Preek week 24 Preek week 24

Preek v.d. week 24


deel 3Evangelisatie (Christus bekendmaken)


Introductie

Kent u ze nog alle 5???(Matth.22:37-40)
1) Aanbidding
Heb God lief met heel je hart

2) Bediening
Heb je naaste lief als jezelf
De grote opdracht:
“Trek eropuit en maak alle volken tot mijn
leerlingen en doop ze in de naam van de
Vader en van de Zoon en van de Heilige
Geest. Leer hun alles onderhouden wat ik
jullie heb opgedragen. En, wees er zeker
van: ik ben bij jullie, van dag tot dag, tot aan de
voltooiing van de wereld.” (Matth. 28:18-20)

3) Evangelisatie
Ga en maak leerlingen

4) Gemeenschap
Doop ze (voeg hen toe)

5) Discipelschap
Leer hun alles onderhouden

Ieder mens is dus:
1. Bedoeld voor Gods plezier (aanbidding)

2. Ontworpen voor Gods familie (kameraadschap)

3. Geschapen om als Christus te zijn (discipelschap)

4. Gevormd om God te dienen (bediening)

5. Gemaakt met een missie (evangelisatie)

Lezen: Mattheus 4:18-22

“Kom achter mij aan, en ik zal jullie tot vissers van mensen maken.” Redenen waarom Jezus
deze vergelijking gebruikte:
- We vissen overal ter wereld (universele activiteit)
- Er gelden dezelfde principes bij vissen als bij het maken van leerlingen.

1) Als je een goede visser van mensen wil zijn, dan moet je weten wie je wil bereiken.
Je kunt niet iedereen tegelijkertijd bereiken! Daarom hebben we veel verschillende kerken
nodig om de grote opdracht hier in Den Haag uit te voeren. Denk maar aan een goede
visser. De vis die je wilt vangen bepaald welk aas je gebruikt, welke haak je gebruikt, op welk
tijdstip je vist, de methode die je gebruikt etc.
Dit principe, dat je moet weten wie je wilt bereiken, is al zo oud als het Nieuwse Testament.
Ook Jezus had een bepaalde doelgroep. Matth. 15:24 “Ik ben alleen gestuurd naar de
verloren schapen van het huis van Israël”. Voor Paulus gold hetzelfde. Galaten 2:7
“Geroepen voor de onbesnedenen” (oftewel: de heidenen). In Mattheus 10 bij de uitzending
van de twaalf zegt Jezus: “Sla de weg van de heidenen niet in, en ga een stad van de
Samaritanen niet binnen. Maar ga liever naar de verloren schapen van het huis van Israel”.
Jezus wist wie de discipelen waarschijnlijk zouden bereiken. Joodse mensen bereiken
gewoonlijk joodse mensen. Het gaat hier dus niet om exclusiviteit, maar om effectiviteit. Dat
is ook de reden dat er vier verschillende bijbelboeken zijn over het leven van Jezus. De
boeken hebben bijna dezelfde boodschap, maar ze zijn geschreven voor verschillende
doelgroepen. Mattheus werd geschreven voor de Joden, Markus juist voor de heidenen.
Centrale vraag: Wie wil jij bereiken?

2) Als je een goede visser van mensen wil zijn dan moet je leren als een vis te denken
Achterhaal hun gewoontes, hun voorkeuren, hun voedsel etc. Er staat regelmatig in de Bijbel
dat Jezus wist wat er in de mensen omging. Dit hielp Hem enorm bij het uitvoeren van de
opdracht die Hij van Zijn Vader had gekregen. Natuurlijk wist Hij dit omdat de Heilige Geest
het Hem liet zien, maar Hij had ook geleerd om mensen te observeren. Weten wat de
mensen denken helpt!
Kol. 4:5-6 “Gedraag u verstandig jegens de buitenstaanders. Benut de gunstige gelegenheid.
Laat uw spreken steeds innemend zijn, met een vleugje zout erbij, zodat u iedereen het
juiste antwoord weet te geven.”Testje: Hoe lang ben jij een volgeling van Jezus?
De praktijk wijst uit: Hoe langer je een christen bent hoe minder goed je kunt denken als een
niet-christen. Hoe kun je dit leren? Praat met ze! Stel hen vragen. Als je hen de juiste
vragen stelt, dan krijg je ook de juiste antwoorden en leer je hen echt begrijpen.
Centrale vraag: In hoeverre ben jij in staat om als een niet-christen te denken?

