Preek week 38
Preek v.d. week 38


Deze week alweer deel 4  van de brief van Paulus aan de Filippenzen.


Laten wij lezen:
Filippenzen 3:1-21

Een nieuw zelfvertrouwen en nieuwe ambities.
Vorige keer hebben we gekeken naar nieuwe vriendschappen.
We hebben gekeken naar een aantal
kenmerken van vriendschap tussen mensen die Jezus volgen: echte liefde, gemeenschappelijke interesse en visie,
risico’s en strijd.
Vandaag gaan we kijken naar een nieuw
zelfvertrouwen en nieuwe ambities.

Een nieuw zelfvertrouwen

Lezen: Filippenzen 3:1-9
Vers 2-6 Misplaatst zelfvertrouwen.
Honden waren in die tijd geen huisdieren zoals wij ze kennen, maar wilde en onhygiënische beesten
die op straat rondzwierven,
waar ze met elkaar vochten en op aas joegen.
Het grote probleem met de predikers
die leerden dat volgelingen van Jezus zich
moesten besnijden was niet de besnijdenis op zich,
maar het feit dat ze iets wilden toevoegen aan het evangelie.
Alsof de kruisdood van Jezus niet genoeg was geweest!
Als het gaat om vertrouwen in jezelf en je eigen prestaties had Paulus zijn zelfvertrouwen kunnen baseren op:
1) zijn geboorte (volk van Israël, stam Benjamin, Hebreeër) of
2) op zijn prestaties (religieus, oprechtheid en op zijn keurige levenswijze).

Waar baseer jij je zelfvertrouwen op?

Als het niet Jezus is maakt het niet uit
hoe mooi of nobel hetgeen is waar je vertrouwen op stelt,
het zal je naar de afgrond leiden.
Soms zeggen we dat het niet uitmaakt
wat je geloofd of doet als je maar oprecht bent.
Dat klinkt mooi, maar Paulus zou het daar niet mee eens zijn.
Hij was heel oprecht fout bezig toen hij
de christenen vervolgde.


Vers 7-9 Gezond zelfvertrouwen.

Wat is jouw passie? Waar ga jij voor?
Is het voetbal? Is het sport? Is het materiele welvaart of geld?
Is het je werk of misschien wel de kerk?

Alles wat Paulus in het verleden zekerheid gaf
en winst opleverde beschouwde hij nu als
 ‘verlies / schade’ omdat de kennis van
Jezus Christus dat alles te boven gaat.
Het is vuilnis! Je hebt er niks meer aan.
Je gooit het weg omdat het troep is,
omdat je er niks meer aan hebt.

Op een dag had Paulus Jezus Christus ontmoet
en vanaf dat moment leefde hij in een actieve,
krachtige en onafgebroken relatie met Hem.
Het is mogelijk om Jezus te leren kennen,
ook voor ons vandaag de dag! We kunnen Jezus
misschien niet in levende lijve zien,
maar we kunnen met hem praten en naar
Hem luisteren waarneer Hij tot ons spreekt.
We kunnen tijd doorbrengen in Zijn Tegenwoordigheid,
Zijn liefde ervaren en Hem kennen zoals Paulus hem kende.
Ik vind het enorm bemoedigend om te weten dat Paulus Jezus nooit heeft ontmoet toen Hij nog op aarde was.
Daarin was hij anders dan de andere
apostelen die de Heer hadden gekend en met Hem
hadden geleefd. Als Paulus in staat was
om zo’n intieme band met Jezus te hebben,
dan is dat ook voor ons weggelegd.

Paulus zijn gerechtigheid steunde niet meer op de wet.
Rechtvaardig zijn voor God betekent in
een juiste relatie met God staan.
Dat kunnen we niet verdienen door iets te doen,
dat moeten we ontvangen als een gave van God.
Dit doen we door het geloof in Jezus Christus.
Iets van God ontvangen dan vinden we maar
wat moeilijk als christenen uit de 21e eeuw.
Vaak zijn er muren rondom om hart die het ons moeilijk
of onmogelijk maken om van God te ontvangen.
Deze muren zijn opgebouwd uit stenen van ongeloof en zelfhaat.
Ongeloof betekent dat je niet gelooft dat God jou kan
helpen / vergeven / veranderen.
Zelfhaat betekent dat je misschien wel geloofd dat
God dit kan doen, maar dat Hij het niet zal doen
omdat jij zo’n verschrikkelijk persoon bent.
Zowel ongeloof als zelfhaat zijn hele serieuze zonden
die we voor God moeten belijden en waar
we ons van af moeten keren.
Uit welke ‘steen’ of ‘stenen’ bestaat de muur rondom jouw hart?
Is het zelfhaat of ongeloof of misschien
een combinatie van beide?

