Preek week 25 Preek week 25

Preek v.d. week 25


Alweer het 4e deel uit de reeks preken van de 5 opdrachten.


deel 4

Gemeenschap (Christus kennen en bekendmaken)


Introductie:

Onze doelgroep zijn niet-christelijke of onkerkelijke mensen.
We willen hen helpen om:
a)zich toe te wijden aan Jezus en Zijn gemeente,
b) zich toe te wijden aan geestelijke groei,
c)zich toe te wijden aan de bediening die God hen heeft gegeven
d) zich toe te wijden aan de missies van de gemeente, te weten:
Het grote gebod:
“Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart
en heel uw ziel, en met heel uw verstand. Dat is het grootste en eerste gebod.

Het tweede gebod is even belangrijk als het eerste: 
u moet uw naaste liefhebben als uzelf.” (Matth.22:37-40)
1) Aanbidding
Heb God lief met heel je hart

2)
Bediening
Heb je naaste lief als jezelf
De grote opdracht:
“Trek eropuit en maak alle volken tot mijn
leerlingen en doop ze in de naam van de
Vader en van de Zoon en van de Heilige
Geest. Leer hun alles onderhouden wat ik
jullie heb opgedragen. En, wees er zeker
van: ik ben bij jullie, van dag tot dag, tot aan de
voltooiing van de wereld.” (Matth. 28:18-20)

3) Evangelisatie
Ga en maak leerlingen

4) Gemeenschap
Doop ze (voeg hen toe)

5)
Discipelschap
Leer hun alles onderhoudenIeder mens is dus:
1. Bedoeld voor Gods plezier (aanbidding)
2. Ontworpen voor Gods familie (kameraadschap)
3. Geschapen om als Christus te zijn (discipelschap)
4. Gevormd om God te dienen (bediening)
5. Gemaakt met een missie (evangelisatie)

Vandaag wil ik het met jullie hebben over de vierde opdracht: doop hen. In de tekst die we
net hebben gelezen staan drie belangrijke woorden als het gaat om discipelschap. Gaan,
dopen en leren.
Het eerste woord (gaan) is een tegenwoordig deelwoord.
Eigenlijk staat er:

“terwijl je gaat”. Dit betekent dat alle volgelingen van Jezus de verantwoordelijkheid hebben
om waar ze ook heengaan het goede nieuws van Jezus bekend te maken.
Evangelisatie is meer dan een verantwoordelijkheid, het is een geweldig voorrecht! Jezus nodigt ons uit om
eraan bij te dragen dat mensen een plekje krijgen in Gods gezin, een gezin dat eeuwig zal blijven bestaan.

Als je wist hoe je kanker moest genezen, dan weet ik zeker dat je alles op alles zou zetten
om dat nieuws bekend te maken. er zouden immers miljoenen levens mee worden gered.

Maar wij kennen al iets dat veel beter is: wij hebben het goede nieuws van het eeuwig leven
ontvangen om het door te geven, en dat is het beste nieuws dat er bestaat. Uitdaging: in de
zomer heeft iedereen extra tijd, gebruik wat van deze tijd om het goede nieuws bekend te
maken.

Het tweede woord dat Jezus gebruikt is het woord dopen.
Ik heb me afgevraagd waarom er in de grote opdracht evenveel belang 
wordt gehecht aan de eenvoudige handeling van het
dopen als aan taken zoals evangelisatie en het opbouwen van mensen.
Jezus noemt de doop niet toevallig. De doop symboliseert namelijk iets dat veel
groter is dan het kopje onder
gaan. De doop is het symbool van onderlinge kameraadschap.
Als volgelingen van Jezus worden we geroepen ergens deel van uit te maken,
niet alleen om te geloven.
Het is niet de bedoeling dat we zoveel mogelijk op onszelf leven -,
we moeten deel uitmaken van Gods
gezin, Christus lichaam. De doop staat niet alleen symbool voor verlossing,
maar ook voor christelijke kameraadschap.
Met de doop zeggen we tegen de wereld:
Deze persoon is nu één van ons.
Je ondergaat een transfer van de ene club naar de andere club net als dit bij voetbal gebeurd.

Als nieuwe gelovigen gedoopt worden, verwelkomen we hen in het gezin van God.
We zijn niet alleen, maar samen. We steunen elkaar in mooie tijden,
maar ook in moeilijke tijden.

Efeze 2:19 kun je als volgt samenvatten: “Jullie zijn leden van Gods gezin (…) en jullie
maken samen met iedere andere christen deel uit van Gods huisgezin”.

Als je je laat dopen kies je er dus voor om je aan Jezus toe te wijden en aan Gods gezin.
Je zegt dat je voortaan voor een andere club wilt spelen. Een club waar het heel anders aan
toegaat dan in de wereld. Ik zei aan het begin al dat iedere volgeling van Jezus de
verantwoordelijkheid heeft om de vijf doelen van een gemeente te verwezenlijken. Maar deze
doelen bieden ons ook allemaal voordelen.
Sterker nog, de gemeente biedt iets dat je nergens anders ter wereld kunt vinden.

Aanbidding helpt jou om je op God te richten; onderlinge kameraadschap helpt jou om de
problemen in het leven het hoofd te bieden; discipelschap helpt jou om je geloof te
versterken; bediening helpt jou om je talenten te ontdekken en evangelisatie helpt jou om je
levensmissie te vervullen.

Mensen voorbeelden laten vertellen…


Lezen: Handelingen 2:41-47

Hier lezen we hoe de apostelen erin zijn geslaagd om de opdrachten van Jezus had
gegeven uit te voeren en aan andere mensen te leren.
‘Zij die zijn woorden aanvaardden, lieten zich dopen…
Allen die geloofden, vormden een gemeenschap en deelden alles samen… 
(Ze waren) eensgezind… Ze braken het brood bij
elkaar aan huis en gebruikten de maaltijden met vreugde en in eenvoud van hart…’

Als laatst lezen wij: Hebreeën 10:22-24.


AmenZijn er nog vragen stuur dan uw vraag per email