Preek week 12 Preek week 12

preek v.d. week 12de bergrede deel 14wij lezen: Mattheus 7:1-6


Christen zijn, dat kun je niet alleen! Want we behoren niet aan onszelf toe, maar aan een gemeenschap!
We zijn deel van het lichaam van Christus. Als je in Den Haag woont dan ben je deel van de
Gemeente van Christus in Den Haag.
Het is goed om je aan te sluiten bij een lokale gemeente.
God handelt met groepen mensen,
dat zien we overal terug in de bijbel.
In deze gemeenschappen is het niet alleen maar rozengeur en maneschijn, er gebeuren ook moeilijke dingen.
Er kunnen conflicten komen tussen gemeenteleden en daardoor ontstaan er spanningen en soms komt het zelfs tot een crisis.
Vandaag zullen we een bijbelgedeelte lezen over
hoe we elkaar om moeten gaan.


Eigenlijk wordt de volgende vraag in dit gedeelte behandeld: “Hoe kunnen we andere mensen op een goede manier met hun gedrag confronteren en het verkeerde onderscheiden zonder dat we hen veroordelen?”1. Wat betekent het niet?

Jezus heeft het hier niet over de autoriteit van een staat. Zij zijn juist door God aangesteld om te oordelen en recht te spreken.
Als christenen moeten we hun gezag accepteren en navolgen, ook al zijn we het niet met hun beslissingen eens.
Als de Nederlandse staat ons wetten oplegt die rechtstreeks ingaan tegen Gods Woord, dan wordt het een ander verhaal, maar totdat dat gebeurt zullen we hen gewoon moeten gehoorzamen.
Rom. 13:4 “Want de overheid is een instrument dat God gebruikt voor uw eigen bestwil. Maar als u het kwade doet, hebt u allerJezus heeft het ook niet over autoriteit in gezinnen.
Het is belangrijk dat ouders hun kinderen straffen als ze iets verkeerds doen. In het bijbelboek Spreuken staan geweldig veel tips die je als ouder kunnen helpen om op een goede manier met je kinderen om te gaan.


 Het gaat Jezus ook niet om de autoriteit in de kerk. Eén van de taken die een kerk of gemeente heeft, is het tuchtigen van haar leden. Tuchtigen heeft in onze taal een negatieve klank, maar in de bijbel betekent het zoiets als opvoeden.
Het woord dat vaak met tucht wordt vertaald betekent heel veel.2. Waar gaat het Jezus dan wel om?

Het gaat Jezus om een oordelende houding
naar andere mensen toe.
Continue het verkeerde in mensen zoeken.
Dat is verkeerd en dat is wat Jezus afwijst in dit gedeelte.

Deze houding is zo verkeerd omdat het
rechtstreeks ingaat tegen het evangelie.
Volgens de bijbel zijn alle mensen zondaren en moeten we het allemaal zonder Gods Tegenwoordigheid stellen.
Dankzij de rechtvaardigheid van Jezus zijn we gered. We mogen in relatie tot God leven omdat Jezus in onze plaats is gestorven aan het kruis en opgestaan uit de dood.
God vraagt niet van ons dat we goede dingen doen. Hij weet dat ieder mens goede dingen kan doen.
Hij vraagt van ons om goed te zijn. En dat kan niemand zonder Jezus en de kracht van de heilige Geest.
Wij zijn niet goed als we goede dingen doen. We zijn goed als we Jezus in ons leven hebben toegelaten en iedere dag leven in de kracht van de heilige Geest.
Het is puur genade en als we dat gaan beseffen blijft er is niks over om trots op te zijn.


Daarom moeten we niet neerkijken op mensen die nog geen christen zijn door hun gedrag veroordelen.
Het is te verwachten dat mensen die in de
duisternis leven duistere dingen doen.
We moeten ze liefhebben en op Jezus wijzen dat is onze taak.
Als dit geldt voor de omgang met niet-christenen, dan geldt het des te voor mensen die we broeders en zusters noemen.


3. Wat zijn de gevolgen van het oordelen?

Wat gebeurt er als we andere mensen toch veroordelen? Dan zullen we zelf geoordeeld worden en onze
zwakheden zullen openbaar worden gemaakt.
Hoe we andere mensen behandelden zo
zullen we ook zelf behandeld worden.
Want geen enkel mens heeft recht om op de troon van God te gaan zitten en dat doe je als je mensen oordeelt.
Als mensen zijn we niet geschikt om over anderen te oordelen omdat we zoveel vooroordelen hebben.
We weten ook niet alle feiten en voor een goed
oordeel heb je alle feiten nodig.
God kent wel alle feiten en bij hem zijn er geen vooroordelen. Uiteindelijk zal Hij over ieder mens oordelen.