Neem een moment om deze zonde(n)
zo specifiek mogelijk te belijden
en Gods vergeving te ontvangen.


Nieuwe ambities
Lezen: Filippenzen 3:10-21
Vers 10-16 Ambities die gericht zijn op Jezus .
We hebben net gelezen dat Paulus’ zijn zelfvertrouwen
voortkwam uit het kennen van Christus
en het bezitten van Zijn gerechtigheid.
In het midden van de zin maakt Paulus de overstap
van de basis van zijn zelfvertrouwen naar
het doel van zijn ambities.
Ambitie betekent zoiets als lust om een taak
of ambit
ies beter uit te voeren.

Paulus’ eerste ambitie is het kennen van Christus.
Het woord dat hier gebruikt wordt voor kennen
is veel meer dan verstandelijke kennis,
maar omvat ook persoonlijke kennis.

Het is niet Paulus zijn ambitie om allerlei
feiten over Jezus te kennen, of alles over hem te weten,
maar het gaat hem om het persoonlijk kennen van Christus.
In Genesis 4:1 lezen we dat Adam zijn vrouw Eva
“bekende en dat ze zwanger werd en Kaïn baarde”.
Datzelfde woord wordt ook hier gebruikt.  
Het is Paulus ambitie om Christus te kennen
in een vruchtbare en intieme relatie.
Dat is zijn ambitie! Paulus gaat nog verder,
hij legt uit dat Christus kennen ook betekent
dat je de kracht van zijn opstanding kent.
Niet alleen als feit uit de geschiedenis,
maar als een dynamische kracht
die in je leven werkzaam is.

Het tweede wat Paulus aangeeft is dat bij
het kennen van Christus ook de
gemeenschap met zijn lijden hoort.
Hij zoekt het lijden niet, maar ziet het onontkoombaar.
Het is geen straf, maar een voorrecht.
Juist op de momenten dat we om Christus wil
moeten lijden of vervolgd worden ervaren
we de ‘gemeenschap’ met Christus.
Naar die gemeenschap verlangt Paulus,
hoe hoog de prijs ook zal zijn.
Ten derde betekent het kennen van Christus
ook dat we deel zullen hebben aan zijn bestemming,
de opstanding uit de dood.
Paulus zegt dit heel bescheiden, maar zeker geen twijfel.
Zijn hoop voor de toekomst is niet afhankelijk van zichzelf,
maar van wat Christus aan het kruis heeft gedaan.
Toch beseft Paulus dat hij er nog niet is.
Hij is onverdeeld in zijn ambitie.
Dit betekent niet dat hij alle andere gebieden in zijn leven verwaarloosde of dat hij geen andere verlangens had.
Wel betekent het dat alles in zijn leven
ondergeschikt was aan deze alles overheersende ambitie.

Ignatius van Loyola (1491-15560, de oprichter
van de Jezuïetenorde, schreef:
“Menselijke schepsels zijn gemaakt om God te rijzen,
eer te bewijzen en te dienen…
alle andere dingen op deze aarde zijn voor ons geschapen,
om ons te helpen het doel te bereiken
waarvoor we zijn geschapen.
Daarom moeten we van deze dingen gebruik maken,
voor zover ze ons helpen ons levensdoel te bereiken,
en moeten we daarvan afstand nemen,
voor zover ze een hindernis vormen.”
Het beeld wat Paulus hier gebruikt is dat van
een hardloper, een sportman.
Net zo vastberaden als een sportman is om
de wedstrijd te winnen en zich te richten op het
doel dat voor hem ligt, moeten wij ons ook richten op één doel;
de prijs van de hemelse roeping die God ons in Christus geeft.
Dat is ons doel: het kennen van Christus! Paulus dringt er bij de Filippenzen op aan dat ze hem moeten navolgen in
zijn ambities. Ik wil er met deze preek bij jullie op aan dringen: maak het kennen van  Christus je grootste ambitie.