3) Als je een goede visser van mensen wil zijn, dan moet je naar die plekken gaan
waar de vis bijt.
Dit klinkt logisch, maar we doen vaak het tegenover gestelde. Vissen eten op verschillende
tijden. Een goede visser weet wat deze tijden zijn. Een goede visser van mensen weet welke
mensen wanneer open zijn voor het evangelie. En de praktijk laat zien dat er verschillende
momenten in het leven zijn dat mensen in verschillende mate open staan voor het evangelie.
Matth. 10:14 “Als ze je niet ontvangen en niet luisteren naar je woorden, ga dan weg uit dat
huis of die stad en stamp het stof van je voeten”. Dit klinkt nogal onvriendelijk… Maar Jezus
zegt hier eigenlijk: ga waar mensen die willen luisteren! Ga naar de mensen die open staan!
God is er verantwoordelijk voor dat mensen hun hart open stellen, dat is niet onze
verantwoordelijkheid! Onze verantwoordelijkheid is om naar die mensen toe te gaan die
open staan en het goede nieuws te delen…
Hoe weet je nou wanneer mensen openstaan? Het antwoord is: ‘verandering’. Bij
verandering staan mensen meer open voor het evangelie.
Dit kan een positieve verandering zijn (bijv. een promotie of een betere baan of een nieuw
huis) maar het kan ook een negatieve verandering zijn (een overlijden van iemand die hen
dierbaar is, het verlies van een baan, het aangaan van een grote lening). Verandering in het
leven van mensen zorgt ervoor dat mensen meer open staan voor het goede nieuws.
Centrale vraag: Wie staat er open in jouw omgeving?

4). Als je een goede visser van mensen wil zijn, dan moet je de vissen vangen op hun
voorwaarden.
Laat je doel de aanpak bepalen en niet andersom! Begin waar de mensen zijn. Goede
vissers gaan naar de plekken waar de vissen zijn. Zij verwachten niet dat de vissen naar hen
toekomen… Een slechte visser zoekt naar de comfortabele plekken, waar de schaduw is.
Een goede visser gaat naar die plekken waar het heel gemakkelijk is voor de vis om toe te
happen.
Vergelijking met de kerk. Wij verwachten dat de mensen naar ons toekomen, dat is
onlogisch. We sturen uitnodigingen, hebben het over zonde en verwachten dat de mensen
zomaar naar ons toe komen. Als dat niet gebeurd, dan raken we teleurgesteld en doen we
niet veel meer dan bidden voor een wonder of opwekking dat het toch gebeurd. Maar: Jezus
gaf ons de opdracht om uit te gaan! Wij moeten bereid zijn om iets te doen wat
oncomfortabel is voor ons.
In Lukas 10:8 staatt het volgende. “Blijf in dat huis en eet en drink wat men je voorzet“. Dit
betekent: Pas je aan de cultuur en de lokale gebruiker en raak met hen bevriend. Als je in de
tijd van de bijbel een maaltijd met iemand gebruikte dan verklaarde je één te zijn met die
persoon. Daarom werden de Farizeeërs zo kwaad op Jezus toen Hij met prostituees en
tollenaars at.
Centrale vraag: Ben jij bereid om dingen te doen die voor jou oncomfortabel zijn?
Veel mensen denken dat we dan water bij de wijn doen en de boodschap van het geloof
afzwakken. Deze angst is niet nieuw! Hand 15: Conferentie: moet iemand die een christen
wordt alle regels en gewoontes gehoorzamen die een jood heeft? Antwoord: nee. Gelukkig
maar anders zouden wij hier vandaag niet zitten.
In 1Kor. 9 zegt Paulus dat hij voor de Joden een Jood is geworden, voor de heidenen een
heiden om er enkelen te winnen. Paulus veranderde de boodschap niet, maar wel zijn
methoden en manieren en vormen.
Gebruik je dezelfde haak voor iedere vis? Nee! Wij moeten in hun cultuur komen en niet
andersom! De cultuur van een vis is water en dit is compleet anders als de cultuur van de
mens: lucht.
Wat was Jezus standaard methode of aanpak om mensen te bereiken? Ik heb het hele
Nieuwe Testament verschillende keren doorgelezen om een antwoord op deze vraag te
vinden. Weet je wat het antwoord is? Die had hij niet… Als Jezus al een methode had dan
was het doen wat hij de Vader zag doen en beginnen met de noden, de interesses en
behoeften van de mensen. Voorbeelden: Nikodemus, vrouw bij de bron etc. Iedere keer
lezen we dat Jezus de sleutel vond van hun hart.
Voordat je het goede nieuws kunt delen moet je eerst hun aandacht krijgen. Het geheim
hierbij is achterhaal hun nood. Ontmoet de noden van mensen. Een paar voorbeelden van
noden die ieder mens heeft: liefde, betekenisvol zijn, vergeving, hoe omgaan met schuld,
met boosheid, bitterheid, omgaan met conflicten, kinderen opvoeden etc.
Wij beginnen met schuld en vergeving, maar zij ervaren geen schuld, dus waarom zouden ze
luisteren? Achterhaal de noden van mensen en ledig ze in Jezus’ naam.
Centrale vraag: Wat zijn de noden, interesses en behoeftes van de mensen die jij wilt
bereiken?5. Als je een goede visser van mensen wil zijn, gebruik dan meer dan één haak
Als je maar één haak hebt, dan kun je ook maar één vis vangen. Als je meerdere haken
hebt, dan kun je meer vissen vangen. In 1Kor 9:22 zegt Paulus eigenlijk: ik gebruik allemaal
verschillende haken, alle mogelijke middelen om zoveel mogelijk mensen te gebruiken.
Wij beginnen vaak met de vraag: hoeveel kost het of wat levert het ons op? In plaats van:
wie bereiken we? Het gaat om mensen in de bijbel, nooit om geld! De beste manier om geld
in te zetten is het inzetten om andere mensen te bereiken! Dan vergaar je schatten in de
hemel. Wat is jouw motivatie? Wil je graag succesvol zijn of mooie verhalen te vertellen
hebben? Of is jouw motivatie een passie voor mensen die verloren gaan.
Centrale vraag: Gaat het jou wel echt om de mensen of heb je een andere motivatie?

