Preek week 20 Preek week 20

Preek v.d week 20Genezingsdienst
wij lezen eerst: Mattheus 14:22-36
Jezus maakt graag en veel gebruik van
bovennatuurlijke krachten
Jezus houdt ervan om mensen te genezen!
Aan het eind van de nachtwandeling over het water vallen de leerlingen voor hem op de knieën…
Dat is wat er moet gebeuren in reactie op Jezus’ wonderen!


11(elf) Redenen waarom mensen soms niet genezen:1. Gebrek aan geloof (zie: Matth. 17:14-20)
Zowel in Matth. 17 als in Marcus 6:1-6 zien we dat gebrek aan geloof
(=vertrouwen)
als reden wordt aangegeven waarom zieken niet genezen.
Het is op zijn minst interessant te noemen dat er in het sceptische 
Nederland weinig genezingswonderen gebeuren, terwijl in een land als Afrika, 
waar mensen veel meer openstaan voor het werk van de heilige Geest, het wonderen lijkt te regenen.


Jezus zegt regelmatig tegen mensen die om genezing komen vragen: 
"Het zal gebeuren overeenkomstig uw geloof" en "Uw geloof heeft u gered".


Laten we onze sceptische houding als zonde belijden en ervoor kiezen om te geloven 
dat Jezus niet verandert is en nog steeds iedereen wil genezen die tot hem komt.
Daarbij is het belangrijk dat we ons realiseren dat het niet de
kwaliteit van ons geloof is dat geneest, maar de kwaliteit van Jezus!

2. Verkeerd begrip van lijden om Christus’ wil
Met name in reformatorische kerken wordt nogal eens onderwezen dat ziekte een door God gegeven lijden is.
Of dat we ziekte moeten zien als een kruis dat we in navolging van Jezus op ons moeten nemen.
Dit gaat rechtstreeks in tegen datgene wat de bijbel over lijden leert! Lijden om Christus wil is
altijd lijden van buitenaf.
Hierbij moet gedacht worden aan vervolging, kwaadsprekerij en dergelijke omdat je Jezus Christus volgt.
Jezus behandelde iedere ziekte als het werk van de vijand en genas mensen van hun kwalen.3. De ziekte dient een hoger doel (2Kor:12:7)
Er zijn een aantal voorbeelden bekend van mensen die
door hun ziekte beter door God gebruikt kunnen worden.
Ook Paulus kreeg een ‘doorn in het vlees’ zoals hij niet zou roemen op de geweldige 
openbaringen die hij had gekregen. Daarnaast wordt in Galaten 4:13-14 
het idee geschetst dat Paulus in Galaten terechtkwam omdat hij ziek was.
In dit soort zaken zien we dat de ziekte een hoger doel dient.
De ziekte komt niet van God, maar wordt in zijn oneindige wijsheid gebruikt voor een hoger doel.
Dit hoeft niet door omstanders tegen de zieke te worden gezegd, want de zieke heeft een innerlijke
overtuiging dat God het zo wil.
Als iemand gedeprimeerd en ongelukkig is onder het gewicht van een ziekte 
dan kun je er vrijwel zeker van zijn dat deze persoon niet door 
God gezegend wordt en de ziekte geen hoger doel dient.


4. Zonde (met name wrok
en bitterheid, zie: Jakobus 5:16)
De eerste genezing is en blijft bekering! Ziekte kan veroorzaakt worden door zonde,
aids is een heel bekend voorbeeld. Vooral van wrok en bitterheid weten 
we dat het ernstige gevolgen kan hebben voor de gezondheid van een mens.Sinds de val van de wereld hebben we als mensen last van onnoemelijk veel kwalen en ziekten.
Uit het leven van Jezus blijkt dat God dit niet zo bedoeld heeft, want Jezus genas de mensen hiervan.
Hij beschouwde iedere ziekte als
de vijand en rekende er mee af.
Ziekten, kwalen en de dood zijn de wereld binnengekomen toen de 
mensheid in opstand kwam tegen God en we ons leven zonder hem gingen leiden.
Toen werden we sterfelijk en begon
ons lichaam af te breken.
Maar God heeft in zijn oneindige goedheid de straf die voor ons bedoelt was op de Here Jezus gelegd,
zodat wij in Jezus naam vergeving kunnen ontvangen.
Jezus stierf aan het kruis voor jou en voor mij zodat we niet verloren gaan, maar eeuwig met God mogen leven.
Hij heeft de afstand tussen mensen en God overbrugd door al onze zonden (datgene wat we verkeerd doen)
op zich te nemen.
Hij stierf niet alleen aan het kruis voor onze zonden, maar ook voor onze ziekten en alle andere problemen.
Een prachtige bijbeltekst hierover staat in Jesaja 53:5:

"Om onze zonden werd hij doorboord, onder onze schulden vermorzeld. 
De straf die hij onderging, bracht ons de vrede; de wonden die hij opliep, brachten ons genezing."


Door de wonden die Jezus opliep
kun jij genezing ontvangen!
Hij is altijd dezelfde gebleven en
wil jou met alle liefde helpen.
Aarzel dus niet langer, maar stel je vertrouwen op Jezus.
Verwacht een wonder van hem!