Sommige Rabbi’s in de tijd van Jezus leerden dat
 God twee maten gebruikte.
Een maat van oordeel en een maat van genade.
De maat waar jij door God mee gemeten zult worden hangt
af van de maat waar jij mee meet.
Waar meet jij mee? Met oordeel of met genade?

Wij zijn geroepen om elkaar lief te hebben. En dat houdt o.a. in dat we elkaar confronteren met gedrag
dat is strijd is met de bijbel.
Maar dat is iets anders dan elkaar veroordelen.
Als je iemand veroordeelt dan leg je hem een bepaald stempel op en laat je deze persoon weinig ruimte om te kunnen veranderen.
Dit heeft alles met onze houding te maken.
Wat gaat er om in ons hart?
Willen we iemand lekker pakken
op zijn fouten en tekortkomingen.
Of houden we zoveel van iemand dat we hem liefdevol inspireren om het goede te doen en het verkeerd te laten.
Daar gaat het Jezus om; dat we elkaar en God de ruimte te geven zodat ieder mens zo kan worden als Hij ons heeft bedoeld.Lezen: 1Petrus 2:22-23
De Farizeeërs werden door Jezus hypocriet genoemd. Als je hypocriet bent dan is er een kloof tussen datgene wat je aan de buitenkant laat zien en datgene wat er vanbinnen leeft.
Ik heb gemerkt dat negatief over anderen spreken een manier is om positief over jezelf te spreken.
Wie herkent dat? Nou dat is hypocriet!
Voordat we andere mensen kunnen helpen moeten we eerst datgene wat er in ons eigen leven zit opruimen.
Probeer niet om iemand te helpen op een
terrein waar je zelf de mist ingaat.
Bid dat God iemand anders stuurt! Besteed eerst je tijd en energie om zelf schoon schip te maken en ga dan anderen helpen hoe zij dat kunnen doen.


Het is niet zomaar dat Jezus hier de vergelijking maakt met het oog. Onze ogen zijn namelijk het gevoeligst van al onze organen.
Onze ogen doen talloze indrukken op. Iedere dag weer opnieuw. We kunnen op twee manieren naar andere mensen kijken.
De eerste manier is alles zien wat er mis gaat
en wat er beter zou kunnen.
De tweede manier is de mogelijkheden zien die mensen in zich hebben en om zo’n manier met hen omgaan dat dit eruit komt.
De keuze is aan jou, op wat voor manier wil je naar mensen kijken.


Tot slot laat Jezus zien dat er bepaalde grenzen moeten zijn.
God heeft ons iets waardevols toevertrouwd. Een geweldige boodschap; het evangelie van liefde en waarheid.
Dat is het heilige waar Jezus op doelt, dat zijn de parels: het goede nieuws dat Jezus uit liefde voor ons is gestorven aan het kruis en dat Hij is opgestaan uit de dood.
En dat wij dankzij zijn offer het geschenk van het eeuwige leven mogen aannemen.


Deze parels moeten we mensen niet zomaar voor de voeten werpen. We moeten eerst onderzoeken of mensen zich niet verhard hebben voor God en zijn boodschap.
De eerste volgelingen van Jezus kregen de
volgende instructies mee.
Raak je overtollige ballast kwijt als je  er op uit
 gaat om het Goede Nieuws te verkondigen.
Stop onderweg niet om iemand te begroeten,
oftewel laat je afleiden van je missie.
En als je ergens binnengaat wens dan het huis vrede toe.
Blijf daar, leer die mensen kennen, genees er de zieken en vertel ze van het Koninkrijk van God.
Maar als je in een stad komt waar je niet welkom bent, loop dan de straat op en zeg: “Het stof dat zich in uw stad op onze voeten heeft vastgezet, slaan we ervan af om u te waarschuwen”. Want wie naar jullie luistert, die luistert naar Jezus en wie jullie afwijst die wijst Jezus af en wie Jezus afwijst wijst Degene af die hem gezonden heeft. (Lucas 10:1-11).Conclusie
Stop met het veroordelen van de mensen om je heen.
Stop ermee in je denken, stop ermee in je woorden,
stop ermee in je daden.
Bekeer je van deze houding en laat Gods Geest je veranderen.
Verander de manier waarop je naar mensen kijkt.
Laat Jezus jouw ogen beheersen en zie de mogelijkheden die God in mensen heeft gelegd en ga op zo’n manier met hen om dat deze mogelijkheden werkelijkheid worden.
Hou op met het zien op alles wat er mis gaat of beter zou kunnen en laat je door God gebruiken als een kanaal van zijn liefde en genade. Aanvaard de mensen zoals ze zijn en heb ze lief met de liefde van Christus zodat ze meer en meer op Hem gaan lijken en hun hoop ook op hem vestigen!


Amen!!!!!!!