6. Als je een goede visser van mensen wil zijn, vis dan op de soort vis die jij het beste
kunt vangen.
Ga naar die mensen die jij het beste kunt bereiken. Meestal zijn dit mensen net zoals jij. In
Johannes 1 lezen we dat Andreas zijn broer Petrus uitdaagde om Jezus te gaan volgen.
Mattheus organiseerde een feest voor tollenaars nadat hij Jezus had besloten te volgen. De
vrouw bij de bron bereikte haar dorpsgenoten.
Wie bereiken wij als gemeente? Kijk maar eens om je heen… Jonge mensen (getrouwd en
alleenstaand, studerend en werkend), Afrikanen, Duitsers en jonge gezinnen. Als mensen
voor het eerst een gemeente bezoeken of erover denken zich ergens bij aan te sluiten dan
vragen ze zich af: is er hier iemand anders net zoals ik? Zijn er meer oudere mensen? Zijn er
meer tieners, mensen met baby’s etc. Als ze maar mensen vinden die net als zij zijn.
God stelt jou niet verantwoordelijk voor alle mensen die verloren gaan. Maar wel voor de
mensen die verloren gaan en die jij kan bereiken.
Wat doe je als de mensen die jij wilt bereiken niet bij jou in de buurt wonen. Of als er
doelgroepen in jouw omgeving wonen die nu nog niet bereikt worden? Start nieuwe kerken.
De sleutel om de grote opdracht te bereiken. Geen enkele kerk kan alle mensen bereiken!
Start nieuwe gemeentes. Ieder mens heeft de mogelijkheid om te vermenigvuldigen. De
ware vrucht van de kerk is nieuwe kerken!
Geef jezelf weg!
Centrale vraag: Ben jij bereid om jouw tijd, geld en energie te investeren in het Koninkrijk van
God?
Slotvraag: Ben jij bereid om de prijs te betalen om een goede visser van mensen te worden?


AMEN !!!!!!