Preek week 4 Preek week 4
Preek week 4Een Integer Leven!deel 6 Bergrede
      


"Want het woord van God is levend en krachtig.
Het is scherper dan een tweesnijdend zwaard en dringt door tot het raakpunt van ziel en geest, van merg en beenderen.
Het ontleedt de bedoelingen en gedachten van het hart." (Hebr. 4:12)

Laten we bidden voor een verfriste geest, zodat we Gods woorden rijkelijk zullen ontvangen, het het mag neerdalen in ons hart en er via onze handen, mond d.m.v. daden weer uit mag komen.

In deze preek gaan we het hebben over integriteit.
Het woord integriteit zou je ook kunnen vertalen naar ‘betrouwbaarheid’, ‘oprechtheid’ of ‘eerlijkheid’.
Hoe integer is onze maatschappij eigenlijk? Hoe integer zijn de mensen die in deze maatschappij leven?
Hoe oneerlijk zit onze maatschappij in elkaar? Wat denken jullie? Kun je vandaag de dag nog op elkaar aan? Een aantal voorbeelden:

-‘I did not have sexual relationship with that women’, Bill Clinton
- en wat was de uitkomst uiteindelijk???

- Huwelijken. 1 op de 3 huwelijken lopen af met een scheiding hier in Nederland.
Er wordt voor de wet en zelfs voor God (!) trouw belooft, maar achteraf blijkt het huwelijk geen stand te kunnen houden.


- Of dat mensen iets beloven en op voorhand al weten dat ze het niet waar zullen maken

- Mensen die in naam van een organisatie beloven je de volgende dag terug te bellen.
Er komt vaak al zo’n onbehaaglijk gevoel over je waarbij je je afvraagt of deze mensen ook wel echt terug zullen bellen.
We hebben al een zekere ‘geaccepteerde’ marge ingebouwd.

- Kritiek, Nederlands volkje.
Hoe vaak kunnen we niet onze kritiek geven op dingen.
Kritiek uiten over iemand, terwijl je niet naar de persoon zelf gaat. Ik heb het gedaan.

- Heb ik als ik iemand een tijd niet gezien heb. Hey, Ik bel je… vervolgens laat ik nooit meer wat van mij horen.

Met z’n allen beloven we dingen en vervolgens kunnen we ze niet waarmaken!

Lezen: Matth. 5: 33 - 37

Ik ben de afgelopen weken is om mij heen gaan kijken, om erachter te komen of het woord van de Here Jezus nog wel op ons van toepassing is.
Eerst dacht ik dat het allemaal wel mee zou vallen, maar de lijst die we zojuist – met elkaar - hebben opgesomd … nou, dat is niet mis!

De maatschappij waar wij nu in leven is net zo oneerlijk en onbetrouwbaar als de maatschappij waar Jezus tegen sprak.
Wat is de reden dat mensen zo zeer moeten zweren of een eed moeten afleggen?

Er werd in deze tijd grote waarde gehecht aan het afleggen van een belofte.
Als iemand in die aan de Heer een belofte of eed aflegde, dan mocht je dit woord niet schenden!
Elk woord wat over je lippen was uitgesproken moest je volbrengen (Matth. 5 rg. 33, Numeri 30 rg 2 e.v.).
Op het moment dat je zo’n belofte niet kon nakomen, had je daarmee de naam van God onteerd en dat mocht niet: ‘U zult de naam van de Heer uw God niet lichtvaardig gebruiken, want de Heer laat de degenen die zijn naam lichtvaardig gebruiken niet ongestraft. (Exodus 20: 7)’

Het idee achter een eed afleggen was om toch een vaste grond te vinden waarop je mensen kon aanspreken als zij hun woord niet konden nakomen.
Je zegt dus eigenlijk: ‘Ik spreek dit met je af omdat ik je eigenlijk niet kan vertrouwen.’
De integriteit van ons als mens is dus ver te zoeken.
Ons ‘Ja’ blijkt dus niet altijd ‘Ja’ te zijn en ons ‘Nee’ niet altijd ‘Nee’.

Lezen: Matth. 23 rg 16 – 22

In deze tijd werd er – blijkbaar - heel wat afgezworen, bij de hemel, bij de aarde, bij Jeruzalem.
Uit dit gedeelte kunnen we opmaken dat er gradaties waren in het zweren. ‘Als iemand zweert bij de tempel, zegt dat niets, maar als hij zweert bij het goud van de tempel is hij gebonden’ ( 16). Als je dus zweert bij de tempel was dat niet veel waard, dat kon je nog herroepen, maar als je zweert bij het goud van de tempel dan kun je er dus niet meer onderuit! ‘Als iemand zweert bij het altaar is dat niets, maar als iemand zweert bij de gave wat er op ligt, dan ben je gebonden’ (18).
Als je dus zweert bij het altaar, dan kon je dat nog wel herroepen, maar als je zweert bij de gave wat erop ligt dan kon je er niet meer onderuit.
Je ziet dus dat ze uitgangen probeerde te creëren om niet eerlijk te zijn.

Maar dan zet Jezus zijn standpunt daar tegenover.
Hij veegt al dit soort gradaties op 1 grote hoop en zegt in vers 20, 21 en 22. Je komt dus uiteindelijk bij God zelf uit!

In Matth. 5 : 34 – 36, zegt Jezus precies hetzelfde.
Zelfs als je op grond van je eigen haren op je hoofd een belofte doet of een eed aflegt kom je bij God persoonlijk uit!
Hij is degene die jouw gemaakt heeft!

