Preek week 40
Preek v.d. week 40
Deze week lieve mensen alweer het laatste deel van de brief van Paulus
aan de Filippenzen.


Deze  week gaat het over vrijgevigheid...Nieuwe vrijgevigheid


Laten wij lezen:


Filippenzen 4:10-23

Een aantal weken geleden zijn we begonnen serie over de brief van Paulus aan de Filippenzen.  
Vandaag is de laatste preek hierover.
Vorige keer hebben we gekeken naar de nieuwe bronnen die we als gelovigen hebben ontvangen in Christus.
We hebben ook gekeken naar een aantal praktische tips. Wie weet nog welke tips Paulus gaf om vast te staan in de Heer?
Deze week  gaan we kijken naar een nieuwe vrijgevigheid.

Als we het hebben over het geven van geld in combinatie met het christelijke geloof,dan moet je waarschijnlijk aan één van de volgende beelden denken.
Ten eerste denken veel mensen aan
Amerikaanse Televisie dominee’s.

Ik heb wel eens gehoord dat zo’n dominee stroomdraden had bevestigd aan de stoelen in zijn kerk.
“Als je bereid bent 100 dollar aan de Heer te geven”, schreeuwde hij, “sta dan op!”

En terwijl hij dit riep drukte hij op een knop en een stroomstoot schokte door de stoelen.
De reactie was overweldigend en er werd nog
nooit zoveel geld opgehaald.

Na de dienst vonden de Ushers (medewerkers van de kerk) alleen drie dode Nederlanders die zich aan
hun stoel hadden vastgeklampt.

Het andere beeld waar mensen vaak aan denken, is het wanhopig zoeken naar wat kleingeld terwijl
de collectezakken langskomen.

Ik heb pas het verhaal gelezen van een gemeente waar de prachtige fluwelen collectezakken rondgingen
tijdens een zondagavonddienst,

en vrijwel leeg terugkeerden bij de predikant.
Hij nam ze op, hief ze ten hemel en bad: “Heer wij danken u voor de veilige terugkeer van de collectezakken”

Nou ik kan je verzekeren, het beeld dat Paulus in het laatste hoofdstuk van zijn brief schildert, wijkt sterk af van de beelden die wij kennen.

Paulus schrijft hier aan een groep volgelingen van Jezus om hen te bedanken voor het geld dat zij
via Epafroditus hebben gestuurd.

In deze schitterende passage staan twee van de mooiste beloften uit de bijbel en benadrukt Paulus drie redenen waarom overvloedig geven een zegen is.Vers 10-16: Vrijgevigheid is een zegen voor anderen.

In dit gedeelte maakt Paulus duidelijk wat hij in
de loop van de jaren heeft geleerd,

namelijk om met de omstandigheden
waarin hij leeft genoegen te nemen.

Hij weetwat armoede is en ook wat overvloed is.
Hij is ingewijd in het volop eten,
maar ook in het honger lijden.

Hij kan alles aan dankzij Hem die kracht geeft.  
Volgens deze verzen heeft het geheim van tevredenheid niets te maken met alles hebben wat je hartje begeerd.
Dat denken we vaak wel… maar geld, bezittingen en kleding maken je niet meer tevreden, ze wekken alleen je verlangen naar meer van hetzelfde.
Wat iemand tevreden maakt is niet hoeveel hij bezit, maar hoe weinig hij nodig heeft.


Benjamin Franklin, voormalig president van de Vernigde Staten, heeft eens het volgende gezegd:
“Tevredenheid maakt arme mensen rijk; ontevredenheid maakt rijke mensen arm.”
Dat is het geheim! Paulus heeft gemerkt
dat Gods genade genoeg is.

Hij schrijft: “Ik kan alles aan dankzij
Hem die mij kracht geeft.”

Wat Paulus blij maakte was niet in de eerste plaats het geld, maar juist de belangstelling die dit geld uitdrukte.
Ook al had Paulus in een bepaald opzicht het geld niet nodig, in een ander opzicht had hij het geld wel nodig.
Dat lezen we in vers 14-16.
Paulus was in grote problemen geweest en had dringend behoefte aan ondersteuning.
De gelovigen in Filippi waren bereid om te delen in Paulus verdrukking en hadden hem keer op keer geld gestuurd.
Het woord dat hij hier gebruikt voor delen is afgeleid van het Griekse woord ‘koinonia’, wat de betekenis heeft van samen delen, gemeenschap of intieme omgang.
Denk maar aan de huwelijksrelatie waarin je alles deelt en wat de meest intieme manier waarop jij je in dit
leven aan iemand kunt verbinden.

Alles samen delen is een onmisbaar element in de omgang met de mensen waarmee we een intieme relatie hebben.
Daarom vinden we het als gemeente oom belangrijk dat iedereen leert om een verantwoord deel van zijn inkomen aan de gemeente te geven
zodat we samen kunnen investeren in Gods Koninkrijk.

