Preek week 2 Preek week 2

Preek week 2


Hoe moeten we omgaan met boosheid?


De Bergrede deel 4
Lezen: Mattheus 5:21-26

Vorige week heb ik het gehad over hoe we tegen het O.T. moeten aankijken.
We hebben toen gelezen dat volgelingen van Jezus zo moeten leven dat het voor God aanvaardbaar is.
Onze gerechtigheid moet meer betekenen dan die van mensen die goede dingen doen om bewonderd te worden.
Bij datgene wat we doen en laten is onze motivatie erg belangrijk.
Nadat Jezus heeft uitgelegd dat hij is niet is gekomen om de regels uit het 
O.T. af te breken geeft hij zes concrete voorbeelden.
Ieder voorbeeld begint met de zin: 
"Jullie hebben gehoord dat tot de ouden gezegd is…" of iets in die trant.
Lees maar eens mee in vers 21, 27, 31 en 33. Daarna geeft Jezus zijn visie op de overgeleverde leer, 
dat doet hij met de woorden: "Maar ik zeg u".Vandaag wil ik het hebben over het eerste voorbeeld dat Jezus gebruikt. 
Lezen: vers 21 en 22
. Jezus verwijst hier naar één van de tien geboden, 
het zesde gebod: "Gij zult niet doden".A) Boze gevoelens
Het eerste wat Jezus hier behandeld is boze gevoelens: "Iemand een kwaad hart toedragen".
Jezus brengt hiermee het vermoorden van iemand terug naar het menselijk hart.
Want in ons hart daar ontstaan gedachten en gevoelens die 
kunnen leiden tot het vermoorden van een ander mens.
Het woord broeder heeft verschillende betekenissen en betekent o.a. medemens.Rechtvaardige boosheid is Gods persoonlijke reactie op zonde. 
Jezus zelf werd ook boos als Hij zonde zag of onrechtvaardigheid.
Dit is een liefdevolle boosheid! Over deze vorm van boosheid heeft Jezus het niet. 
Hij heeft het over een boosheid die egoïstisch van aard is. 
Een vorm van boosheid die makkelijk leidt tot zondig gedrag.
De schrijver van de Efeze-brief heeft het ook over deze soort boosheid als hij schrijft: 
"Wordt u boos, zondig dan niet. De zon mag over uw boosheid niet ondergaan."
Waarom mag de zon niet over uw boosheid ondergaan? 
Omdat het vermoorden van iemand begint met kwade gevoelens.
Als deze gevoelens gekoesterd worden, dan ontstaat er haat en als deze haat niet 
gecorrigeerd wordt dan kan het leiden tot het werkelijk vermoorden van iemand.
De schrijver van de eerste Johannes-brief zegt het nog scherper: 
"Ieder die zijn broeder haat, is een moordenaar, 
en u weet dat een moordenaar het eeuwige leven niet blijvend in zich heeft". (1Joh. 3:15)Als je iemand een kwaad hart toedraagt moet je uitgeleverd worden aan het gerecht! 
De zonde moet namelijk aan de wortel worden aangepakt.
Jezus zegt hier niet dat je alle gevoelens en emoties die je hebt moet onderdrukken, 
maar dat het gevaarlijk is om in boosheid te reageren."De dwaas laat zijn woede de vrije loop, maar de wijze weet zich te beheersen.
" (Spreuken 29:11) Als je in boosheid reageert dan zeg je vaak iets waar 
je later spijt van hebt en daar kun je iemand behoorlijk mee verwonden.B) Boze woorden
En dat is het tweede wat Jezus behandelt: boze woorden. 
Boze woorden hebben veel meer effect dan vriendelijke woorden, wist je dat?
Boze woorden zorgen ervoor dat je mensen gaat minachten. 
Daarom reageert Jezus heel serieus op woorden als leeghoofd en domkop.Als je leeghoofd zegt dan minacht je iemands verstand. 
Als je domkop zegt dan minacht je iemand hart of karakter.
Je beledigt daarmee niet alleen een ander mens, maar ook Degene die hem of haar heeft gemaakt.
Boze woorden doorboren iemands hart en kunnen onwijs veel schade aanrichten.
Op beide beledigingen staat straf. Als je leeghoofd zegt zul je uitgeleverd worden aan het Sanhedrin, 
een soort plaatselijke rechtbank.
Als je domkop zegt zul je uitgeleverd worden aan het hellevuur.Er zijn ontelbaar veel mensen diep verwond doordat anderen hen hebben uitgescholden.
Denk maar aan de problemen die kunnen ontstaan als je vroeger gepest bent als kind.
Als je iemand uitscheldt of pest dan minacht je die ander. 
‘Je bent waardeloos’ is de boodschap die je overbrengt.
Dat is een serieuze zaak! De boodschap ‘jij bent waardeloos’ 
gaat rechtstreeks in tegen wat Jezus voor ons heeft gedaan.
Weet je wiens zaak je dient als je iemand uitscheldt? De zaak van satan. 
Hij gaat rond in deze wereld en één van zijn boodschappen is: 
"Je bent waardeloos, je bent een leeghoofd, je bent een domkop!".
Als je op zo’n manier met Gods schepselen omgaat dan zul je samen met satan branden in het hellevuur.Jezus zal je nooit uitschelden. Hij kwam naar deze wereld uit liefde, 
Hij genas mensen uit liefde, Hij bevrijdde mensen uit liefde.
Hij wil zijn liefde in jouw hart uitstorten. 
Jezus heeft er alles aan gedaan om ons te laten weten dat Hij van ons houdt!
En weet je wat, Hij houdt niet zomaar van je, Hij houdt buitensporig veel van je.C) Omgaan met boosheid
Hoe moeten omgaan met boosheid? Ik bedoel er worden nogal wat opmerkingen 
naar ons hoofd geslingerd vandaag de dag.
Vaak doen deze woorden ons meer dan we willen toegeven. 
Ik kan het me heel goed herinneren als iemand mij heeft uitgescholden of geminacht. 
De oplossing die Jezus aanreikt vind ik verrassend. 
"Als jij je offergave naar het altaar brengt en je herinnert je daar dat je broeder iets tegen je heeft, 
laat dan eerst je offergave daar voor het altaar achter, 
en ga je eerst verzoenen met je broeder, en kom dan terug om je offergave te brengen."Gedrag en aanbidding zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.
Om eerlijk te zijn heeft aanbidding meer te maken met de keuzes,
die je maakt en datgene wat je doet, dan het zingen van liederen.Zorg ervoor dat er geen onenigheid is tussen jou en andere mensen.
God wil dat we Jezus in alles navolgen.
Jezus heeft er alles aan gedaan om datgene wat 
er tussen hem en ons instond uit de weg te ruimen.
Hij stierf aan een ruwhouten kruis en er was niets wat 
Hij nog meer had kunnen doen.
Zo wil God ook dat wij er alles aan doen om datgene wat 
er tussen ons en anderen instaat uit de weg te ruimen.
Dat moet onze houding zijn.Dan zullen we voorkomen dat er onenigheid in de gemeente ontstaat. 
Verdeeldheid vernietigt de kerk weet je dat?
Wee je gebeente als jij je laat gebruiken om verdeeldheid te zaaien in de Gemeente van Jezus Christus. 
Roddel, laster, kwade gevoelens,
er wordt in de bijbel regelmatig gewaarschuwd tegen dit soort praktijken.Knoop die waarschuwing goed in je oren! Als je mij en de 
Here Jezus kwaad wilt krijgen dan moet je negatief over anderen in de gemeente praten.Ik hoor wel eens wat in die trant weet je…

