Preek week 10 Preek week 10

Preek v.d. week 10


De bergrede


deel 12 omgaan met geld


Hoe moeten we met geld omgaan?
     


We praten liever niet over geld in de kerk omdat het een gevoelig onderwerp is.
Toch heeft Jezus aardig wat gezegd over het omgaan met geld en dat is de reden dat ik er toch over wil schrijven. Dus leg je hand stevig op je portemonnee en hou je vast…


In een vorige preek over geven heb ik de illustratie gebruikt van een huwelijk.
Als je met iemand trouwt is het gebruikelijk dat je in gemeenschap van goederen trouwt. Als je partner heel rijk is dan ben jij ook ineens rijk. Als je partner arm is dan heeft dat ook invloed op jou.


Dit geldt niet alleen voor het moment waarop je trouwt, maar voor de rest van je leven.
Als je getrouwd bent met iemand die veel schulden heeft gemaakt dan kunnen de schuldeisers ook jouw spullen afnemen en ze verkopen zodat de schuld van je partner kan worden afbetaald.
Let er dus goed op met wat voor soort iemand je trouwt. En als je al bent getrouwd zorg er dan voor dat je op de hoogte bent van jullie financiële situatie.


Onze relatie met God kun je vergelijken met een huwelijk. Zie Waarom Jezus. Een huwelijk tussen onze ziel en God.
Jezus noemt de Gemeente dan ook zijn bruid. Hij is in gemeenschap van goederen met ons getrouwd.
Alles wat van hem is, is ook van jou. Efeze 1:18: "… Dan zult u inzien wat u mag verwachten nu Hij (dat is Jezus) u geroepen heeft en zult u begrijpen hoe rijk en groots de erfenis is die hij zal verdelen onder wie hem toebehoren." En Johannes 15:16b: "En de Vader zal jullie alles geven wat je hem met een beroep op mij vraagt." Alles wat je de Vader in mijn naam vraagt, je zult het krijgen… Dit geldt ook andersom. Jezus heeft zijn leven voor jou gegeven en je kunt hem alleen volgen als je bereid bent alles voor hem op te geven.
Alles wat jij bezit is van hem, dat was het al in de eerste plaats omdat je het van hem hebt gekregen, maar nu helemaal omdat je in gemeenschap van goederen bent getrouwd.

Lezen: Mattheus 6:19-24

Jezus wil dat we drie vragen beantwoorden die met geld te maken hebben:

1) Waar hebben we onze schat vergaard?

a) Dit gedeelte wordt vaak verkeerd begrepen. Wat betekent het niet?

Het is niet waar dat je als christen alles moet weggeven wat je hebt
Het is ook niet waar dat je als christen niet veel geld mag verdienen
Het is niet verkeerd om geld te sparen
Het is niet verkeerd om van de goede dingen in het leven te genieten


b) Wat betekent het wel?

Jezus maakt zich geen zorgen over onze bezittingen, maar over ons hart en datgene wat we liefhebben
De dingen die ons zekerheid beloven in dit leven leiden juist tot eeuwige onzekerheid
Materialisme houdt ons van God weg


c) We moeten investeren in het Koninkrijk van God. Dit is niet hetzelfde als het verdienen van onze redding.
Je kunt het niet verdienen om gered te worden en naar de hemel te gaan.

De enige die dat kon verdienen was de Here Jezus, wij moeten het als een cadeau aannemen.
Dit betekent dat we moeten investeren in het koninkrijk van God.
We moeten investeren dat God heerschappij krijgt hier op aarde en in de levens van de mensen.


Investeren in het Koninkrijk van God betekent dat we onze tijd, energie en geld investeren in zaken zoals de prediking van het evangelie, het genezen en bevrijden van de zieken, het zorgen voor de zwakken en eenzamen en de bediening aan de armen.


d) Jezus noemt hiervoor twee redenen:

Deze investering is volkomen veilig en duurt voor eeuwig.
Jezus zegt dat onze harten onze schatten volgen. Zodra je gaat investeren in het Koninkrijk van God zullen we veel geïnteresseerder zijn en ons meer eraan toewijden.

2) Wat is je ambitie in het leven?

Jezus heeft het hier over de ogen van ons hart. Waar gaat ons hart naar uit.
Waar kijken we naar? Zijn de ogen van ons hart gericht op materialisme of op Jezus? Dit heeft te maken met ons voorstellingsvermogen. Het voorstellingsvermogen is één van de grootste gave die God ons gegeven heeft en ze hoort helemaal aan God gewijd te zijn.
Het verkwijnen van ons voorstellingsvermogen is één van de grootste oorzaken van uitputting en ondermijning in het leven van een arbeider in Gods Koninkrijk.
Het dient nergens toe om te wachten totdat God komt; je moet je verbeelding van de afgoden in je leven afwenden en je moet naar Hem opzien en je laten verlossen.
We kunnen kiezen: of ons voorstellingsvermogen is op afgoden gericht (bijvoorbeeld rijkdom of geld) of het is op God gericht.