Vers 15-17: Vrijgevigheid is een zegen voor de gever.

Paulus wil niet de indruk wekken dat hij achter
het geld van de Filippenzen aanzit.

Zijn ware drijfveer is het verlangen dat
zij gezegend zullen worden.

In deze passage gebruikt Paulus allerlei financiële termen; lopende rekening, giften, tegoeden op de rekening.
In deze commerciële termen legt Paulus uit dat het geven een kapitaalinvestering is.
Aan wat of aan wie je geeft zegt iets over waar je in investeert.

Als je kijkt naar jouw uitgaven patroon, waar investeer jij dan momenteel in?

Opvallend: Er staat ongeveer 2600 keer iets in de Bijbel over geld, bezittingen, rijkdom etc.
Terwijl er maar 500 keer iets over ‘geloof’
oftewel vertrouwen wordt gezegd.

Geven is volgens de Bijbel als het zaaien van zaad.
Een boer die zaait investeert in de toekomst, want hij weet dat hij veel meer zal oogsten dan wat hij heeft gezaaid.
Dit geestelijke principe is op alle onderdelen
van ons leven van toepassing.

Wat we ook aan de Heer geven, hij zal het vermenigvuldigen of het nu om onze tijd, huizen, gaven, ambities of geld gaat.
Soms zullen we onze investering hier al op aarde terugzien, maar het grootste deel van onze oogst
wordt pas in de hemel zichtbaar.

Wil je een schat in de hemel hebben?
Dan moet je daar nu al in investeren.

Ik weet niet precies hoe dat eruit zal zien, maar ik weet wel dat het onze stoutste verwachtingen zal overtreffen.
Jezus zei het al: Het is beter te geven, dan te ontvangen.
Daarom is geven niet alleen een zegen voor de ontvanger, maar ook voor de gever.
Vers 18-23: Vrijgevigheid is een zegen voor God.

Hier verandert Paulus zijn taalgebruik van de commerciële bankwereld naar de taal van het heiligdom.
Hij schrijft dat iets aards zoals een materiele
gift allereerst een welriekend offer is.

Dat leidt me tot de volgende uitspraak:
geld stinkt totdat je het offert.

Het woordgebruik dat Paulus hier hanteert komt uit het Oude Testament en betekent letterlijk
“het aroma van een zoete geur”.

Dit is dezelfde uitdrukking die wordt gebruikt voor Jezus’ offer aan het kruis (zie: Efeze 5:2).
In de eerste plaats spreekt het dus van iets heel moois, een uiting van grote liefde.
Ten tweede is geven aangenaam.
Offers brengen is niet altijd gemakkelijk, maar het maakt ons vrij van de grip dat geld op ons heeft
en dat maakt het aangenaam.

Ten derde zegt Paulus dat vrijgevigheid
een Gode welgevallig offer is.

Als wij overvloedig geven aan Zijn kinderen,
dan verheugt God zich daarin.

Dit zijn een aantal redenen waarom we door het hele NT worden aangespoord om vrijgevig te zijn.
Een aantal praktische aanwijzingen uit de Bijbel zijn:

Geef op regelmatige basis, geef evenredig aan je inkomen, Zacheus de tollenaar gaf de helft,
een vrome jood gaf een zesde,

veel volgelingen van Jezus geloven dat goed is om je tienden te geven (dat is bij ons ook de richtlijn), maar dit zijn allemaal voorschriften.

De regel is vrijgevigheid!

Een prachtige belofte die hier bij hoort is vers 19: “God zal vanuit zijn rijkdom aan heerlijkheid volop in al uw noden voorzien in Christus Jezus.”
Gods liefde en vrijgevigheid blijken uit de hele bijbel en als wij al geven dan komt onze vrijgevigheid
voort uit Gods vrijgevigheid.

Dit komt het beste tot uitdrukking in het leven van Jezus die zichzelf gaf tot in de dood, de dood aan het kruis.

Wat weerhoudt jou er momenteel van om vrijgevig te zijn?


Wat kun je doen om hier afscheid van te nemen?


Paulus sluit af met een samenvatting van zijn
onderwijs in deze brief;


1) Het gaat om de liefde die we voor God
hebben en dat is aanbidding! (vers 20).

2) Daarnaast gaat het om de liefde die we
voor anderen hebben (vers 21-22)

3) Paulus eindigt zijn brief zoals hij is begonnen; met een beschrijving van de liefde van God die we
niet hebben verdiend (genade),

en die tot ons komt door Jezus Christus.
De liefde die God voor ons heeft stelt ons in staat om
Hem lief te hebben en onze naasten als onszelf.

Hij is de bron van onze liefde!


Amen!!!!!!!!!!!!!!!