Vers 17-21 Ambities gericht op de mens.

In tegenstelling tot zichzelf en de christenen uit
Filippi zijn er ook slechte of afvallige gelovigen.
Paulus noemt hen vijanden van het kruis.
Paulus zegt over deze mensen drie dingen,
die laten zien dat hun ambities volledig
anders waren dan die van hem.
Het waren mens-gerichte ambities.
Ten eerste werd hun levensstijl bepaald door hun eetlust.
“Hun god is hun buik.”
Natuurlijk heeft god ons zinnelijk gemaakt,
maar het is verkeerd als deze dingen Jezus verdringen uit het middelpunt van ons leven.
De bladen staan er vol mee: seks, voedsel, kleding, lichaamsbeweging, drank,parfum, sieraden etc.
zinnelijk genot dus.
De reclamemakers doen net alsof deze dingen ons ten diepste zullen bevredigen. Denk maar eens aan de
reclames die je de laatste tijd hebt gezien.

Het tweede wat Paulus heeft geobserveerd
is dat ze hun eer stellen in hun schande.
Ze zijn als rovers die zitten op te scheppen over
goederen die ze onrechtmatig hebben gekregen.
De beste manier om erachter te komen wat iemands
ambities zijn is luisteren naar waar hij of zij over praat.
Jezus zei het zo: “Waar het hart vol van is,
daar loopt de mond van over.”
(Mattheus 12:34)
Ten derde wordt hun denken helemaal in
beslag genomen door de wereld.
Ze hebben hun zinnen gezet op het aardse. Jezus zegt:
“Waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn.”
Als onze ambities zinnelijk zijn dat zullen onze
gedachten gericht zijn op de aarde.
Als onze ambitie “het kennen van Christus is”
dan zal ons hart opstijgen tot in de hemelse gewesten.

Maar ons vaderland is de hemel! De term vaderland
die Paulus hier gebruikt duidt de plaats aan waar men burgerrechten heeft en thuishoort.
Dat is voor ons niet Nederland, maar de hemel!
In hoofdstuk 1 had Paulus de gelovigen al
aangemoedigd waardige burgers van de hemel te zijn.
Nu herinnert hij hen aan hun echte thuis,
waar ze hun hart en rustpunt moeten vinden.
De grootste wens van iedere Romeinse kolonie was dat de Romeinse keizer op bezoek zou komen.
Vanaf 48 na Christus was de keizer getooid met de titel
‘Verlosser van de mensheid’.
En wanneer een keizer op bezoek kwam, nam hij
geschenken mee of stond hij belastingverlichting toe.
Net zoals Filippi een wereldse verlosser verwachtte,
zo zien wij als hemelburgers uit naar onze hemelse verlosser.
Hij is de enige die ons armzalig lichaam gelijkvormig
kan maken naar zijn verheerlijkt lichaam.
In dit bijbelgedeelte zegt Paulus dat ieder mens op twee wegen kan wandelen en er zijn ook twee verschillende bestemmingen.
De ene leidt naar de hemel, de opstanding uit de
dood en een verheerlijkt lichaam.
De andere leidt tot het verderf.
Er zijn twee krachten aan het werk: de opstandingskracht
van de Heilige Geest (10) en de kracht van
de zinnelijke begeerten (19).
Er zijn twee levensstijlen: bereid zijn deel te hebben
aan Christus lijden of een leven dat gericht
is op gemak en comfort.
Er zijn twee goden: Christus of onze buik, zinnelijke begeerten.
Er zijn twee houdingen mogelijk t.o.v. het kruis:
intieme vriendschap of vijandschap.
Twee ambities: gericht zijn op de eer van Christus
of gericht zijn op onze eigen eer.
Paulus zegt in feite: mijn leven draait om Christus.
Doe je met hem mee?


Jezus heet jou welkom Amen !!!!!!!!!!!!!!!!!!!