"Doordring je geest van het besef dat God er is. Als je eenmaal daarvan doordrongen bent, dan is het als je in moeilijkheden verkeert even gemakkelijk als ademhalen om te onthouden: 'Maar mijn Vader weet er toch alles van.'

"Laten we het oog gericht houden op Jezus, die ons de weg van het geloof is voorgegaan en ons de volmaaktheid heeft gebracht.
In plaats van de vreugde die voor hem in het verschiet lag, heeft hij het kruis op zich genomen en de schande niet geteld.
Nu is Hij gezeten aan de rechterzijde van de troon van God." (Hebreeën 12:2)

Soms denken we als christenen dat het mogelijk is om onze ogen zowel op het materialisme te richten als op Jezus. Uit het gedeelte van vandaag blijkt dat dit niet mogelijk is. Je moet kiezen wie je gaat dienen.

3) Wie dien jij eigenlijk?

Geld heeft dezelfde kenmerken als heidense goden. Er is zelfs een geldgod die mammon heet.
Het lijkt erop deze geldgod ons zekerheid bied, vrijheid, kracht, invloed, status en prestige.
Net zoals de andere heidense goden heeft ook de geldgod offers nodig. Je moet hem offeren wil hij tevreden blijven. Uiteindelijk is er maar een offer genoeg en dat is je leven.
Ik las pas op internet dat iemand gedroomd had dat ze God interviewde. Een van de dingen die uit dit interview kwamen was dat het dwaasheid is dat we als mensen onze gezondheid verliezen om rijk te worden en vervolgens onze rijkdom verliezen om weer gezond te kunnen worden.


Ons hart heeft ruimte om een god op een volkomen manier te aanbidden en we moeten dus kiezen, niet een keer, maar steeds weer opnieuw. Jezus wil dat we tot hem naderen en erkennen dat hij de enige is die ons werkelijk kan geven wat we nodig hebben.
We moeten keer op keer tot hem naderen net zolang tot hij ons heeft geleerd hoe we in hem kunnen blijven en dat is een fase in ons leven als christen die maar weinig mensen lijken te bereiken.


Als je ervoor kiest om geld te dienen dan wordt je een slaaf van geld
We denken vaak dat wij geld bezitten, maar als we niet opletten duurt het niet lang of het bezit ons.
Zodra we kiezen om geld als god te behandelen dan verwerpen we de levende God en verbergen we ons voor zijn liefde.
Hebreeën 13:5 "Geld mag niet het belangrijkste zijn in uw leven.
Wees tevreden met wat u hebt. God heeft het zelf gezegd: Ik laat u niet in de steek, ik zal u niet verlaten."


Hoe kun je de macht van het materialisme in je leven verbreken? Ik heb lang nagedacht over deze vraag en verbaas me erover hoe eenvoudig het is. Lange tijd heb ik gedacht dat het moeilijk was, dat het ingewikkeld was… Zoals altijd zijn de adviezen van Jezus niet alleen waar, maar ook alles veranderend.
Zijn jullie al een beetje nieuwsgierig? Als je echt graag de macht van het materialisme over je leven wilt verbreken dan moet je het volgende doen:


Met een blij hart regelmatig een groot bedrag weggeven!
Dat is alles! Heerlijk eenvoudig of niet soms?! Wat voor de één een groot bedrag is, is voor de ander een klein bedrag, maar het gaat erom dat het bedrag dat je weggeeft voor jou groot is.
Dit is een daad van de wil: je moet ervoor kiezen! En als je hier voor kiest in de naam van Jezus dat verbreek je de macht van het materialisme over je leven.


Als je met een blij hart een groot geldbedrag weggeeft dan vier je het feit dat Jezus Heer is en mammon, de geldgod niet. Dit is zo krachtig!


Conclusie:
De maatschappij waar we in leven dient massaal de geldgod en we moeten ervoor kiezen om anders te zijn en Jezus te dienen.
Hij heeft alles gegeven om ons hart met het hart van God de Vader te verbinden als in een huwelijk en Hij is in gemeenschap van goederen met ons getrouwd!


We verbreken te macht van het materialisme en geld over ons leven door met een blij hart regelmatig een groot bedrag weg te geven.
Dit is een daad waarbij we nee zeggen tegen mammon, de geldgod en ja tegen de levende God.
Als we met een blij hart een groot bedrag weggeven dan vieren we het feit dat Jezus Heer is en mammon niet!


Zegenbede
"Moge de Heer jou voorspoed geven en in bescherming nemen. Moge de Here zijn aangezicht over jou laten schijnen en zich over jou ontfermen. Moge de Here over je waken en je geluk en vrede schenken!"

 Amen!!!!