Het gaat Jezus hier niet zo zeer dat je geen eed mag afleggen, maar Hij geeft af op het systeem wat erachter ligt.
Het is niet de bedoeling om God erbij te roepen in een bepaalde situatie, je kunt Hem gewoon weg niet buitensluiten!
God is onderdeel van ons leven, Hij is onderdeel van deze maatschappij.
Integriteit heeft alles te maken met wat wij doen en zeggen (in het bijzijn van God).

Daarnaast benadert het systeem van zweren de slechte kant van ons als mens.
In plaats van dat wij als mensen elkaar inspireren om integer te zijn, gaan we uit van de slechte kant van de mens door allemaal dingen vast te leggen i.p.v. dat we van de goede kant van de mensen uitgaan.

Wanneer worden in deze tijd gemaakte beloften afgezegd:

a) Noodsituaties
b) Je belt van te voren op dat je toch niet komt, met daarbij een redelijke reden
c) Je laat niets van je horen

Als je op je werk  de vraag zouden voorleggen wie de betrouwbaarste persoon is, voor wie zou men dan kiezen, denk je?
Als het goed is moet jij ertussen zitten! Anders zit het ergens niet goed!

Hoe betrouwbaar ben jij? Hoe integer ben jij? Kunnen mensen van je op aan?
Is jouw ja ja en je nee nee? Kom je de beloftes die je maakt waar? Als je A zegt, doe je dan ook A of eigenlijk toch B?

Het kan zijn dat je binnen dit gemeenteleven integer bent, maar op je werk/school wel eens een steekje voor eigen bestwil laat vallen.
Jezus was integer op elk gebied in zijn leven.
Denk maar aan de tijd dat hij 40 dagen in de woestijn vastte en de duivel een plan had om Jezus te verleiden.
Jezus hield stand en weerstond de duivel.

Misschien kun je zo al wat dingen opnoemen dat je weet op welke punten je gefaald hebt.
Je kunt je voorstellen dat wanneer ik op het gebied van nakomen van afspraken hier en daar wel eens een steekje laat vallen,
dat als we een afspraak maken je in achterhoofd zoiets hebt van: ‘Nou, ik moet nog maar zien!’
Jezus wil dat we op elk gebied integer zijn. Dat ons hele leven eerlijkheid uitstraalt. Dat we een consistent gedrag vertonen in ons gezin, op ons werk, in onze persoonlijke relaties, in de gemeente, in het verkeer (!)

Lezen: Matth. 23 : 23 – 34

Heftige taal, de kern is vers 28. Zijn wij wellicht ook niet net als de Farizeeërs op dit punt?
Van de buitenkant lijk je oprecht, maar van de binnenkant vol schijnheiligheid en onrecht?  Hoe gaat het met je?

We kunnen ons wel integer gaan gedragen, moeten we eerst een grote schoonmaak houden van datgene wat er aan troep in ons leven zit.
Er moet een verandering van binnen plaats vinden.
Zolang die troep er nog van binnen zit, zul je troep blijven produceren.
Eerst moet je schoon schip maken.
Stop met roddel, waarmee je jezelf verheft boven die ander, stop met jaloezie, stop met je bozen woorden, je negatieve kritische blik.
Elke overtreding maakt je leven onrein.

De zondecyclus …. Elke zonde baart uiteindelijk de …..??? Ja, de dood.
Denk maar aan Ananias en Safira die een stuk grond verkochten, maar een deel van de opbrengst niet aan de voeten van de apostelen legde, maar dit achter hielden.
Petrus spreekt hen hierop aan.
Ze hebben niet alleen tegen de mensen gelogen hebben, maar tegen God persoonlijk.
Ze moeten uiteindelijk allebei met de dood bekopen.

God is een veeleisende God, maar heeft wel als doel dat jij er mooier van wordt.

Wat tips om ervoor te zorgen dat jij je integer blijft gedragen:

1) Jakobus 1 :19 - 25, belijd niet nagekomen beloftes, belijd je niet integere houding naar andere mensen en naar God
2) Laat je ja ja zijn en je nee nee
3) Denk na of je een belofte wel echt na kunt komen. Zo niet: beloof het ook niet.
Doe geen belofte, dan handel je integer.

Ik wil jullie een opdracht geven. Er zal vast iets in je zijn opgekomen waarin je niet integer bent geweest richting mensen om je heen, maar ook tegen God.
Misschien heb je ook wel tegen God dingen beloofd die je niet kon waarmaken.
Hoe vaak beloven we aan God dat we ons weer aan onze stille tijden zullen houden en het vervolgens niet meer waarmaken?
Als je van tevoren al weet dat je iets niet kunt waarmaken, waarom beloof je het dan? (voorkomt een hoop frustratie, bij jou en ook bij God).

Opdracht: Neem contact op met de mensen in je omgeving waar je beloftes aan gedaan hebt.
Belijd ze en maak schoon schip.
Neem contact op met God, belijd hem je niet-integere-levenstyle richting de mensen om je heen, maar ook naar God toe.

Psalm 50 :14 en 15: ‘Laat uw offer een dankoffer zijn, kom uw geloften aan de Hoogste na.
Dan mag u Mij roepen in dagen van nood, en Ik zal redden, omdat U erkent wie ik werkelijk ben.’

Dat is de belofte van de Heer aan jouw vanmorgen! Handel integer, kom je woorden na! ‘Dan zal Ik tot je naderen als je het moeilijk hebt’, zeg God persoonlijk tegen jou, ‘dan zal ik je redden omdat je erkent dat je integer moet leven.’

Amen!!!