Preek week 41
Preek v.d. week 41


Wat is christelijke genezing? Deel 1


"Christelijke genezing is Jezus Christus! Wij moeten daar even bij stilstaan, nu wij hebben ingezien dat Hij het is die tot ons komt daar waar bij ons nood is.
Hij, een persoon, niet een of andere snel werkende therapie, magische formule of krachtig medicijn.
Het is Jezus Christus, de Heer, die heelt en redt."


Is er voor een gewoon mens plaats in de dienst der genezing?
Lees: Marcus 2:3-12

A) Brengen de zieken naar Jezus
1. Wij moeten een relatie met mensen hebben
2. Wij moeten waar Jezus is weten.
3. Wij moeten de gelegenheid zien.

Lees: Marcus 7:31-37

B) Praat met Jezus voor de zieken
1. Sommige zieken willen niet met Jezus praten
2. Sommige zieken kunnen niet met Jezus praten
3. Sommige zieken hebben iemand nodig die voor hen op de bres staat (zie Ezechiel 22:30)

Lees: Marcus 10:46-52

C) Praat met de zieke voor Jezus
1. Moeilijk, als er niets zeggen is
2. Makkelijk, als er wel iets zeggen is
3. Moedig, als er wel iets zeggen is.

D) Conclusie:
In deze  preek, staat er één persoon centraal.
Hij moet ook centraal staan in de genezingsdienst en de voorbereidingen daarop:

JEZUS CHRISTUS!

Lezen: Mattheus 14:22-36

Jezus maakt graag en veel gebruik van
bovennatuurlijke krachten
Jezus houdt ervan om mensen te genezen!
Aan het eind van de nachtwandeling over het water vallen de leerlingen voor hem op de knieën…
Dat is wat er moet gebeuren in reactie op Jezus’ wonderen!

Ik bespreek met u de komende weken  11 redenen waarom mensen soms niet genezen:


1. Gebrek aan geloof (zie: Matth. 17:14-20)
Zowel in Matth. 17 als in Marcus 6:1-6 zien we dat gebrek aan geloof (=vertrouwen) als reden wordt
aangegeven waarom zieken niet genezen.
Het is op zijn minst interessant te noemen dat er in het sceptische Nederland weinig genezingswonderen gebeuren, terwijl in een land als Afrika,
waar mensen veel meer openstaan voor het werk van de heilige Geest, het wonderen lijkt te regenen.

Jezus zegt regelmatig tegen mensen die om genezing komen vragen: "Het zal gebeuren overeenkomstig uw geloof" en
"Uw geloof heeft u gered".

Laten we onze sceptische houding als zonde belijden en ervoor kiezen om te geloven dat Jezus niet verandert is en nog steeds iedereen wil genezen die tot hem komt.
Daarbij is het belangrijk dat we ons realiseren dat het niet de kwaliteit van ons geloof is dat geneest, maar de kwaliteit van Jezus!

2. Verkeerd begrip van lijden om Christus’ wil
Met name in reformatorische kerken wordt nogal eens onderwezen dat ziekte een door God gegeven lijden is.
Of dat we ziekte moeten zien als een kruis dat we
in navolging van Jezus op ons moeten nemen.
Dit gaat rechtstreeks in tegen datgene wat de bijbel over lijden leert! Lijden om Christus wil is altijd lijden van buitenaf.
Hierbij moet gedacht worden aan vervolging, kwaadsprekerij en dergelijke omdat je Jezus Christus volgt.
Jezus behandelde iedere ziekte als het werk van de vijand en genas mensen van hun kwalen.

3. De ziekte dient een hoger doel (2Kor:12:7)
Er zijn een aantal voorbeelden bekend van mensen die door hun ziekte beter door God gebruikt kunnen worden.
Ook Paulus kreeg een ‘doorn in het vlees’ zoals hij niet zou roemen op de geweldige openbaringen die hij had gekregen.
Daarnaast wordt in Galaten 4:13-14 het idee geschetst dat Paulus in Galaten terechtkwam omdat hij ziek was.
In dit soort zaken zien we dat de ziekte een hoger doel dient.
De ziekte komt niet van God, maar wordt in zijn oneindige wijsheid gebruikt voor een hoger doel.
Dit hoeft niet door omstanders tegen de zieke te worden gezegd, want de zieke heeft een innerlijke
overtuiging dat God het zo wil.
Als iemand gedeprimeerd en ongelukkig is onder het gewicht van een ziekte dan kun je er vrijwel zeker van zijn dat deze persoon niet door God gezegend wordt en de ziekte geen hoger doel dient.


