Preek week 39
Preek v.d. week 39


deel 5 uit de reeks Brief van Paulus aan de Filippenzen
Nieuwe bronnen & praktische tips


Laten wij lezen
Filippenzen 4:1-9Deze week gaan we kijken naar de nieuwe bronnen die we als volgelingen van Jezus tot onze beschikking hebben en bestuderen we een aantal praktische tips.

Stel jezelf de volgende vragen.

Wat heeft je leven zinvol gemaakt? Wat heb je geleerd? Wat heeft je gelukkig gemaakt? Om welke mensen draaide je leven? Wat laat je straks na aan je dierbaren?
Is er ook nog iets om naar vooruit te kijken? Als tachtigjarige heb je geen last meer van valse bescheidenheid.
Neem geen blad voor de mond en vertel waar het echt om draaide en draait in je leven.

Met hetzelfde idee schrijft Paulus aan de volgelingen van Jezus hoe zij vast kunnen staan in de Heer.
Het woord dat hij hier gebruikt werd ook gebruikt voor een soldaat die vast staat in het heetst van de strijd,
terwijl de vijand op hem afstormt.
Op dezelfde manier moeten wij als gelovigen ook voor ons leven vechten en standhouden tegenover de vijandelijke kolonnes van wereldgezindheid en zonde.
Paulus leert ons in dit gedeelte niet alleen hoe we de vijand kunnen tegenhouden, maar ook hoe we overwinnend uit de strijd tevoorschijn kunnen komen.
Het woord ‘kroon’ dat hij in vers 1 gebruikt wijst niet op overheersing, maar eerder op overwinning en vrolijkheid die een atleet, die meedeed aan de spelen,
te wachten stond als hij won.
Dit woord werd ook gebruikt voor de kroon waarmee een gast werd getooid tijdens een feestmaal – een tijd van grote vreugde.

Zo zijn de gevoelens van Paulus voor de gelovigen in Filippi.  
En om er zeker van te zijn dat ze niet terugvallen, maar blijven staan reikt hij hen een paar principes
aan om vast te staan in de Heer.
Vers 2-3 Let op je relatie met andere volgelingen In hoofdstuk 1 had ik al iets uitgelegd over een beeld dat
Paulus gebruikt; dat van de falanx.
Dit is een geduchte militaire strategie waarbij zwaar bewapende infanteristen stond schouder aan schouder opgesteld in rijen van 8 man diep.
Zolang ze de rijen gesloten hielden waren ze vrijwel onoverwinnelijk en intimideerden ze de vijand,
maar als er gaten ontstonden kreeg
de vijand een kans om door te breken.
Onze vijand is altijd op zoek naar scheuren en verdeeldheid in de kerk zodat hij die kan
benutten voor zijn verwoestende werk.
Eén van de meest voorkomende oorzaken van verdeeldheid en scheuringen in de kerk is het botsen van twee karakters.
In dit gedeelte zien we daar een voorbeeld van, twee vrouwen Euodia en Synthyche, waarschijnlijk zakenvriendinnen van Lydia, hebben ruzie gekregen.
Waarschijnlijk hadden ze leidinggevende taken in de gemeente, want Paulus kent hun namen.

Paulus kiest geen partij dus hun geschil
gaat niet over de christelijke leer.
Het enige wat hij doet is hen aansporen om de eerste stap te zetten en het weer goed te maken.
Hij vraagt zelfs de mensen om hen heen
om hen weer samen te brengen.
Wat me hierbij opvalt, is dat Paulus geen kritiek op deze vrouwen uitoefent, maar hun positieve
punten benadrukt om hen op te bouwen.
Paulus wist dat conflicten, onenigheid en niet vergevingsgezindheid de kerk kunnen verzwakken en ons geloof kunnen vernietigen.
Het tegenovergestelde is ook waar.
Door warme en diepe christelijke vriendschappen wordt ons geloof opgebouwd en wordt de gemeente versterkt.


Even tussendoor...............

Met wie heb jij op dit moment een conflict?


Wat kun je doen om de eerste stap te zetten?


vers 4-7 Let op je relatie met de Heer.

