Preek week 1 preken

Preek week 1


Bergrede deel 3

Vandaag gaat de preek over het begrijpen van het Oude Testament.
Het Oude Testament is het Woord van God zoals Jezus dat kende.
Hij las het, leerde het uit zijn hoofd, geloofde erin en leefde ernaar.

Lezen: Mattheus 5:17-20

In het bijbelboek Mattheus zien we dat de schrijver het leven van 
Jezus in het licht plaatst van het Oude Testament.
Dit bijbelboek is dan ook aan de Joden gericht.

In vers 17b zegt Jezus het volgende: "Ik ben niet gekomen om de wet 
of de profeten af te breken, maar om te vervullen."
Jezus bevestigt hier de realiteit van het Oude Testament;
het is een echte openbaring van God en er is sprake van een echte relatie tussen God en zijn volk.
Jezus zorgt ervoor dat het Oude Testament op drie manieren vervuld wordt.
Op drie manieren maakt Hij het Oude Testament compleet.

1. Jezus vervult de geschiedenis van verlossing (zijn eigen geschiedenis)
Mattheus begint zijn boek niet met de geboorte van Jezus zoals Lucas dat bijvoorbeeld doet,
maar met een geslachtregister, het Oud Testamentische verhaal.

In het Oude Testament heeft God beloofd dat er een redder zal komen, een verlosser.
Iemand die Gods volk zal losmaken van de zonde, van ziekte en van de dood.
Iemand die de armen het blijde nieuws zal brengen, die gebroken harten zal verbinden,
die gevangenen vrijlating zal melden en mensen die geketend zijn laten terugkeren naar het licht.
Iemand die de dag van Gods wraak zal melden, alle treurenden zal troosten en hen een kroon zal geven in plaats van as,
vreugdeolie in plaats van rouw, een kleed van roem in plaats van een wegkwijnende geest. (Lees: Jesaja 61).
Over wie gaat het hier? Over Jezus! Met de komst van Jezus wordt deze geschiedenis vervuld.

In het Oude Testament zien we hoe God omgaat met de mensheid.
Het lezen en begrijpen van het OT zal ons helpen om tot een voller begrip van Jezus te komen.
Maar het Oude Testament kan niet volledig begrepen worden zonder Jezus.
Het is zoals Augustinus heeft gezegd: "Het nieuwe is in het oude verborgen.
Het oude is in het nieuwe geopenbaard." Johannes 5:39-40: "
U onderzoekt de Schrift omdat u daarin eeuwig leven denkt te vinden.
Ook de Schrift getuigt over mij! En toch wilt u niet bij mij komen om leven te vinden."
Je zult geen eeuwig leven vinden door in de bijbel te lezen.
Het gaat er bij God niet om wat je allemaal weet. Bij God gaat het erom wie je kent!
Alleen bij Jezus kun je eeuwig leven vinden!

2. Jezus vervult Gods beloftes
Nadat Mattheus heeft geschreven over de voorvaderen van Jezus, het geslacht waar hij uit komt,
gaat hij verder om te laten zien dat Jezus de profetieën uit het OT vervult.
De maagdelijke geboorte bijvoorbeeld. De heilige Geest zelf heeft Maria, de moeder van Jezus, zwanger gemaakt.
Dit vinden veel mensen moeilijk te geloven, maar dit werd al voorspeld in het boek Jesaja.
In Jesaja 7:14 staat: "Zie de jonge vrouw is zwanger, en zal een zoon ter wereld brengen,
en u zult hem de naam Immanuel geven.
" Immanuel betekent ‘God is met ons’! Hij is niet ver weg, 
door Jezus is Hij juist heel dichtbij gekomen!

Jezus heeft in zijn leven meer dan 300 profetieën oftewel voorspellingen vervuld.
Deze profetieën zijn uitgesproken door verschillende mensen in een periode van ongeveer 500 jaar.
Op de dag dat Hij stierf vervulde Jezus er maar liefst 29!
Hoewel sommige profetieën in zekere zin al in de dagen van de profeet zelf waren vervuld, 
vonden zij hun uiteindelijke vervulling in Jezus Christus.

Nu kan ik me voorstellen dat er mensen zijn die zeggen,
dat Jezus gewoon een handige oplichter was die bewust al deze profetieën heeft vervuld om zo te laten zien,
dat Hij de beloofde Messias was.
Het probleem met deze opvatting is in de eerste plaats dat dit ongelooflijk moeilijk was door het grote aantal.
In de tweede plaats had Hij over veel voorzegde gebeurtenissen geen controle.
Zo was bijvoorbeeld de exacte wijze waarop Jezus zou sterven voorspeld in het OT (Lees: Jesaja 53).
Eveneens de plaats van zijn graf en zijn geboorteplaats.
Bedriegers zijn tot veel in staat, maar kunnen niet hun eigen geboorte in scène zetten.