4. Zonde (met name wrok en bitterheid,
zie: Jakobus 5:16)

De eerste genezing is en blijft bekering! Ziekte kan veroorzaakt worden door zonde, aids is een heel bekend voorbeeld.
Vooral van wrok en bitterheid weten we dat het ernstige gevolgen kan hebben voor de gezondheid van een mens.
Sinds de val van de wereld hebben we als mensen last van onnoemelijk veel kwalen en ziekten.
Uit het leven van Jezus blijkt dat God dit niet zo bedoeld heeft, want Jezus genas de mensen hiervan.
Hij beschouwde iedere ziekte als de
vijand en rekende er mee af.
Ziekten, kwalen en de dood zijn de wereld binnengekomen toen de mensheid in opstand kwam tegen
God en we ons leven zonder hem gingen leiden.
Toen werden we sterfelijk en begon ons lichaam af te breken.
Maar God heeft in zijn oneindige goedheid de straf die voor ons bedoelt was op de Here Jezus gelegd, zodat wij in Jezus naam vergeving kunnen ontvangen.
Jezus stierf aan het kruis voor jou en voor mij zodat we niet verloren gaan, maar eeuwig met God mogen leven.
Hij heeft de afstand tussen mensen en God overbrugd door al onze zonden (datgene wat we verkeerd doen)
op zich te nemen.
Hij stierf niet alleen aan het kruis voor onze zonden, maar ook voor onze ziekten en alle andere problemen.
Een prachtige bijbeltekst hierover staat in Jesaja 53:5:

"Om onze zonden werd hij doorboord,
onder onze schulden vermorzeld.
De straf die hij onderging, bracht ons de vrede; de wonden die hij opliep, brachten ons genezing."
Door de wonden die Jezus opliep kun jij genezing ontvangen! Hij is altijd dezelfde gebleven en wil jou met alle liefde helpen.
Aarzel dus niet langer, maar stel je vertrouwen op Jezus.
Verwacht een wonder van hem! sterker reken erop.!!!!!!!!

5. Niet concreet bidden (met name bij emotionele genezing)
Vooral bij emotionele genezing (genezing van herinneringen) lijkt het belangrijk te zijn dat de wortel van de
emotionele pijn aan het licht wordt gebracht.
Vervolgens wordt er gebeden of de Here Jezus in deze herinneringen wil binnenkomen om de
wonden en hun gevolgen te genezen.
Als de wortel van de ziekte niet aan het licht komt en ermee wordt afgerekend zie je ook dat mensen
hun genezing niet kunnen behouden.
Innerlijke genezing is nodig wanneer we ons ervan bewust worden dat we op één of andere manier in ons leven belemmerd worden door pijn uit het verleden.
Ieder mens heeft in mindere of meerdere
mate last van dit soort gebondenheid.
Een onredelijke angst, nervositeit, dwanggedachten, minderwaardigheidsgevoelens, woedebuien, depressies, dwangmatige seksuele verlangens etc.
Al deze zaken kunnen door gebed in de naam van Jezus doorbroken worden, op voorwaarde dat de persoon in kwestie zijn leven toevertrouwd aan de Here Jezus
en zich door hem laat leiden.
Bij innerlijke genezing vragen we de Here Jezus om met ons terug te gaan naar de tijd waarin we gewond zijn geraakt en bidden we tot hem om ons te genezen van
die wonden en hun gevolgen.
Luister maar eens naar datgene wat Jezus belooft aan hen die tot hem komen:

"Laat allen die gebukt gaan onder zware lasten,
bij mij komen: ik zal u verlichting geven.
Neem mijn juk op u en laat mij uw leermeester zijn, want ik ben zachtmoedig en eenvoudig.
Bij mij zult u rust vinden.
Want het juk dat ik u opleg, is zacht en de last die ik u te dragen geef, is licht.’" (Mattheus 11:28-30)


Volgende week gaan wij verder met het onderwerp Christelijke Genezing.