Uiteraard ligt de sleutel tot het standhouden
in de Heer in je relatie met Hem.
Paulus geeft in dit gedeelte drie waardevolle tips die ons kunnen helpen om heel dicht bij Jezus te blijven.
De eerste tip is geniet van de Heer (vers 4).  
Maar liefst 16 keer moedigt Paulus de
gelovigen in Filippi aan om zich in God te verblijden.
Hier zegt hij het twee keer.
Wat Paulus daar niet mee bedoeld is dat we
al onze problemen moeten vergeten,
maar juist dat we ons in Christus moeten
verheugen temidden van alle moeilijkheden.
Vergeet niet dat Paulus dit schreef vanuit de gevangenis
terwijl hij aan een soldaat vastgeketend zat.
Hoe verschrikkelijk onze omstandigheden ook zijn, er is altijd één ding waar we ons over kunnen verblijden; Jezus zelf en de liefde, genade & beloften die we in Hem kunnen vinden.


De tweede tip is: verwacht de Heer (vers 4).
Waarschijnlijk betekent dit zowel dat God dichtbij is in tijd, we mogen Hem elk moment verwachten,
maar ook Hij is door Zijn Geest werkelijk dichtbij.
We mogen nu al Zijn Tegenwoordigheid ervaren,
met Hem spreken en zijn stem verstaan.
We kunnen Hem misschien niet zien,
maar zien wel steeds bewijzen dat Hij er is.
Denk maar aan de wind, die kun je ook niet zien,
maar je ziet wel de gevolgen als ze waait.
En juist de Tegenwoordigheid van de Heer zorgt ervoor dat we vriendelijk oftewel beminnelijk
kunnen omgaan met alle mensen,
zelfs de mensen waar we weinig sympathie voor hebben.
De derde tip is dat we tot
God moeten bidden en smeken (vers 6).
Sir Winston Churchill zei eens: Als ik omzie naar al de moeilijkheden in mijn leven,
moet ik altijd denken aan het verhaal van die oude man.
Op zijn sterfbed zei hij dat hij in zijn leven al heel wat problemen het hoofd had moeten bieden… waarvan de meeste zich nooit hebben voorgedaan.
Het enige werkende middel tegen zorgen is gebed.
Daar kunnen zorgen niet tegen!
Paulus zegt hier wees niet bezorgd, maar laat al uw wensen bij God bekend worden door te bidden en te
smeken en door een dankgebed te zeggen.
Al uw wensen, dat betekent niet alleen de wensen die je hebt als dingen tegen zitten, maar ook als dingen juist meezitten.
Ik vind het waardevol om een gebedsdagboek bij te houden. Dit helpt niet alleen om je gebeden vast te houden,
maar dit geeft je ook de mogelijkheid,
om terug te kijken en meer zicht te krijgen op
de wijze waarop God je gebedenverhoort.
Dit maakt het veel makkelijker om een dankgebed te bidden.

Ik wil jou nu uitdagen om ook een gebedsdagboek te beginnen.

Zie de onder aan de preek voor praktische tips.

Als we bidden zoals Paulus het beschrijft ligt er een prachtige belofte voor ons klaar:
“En de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw hart en gedachten bewaren in Christus Jezus.”
En het woord vrede dat hier wordt gebruikt betekent veel meer dan de afwezigheid van vijanden. Het betekent: gaafheid, gezondheid, welzijn,
eenheid met God, oftewel: elke vorm van zegen of goedheid.
Deze vrede houdt ons dichtbij Jezus.
Het zal onze harten en onze gedachten bewaken zoals Paulus bewaakt werd door een soldaat.


Vers 8-9 Let op je gedachten en je daden.

Het laatste principe dat Paulus noemt heeft te maken met je verborgen gedachten en je zichtbare daden.
Beide hebben alles met elkaar te maken.
Onze gedachten bepalen immers wat we doen. Een mens is niet wat hij denkt te zijn, maar wat hij denkt zo is hij.
Jezus zei dat het niet gaat om wat onze mond ingaat omdat dit naar onze maag zakt en ons lichaam uiteindelijk weer verlaat,
maar om wat onze mond uitgaat omdat dit uit ons hart komt.

