binnen (onze lichamen zijn
een tempel van de heilige Geest),
2) van buiten (Hij wandelt naast ons
als een vriend en broer) en
3) overal om ons heen (Hij is hoog verheven
en wij verhogen hem als wie hij is).

"In hem leven, bewegen en bestaan we." (Handelingen 17:28)

Jezus’ Tegenwoordigheid van binnen: Efeze 3:16-17
Jezus’ Tegenwoordigheid van buiten: Johannes 15:15
Jezus’ Tegenwoordigheid om ons heen:
Openbaringen 7:9-12

Als we dit doen dan zullen we leren
met Jezus samen te werken.
Dan gaan we doen wat we hem zien doen.
We zullen leren te handelen door de gaven van de heilige Geest, die in ons werken omdat Hij echt met ons is.

Dit is essentieel bij de dienst der genezing .
Het doel van een genezingsdienst is om mensen in Gods Tegenwoordigheid te brengen waar ze lichamelijke,
en innerlijke genezing kunnen ontvangen zodat
ze Jezus centraal gaan stellen.
Hiervoor is het nodig dat de heilige Geest ons
de gave van genezing schenkt.
We zijn van hem afhankelijk om wij geen genezingskracht bezitten, wij kunnen slechts  instrumenten zijn.

De geestesgaven beginnen te werken wanneer
we in Jezus Tegenwoordigheid komen.
Wanneer we hem in ons midden uitnodigen zal Hij bij ons zijn.
Toen Hij nog als mens op aarde was genas hij iedereen die het hem in vertrouwen vroeg.  

Gods Woord zegt dat Hij niet verandert is.
Geloof je dat ook?
Heb je daar vertrouwen in?

a) Geloven is niet hetzelfde als ergens
verstandelijk mee instemmen...
Ons geloof in Jezus moet niet alleen maar verstandelijk zijn, maar ieder aspect van ons leven raken.
Het beïnvloed onze keuzes, datgene wat we
doen en wat we laten.
Als jij van dag tot dag alleen maar hebt ingestemd met het christelijk geloof dan wordt het tijd om je
door God te laten veranderen.
Laat hem het geloof in je hart planten en
bekeer je van je verstandelijke houding.
Het verstand is ons gegeven ter ondersteuning van de degene wie we zijn en dus niet om ons leven te controleren.
Dat hoort de heilige Geest te doen.

Volgende week gaan we verder met het laatste deel.