5. Niet concreet bidden
(met name bij emotionele genezing)
Vooral bij emotionele genezing (genezing van herinneringen) lijkt het 
belangrijk te zijn dat de wortel van de emotionele pijn aan het licht wordt gebracht.
Vervolgens wordt er gebeden of de Here Jezus in deze herinneringen 
wil binnenkomen om de wonden en hun gevolgen te genezen. 
Als de wortel van de ziekte niet aan het licht komt en ermee 
wordt afgerekend zie je ook dat mensen hun genezing niet kunnen behouden.Innerlijke genezing is nodig wanneer we ons ervan bewust worden dat we op 
één of andere manier in ons leven belemmerd worden door pijn uit het verleden.
Ieder mens heeft in mindere of meerdere mate last
van dit soort gebondenheid.
Een onredelijke angst, nervositeit, dwanggedachten, minderwaardigheidsgevoelens,
woedebuien, depressies, dwangmatige seksuele verlangens etc.
Al deze zaken kunnen door gebed in de naam van Jezus doorbroken worden, 
op voorwaarde dat de persoon in kwestie zijn leven toevertrouwd aan de
Here Jezus en zich door hem laat leiden.
Bij innerlijke genezing vragen we de Here Jezus om met ons terug te 
gaan naar de tijd waarin we gewond zijn geraakt en bidden we tot hem om ons te genezen
van die wonden en hun gevolgen.
Luister maar eens naar datgene wat Jezus belooft aan hen die tot hem komen:


"Laat allen die gebukt gaan onder zware lasten, bij mij komen: ik zal u verlichting geven.
Neem mijn juk op u en laat mij uw leermeester zijn, want ik ben zachtmoedig en eenvoudig.
Bij mij zult u rust vinden. Want het juk dat ik u opleg, is zacht en
de last die ik u te dragen geef, is licht.’" (Mattheus 11:28-30 )


6. Verkeerde diagnose
Soms geneest iemand niet omdat er
verkeerd wordt gebeden.
Wijsheid en onderscheid zijn uiterst belangrijk bij de dienst der genezing.

De meest voorkomende fouten zijn:


Bidden voor lichamelijke genezing terwijl er emotionele genezing nodig is.


Bidden voor bevrijding terwijl er emotionele genezing nodig is


Bidden voor emotionele genezing terwijl er bevrijding nodig is


7. Weigering om de medische wetenschap als
mogelijk instrument in Gods hand te zien
Vooral tijdens het ontstaan van de Pinksterbeweging werd het innemen van medicijnen gezien
als een teken van ongeloof.
Dit is duidelijk een valse leer, want ook de dokters en de medische 
wetenschap kunnen door God gebruikt worden.


Jakobus 1:17 "Elke goede gave, ieder volmaakt geschenk komt van boven, 
van de Vader, de schepper van de sterren aan de hemel. 
Hij kent geen verandering en vertoont geen schaduwzijde."


Het bovennatuurlijke sluit het natuurlijke niet uit en andersom ook niet!8. Ongezonde levensstijl
of verwaarlozing (1Tim. 5:23)
Er zijn veel gewone dingen die voor
een gezond evenwicht zorgen.
Deze middelen moeten we gebruiken om
een gezonde levensstijl te ontwikkelen.
Als iemand hoofdpijn heeft omdat hij zich teveel inspant 
en niet genoeg rust neemt dan moet hij zijn leven
anders organiseren.

9. Het is nu niet de juiste tijd…
Sommige genezingen vinden ogenblikkelijk plaats.
Andere genezingen gebeuren een tijdje nadat er gebeden is.

Er zijn ook ziektes bekend waarbij bidders hebben gemerkt dat 
ze vaak geleidelijk aan genezen, reuma bijvoorbeeld.
Voel je dus vrij om altijd terug te komen voor meer gebed!


10. Iemand anders moet het instrument zijn…
Degene die bidt heeft niet de juiste onderscheiding
om te bidden voor deze situatie.
Of misschien is het voor hem niet mogelijk om goede 
nazorg te geven en wacht God daarom met de genezing.
Daarnaast is het ook goed om als christen afhankelijk te zijn van andere 
christenen die een specifieke bediening hebben voor bepaalde ziektes.


11. De sociale omgeving vormt een belemmering
De mens is gemaakt om in een liefdevolle
gemeenschap te leven.
Soms vindt de genezing pas plaats als er
bepaalde relaties zijn hersteld.
Ook christenen kunnen voor belemmeringen zorgen als ze de zieke een last 
opleggen door bijvoorbeeld te zeggen dat ze net zolang gaan vasten totdat de zieke is genezen.


De schuldgevoelens en druk die door dit soort dwaze uitspraken ontstaan 
kunnen een blokkade veroorzaken om Gods genezende kracht te ontvangen.


Voor genezing zijn er twee zaken nodig:
1) Gods genezende kracht en
2) Zijn liefde!!!

Laten we ervoor kiezen om Gods kanalen te zijn voor zowel Zijn kracht als Zijn liefde!

"God zal hen die geloven, met de volgende tekenen bijstaan: 
zij zullen in mijn naam demonen uitdrijven en nieuwe talen spreken; 
slangen zullen ze oppakken, zelfs vergif drinken zonder er nadeel van te ondervinden; 
en als ze zieken de handen opleggen, zullen die weer gezond worden.’


Toen Jezus, de Heer, was uitgesproken, werd hij opgenomen
in de hemel, en hij nam plaats aan de rechterzijde van God.
De leerlingen trokken eropuit en maakten
overal het goede nieuws bekend.
De Heer werkte met hen mee en bevestigde de boodschap 
door de wondertekenen die hun woorden begeleidden."


(Marcus 16:17-20)

"Zo resten ons dan: geloof en hoop en liefde. Deze drie. Maar de liefde is de grootste."

(1 Corinthe 13:13)


Amen