Omdat Paulus weet hoe belangrijk onze gedachten zijn dringt hij er op aan om te denken aan al wat waar en edel is (in tegenstelling tot leugens), rechtvaardig en rein
(met betrekking tot onze motieven) op wat beminnelijk is en aantrekkelijk is (in de zin dat het een hoge standaard heeft).
Hij vat de lijst samen door te zeggen:
“al wat deugd heet en lof verdient, bedenkt dat!”
Eén van onze zwakke plekken sinds de val is ons denken.
Satan weet dat en vandaar hij dagelijks
allerlei leugens op ons denken afvuurt.
Het is voor ons onmogelijk om niet door slechte of verkeerde gedachten te worden verzocht.
Maar zoals Maarten Luther het zei: “Je kunt het niet helpen dat een vogel boven je hoofd vliegt, maar je kunt wel voorkomen dat hij een nestje bouwt in je haar.”
Opvallend hierbij is dat Paulus ons oproept
om te denken aan datgene wat goed is.
Dat is precies de manier om slechte gedachten uit je hoofd te bannen; denken aan wat goed is.
De Bijbel is daarbij onmisbaar.
Tot slot zegt Paulus: “Breng in praktijk
wat je geleerd en overgeleverd is.
Dan zal de God van vrede met je zijn.
” Uiteindelijk gaat het om wat we doen, om ons gedrag.
Ons veranderde denken moet zich gaan uiten in tastbare daden die de mensen om
ons heen kunnen zien. Dan zullen ze de Vader verheerlijken.

Amen!!!!!!!!!!!!


Welke gedachten over jezelf of anderen komen niet van God?


Neem een moment de tijd om ze als krijgsgevangenen bij Christus te brengen en Zijn gedachten ervoor in de plaats te ontvangen.
Gods woorden:


Tips voor je gebedsboek:

Begin een gebedsdagboek!
Wanneer je nog nooit een gebedsdagboek hebt bijgehouden of wanneer je er één hebt volgeschreven met een
weergave van je eigen negatieve gedachten,
deprimerende introspectie, pijn en twijfel begin dan opnieuw!
Trakteer jezelf op een frisse schone map en maak een nieuwe start met het luisteren naar en ontvangen
van de genezende woorden van Jezus.
De meeste mensen kiezen in het begin iets moois: een prachtig leren notieboek of een fraai ongelinieerd boek.
Maar na een tijdje kiezen bijna alle doorgewinterde ‘gebedsschijvers’ voor de oude betrouwbare losbladige map.
Het voordeel hiervan is dat je de pagina’s van een jaar in een mapje kunt opbergen en je map opnieuw kan
vullen voor het komende seizoen.
Een ander voordeel van een losbladige map is dat je je gebedsdagboek met behulp van tabbladen handig kunt indelen.
Dit maakt je gebedsdagboek een stuk overzichtelijker!

Een gebedsdagboek kan er als volgt uitzien:

a) Meditatie over de Schrift (naar God luisteren door Zijn geschreven woord)

b) Lofprijzing en dankgebed: ‘Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd.’

c) Voorbede: ‘Uw Koninkrijk kome, uw wil geschiede, gelijk in de hemel, alzo ook op aarde.’

d) Persoonlijke voorbede: ‘Geef ons heden ons dagelijks brood.’

e) Gebed van berouw en vergeving: ‘En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren.’

f) Een volledige toewijding van onszelf en van onze dag aan God: ‘En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze.
Want van U is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen.’

g) Luisterend bidden (de tijd nemen om stil te zijn en God te laten spreken)

Welke indeling je ook gebruikt, zorg ervoor dat deze alle belangrijke onderdelen van gebed bevat en bij jou past.

Schrijf voortaan alles wat God je geeft en leert op in je gebedsdagboek.
Dat zal je helpen om God op een intiemere manier te leren kennen en te begrijpen hoe Hij tot jou spreekt en je geneest.

Tot de volgende week