Het Oude Testament is veel meer dan een serie met voorspellingen.
Het is een verbond (belofte) tussen God en zijn volk. God heeft door Jezus leven,
sterven en opstanding een nieuw verbond met ons gesloten.
Dit nieuwe verbond was al in het OT beloofd, maar wordt veruit overtroffen.
In Jezus heeft God alles wat Hij heeft beloofd veruit overtroffen!

3. Jezus vervult de Oud Testamentische wet
Jezus openbaart ook de volle betekenis en diepte van de Oud Testamentische wet.
Allereerst door zijn manier van leven, maar ook door middel van zijn onderwijs.
We zullen daar de komende zondagen verder over nadenken.
Eén van Gods wetten is namelijk: Gij zult niet doden. In plaats van dat 
Jezus deze wet afschaft, maakt Hij hem scherper.
Gij zult uw broeder geen kwaad hart toedragen!

Misschien klinkt het woord wet nogal zwaar, maar in het licht van een verbond is het logisch.
Ook al hebben we ons als mensen van God afgekeerd, toch wilde God een verbond met het joodse volk sluiten.
Hij beloofde voor hen te zorgen en in hun midden te zijn. 
Zij beloofden zich deze keer wel aan zijn wetten oftewel leefregels te houden.

De ervaring leert echter dat geen mens is in staat zich volkomen aan Gods leefregels te houden.
Iedereen heeft wel eens een gebod van God overtreden en als je er één breekt dan breek je ze allemaal.
Daarom maakt Jezus het ook mogelijk voor ons om een rechtvaardig leven te leiden.
Dit wordt duidelijk uit het volgende gedeelte:

Romeinen 3:21-26:

"Maar nu, in onze tijd, heeft God duidelijk gemaakt dat hij de mens buiten de wet om rechtvaardigt.
De Wet en de Profeten bevestigen het: God rechtvaardigt de mensen door hun geloof in Jezus Christus,
Hij spreekt allen vrij die geloven.
Er is geen verschil meer tussen de een en de ander: 
alle mensen hebben gezondigd en moeten het stellen zonder Gods, heerlijke aanwezigheid.
Maar ze worden gerechtvaardigd louter en alleen door zijn goedheid, door de bevrijding die hij gebracht heeft in Christus Jezus.
God heeft hem opgeofferd, en zo is hij in zijn dood het middel van verzoening geworden voor wie gelooft.
God heeft zijn rechtvaardigheid getoond, door in zijn verdraagzaamheid aan de zonden uit het verleden voorbij te gaan.
Nu, in de huidige tijd, toont hij zijn rechtvaardigheid.
Zo blijkt hij zelf rechtvaardig en rechtvaardigt hij ook ieder die leeft vanuit het geloof in Jezus."

Jezus onderschrijft en vervuld het Oude testament met haar beloftes en profetieën!

Dit hele gedeelte van de bergrede kan worden samengevat door vers 20.
Daar zegt Jezus het volgende: "Want ik zeg jullie: als jullie gerechtigheid niet 
meer betekent dan die van de schriftgeleerden en Farizeeën,
zul je het Koninkrijk der hemelen zeker niet binnengaan."

Gerechtigheid betekent een voor God aanvaardbare situatie.
Als volgeling van Jezus zul je geen beloning ontvangen door
gerechtigheid te doen om eer van mensen te ontvangen,
zoals de farizeeërs dat deden.
We moeten eerder datgene doen wat God van ons vraagt.
Wat Hij van ons vraagt moet de norm zijn voor ons handelen, dat is de gerechtigheid die Jezus bedoeld.
Ons voorbeeld daarbij is niemand minder dan God zelf.
We moeten onverdeeld goed zijn zoals onze hemelse Vader ook onverdeeld goed is.

Samenvattend:
"Het Oude Testament vertelt het verhaal dat Jezus afmaakt. Het verkondigt een belofte die Hij vervuld.
Het levert een plaatje en een model van leven die Jezus scherpt door wie Hij is.
Het ontwerpt een missie die Hij op zich nam en doorgaf aan anderen.
Het onderwijst een morele manier van leven in relatie tot God en de wereld die Jezus onderschreef,
verscherpt en als fundament legt voor gehoorzaam discipelschap."

Het is geweldig dat wij bij de mensen mogen horen aan wie Jezus zijn missie heeft doorgeven.
Hij wil ons gebruiken bij de uitvoer van zijn plannen.
Laten we zijn Woord aan ons (zowel het OT als het NT) serieus nemen en leven zoals god dat van ons vraagt!

Amen!!!!!!!!!