Als wij er alles aan doen om datgene wat er tussen ons en anderen instaat uit 
de weg te ruimen zullen we ook voorkomen dat mensen ons voor het gerecht slepen.
Wees je tegenpartij welgezind zolang het nog kan.
"Een vriendelijk antwoord doet woede bedaren, harde woorden wakkeren woede aan." (Spreuken 5:1)D) Wat als we falen?
Dit zijn Jezus’ geboden aan ons:


Hij wil niet dat we andere mensen een kwaad hart toedragen
Hij wil niet dat we minachtende dingen over of tegen anderen zeggen.
Als er wel sprake is van onenigheid of minachting naar elkaar toe, 
an moeten we er alles aan doen om ervoor te zorgen dat er niets meer tussen ons en anderen instaat.
We moeten er ook voor zorgen dat we geen verdeeldheid of onenigheid in de gemeente zaaien.
Nou dat is nogal wat! Om eerlijk te zijn ken ik niemand die zich aan al deze geboden houdt.
Gelukkig geeft Jezus ons niet alleen geboden, maar ook de kracht om ons daaraan te houden.
En wat als we falen? Jezus zal er altijd zijn om jou vergeving te schenken
als je het verkeerde hebt gedaan en je bent zo moedig om daar voor uit te komen.
Toen Hij aan het kruis hing heeft God al onze boosheid en
haatgevoelens op hem gelegd. 2 Corinthe 5:21 "Christus heeft geen zonde gekend, 
maar om ons heeft God op hem de zondelast gelegd, 
om ons door onze eenheid met Christus rechtvaardig te maken."Jezus heeft de macht van de zonde over ons leven verbroken. Galaten 3:22
"Maar de Schrift heeft heel de mensheid opgesloten in de gevangenis van de zonde, 
zodat zij die geloven de beloofde gave zouden krijgen, op grond van het geloof in Jezus Christus."Ik heb goed nieuws voor je vandaag! 
Jezus wil jou uit de gevangenis van boosheid bevrijden.
Weet je wat er gebeurt als je boosheid koestert? 
Dan leidt het tot haat. En weet je waar haat toe leidt? Haat leidt tot eenzaamheid. 
Eenzaamheid is als een gevangenis, waar je niet meer uitkomt.
Je kunt zo vrij zijn als een vogeltje in je bewegingen terwijl je vanbinnen een gevangene bent. 
Ook onder christenen is er ontzettend veel eenzaamheid terwijl 
wij toch de grootste familie zijn die er bestaat. Jezus wil jou vandaag bevrijden 
uit je gevangenis van boosheid, van kritiek op anderen en jezelf. 
Jezus wil jou bevrijden van de haat die er in je hart zit. 
Hij is er altijd om  jou zijn doorboorde handen aan te reiken zodat je vrij kunt zijn.Amen!!!!!!


E) Zegenbede:
1 Timotheus 1:14 "Onze Heer, Christus Jezus, wil jou vandaag overstromen met zijn genade, 
en met geloof en met liefde, waarvan Hij de bron is."