Ben je er klaar voor??? Ben je er klaar voor???

Terugkeer van Jezus


Wanneer komt Jezus terug?


Alle voorspellingen ten spijt, want niemand kan het weten of voorspellen
in een eerder artikel staat in het menu onder de eindtijd
de berekening van de terug keer van 
de Here Jezus, gemaakt door de bijbeldeskundige Allen Barber.

Nogmaals niemand die het weet ook een zogenaamde bijbeldeskundige niet, alleen HIJ, weet het.

Wat eerst moet gebeuren
De Bijbel geeft veel informatie over de gebeurtenissen
die voorafgaan aan de terugkeer van Jezus.
De meeste van deze gebeurtenissen zijn al vervuld.
Misschien zijn ze allemaal al vervuld. Enkele voorbeelden:

Valse messiassen (Mat.24:24) Er zijn er al heel wat geweest 
en voortdurend lopen er mensen rond die beweren dat ze de Messias zijn.

Oorlogen  (Mat.24:6) Is er ooit een tijd geweest zonder oorlog? 
Twee wereldoorlogen hebben ongekende aantallen slachtoffers gemaakt. 
Er worden voortdurend oorlogen gevoerd op verschillende plekken in de wereld.

Hongersnoden (Mat.24:7) Moeten er nog meer hongersnoden komen?

Aardbevingen (Mat.24:8) Gedurende de afgelopen jaren is 
door deskundigen een duidelijke toename geconstateerd 
van het aantal aardbevingen en de hevigheid ervan.

Geloofsvervolging (Dan.7:21; Mat.24:9; Op.6:9; Op.15) 
Gedurende de afgelopen eeuw zijn er meer mensen om hun geloof vervolgd en gedood 
dan in alle voorgaande eeuwen bij elkaar. Ook nu is de situatie in veel landen zeer ernstig. 
Ook in het "vrije" westen komen gelovigen steeds meer onder druk te staan. 
En denk eens aan de Jodenvervolgingen door de eeuwen heen en de holocaust...
Ook de onderdrukking van Christenen in bijvoorbeeld 
China, Indonesië en de meeste Islamitische landen.

Wetteloosheid (Mat.24:12; 2Tess.2:7-8) Het westen wordt steeds 
meer beheerst door het idee dat alles moet kunnen. Op een haast religieuze wijze worden 
allerlei vormen van tolerantie van het kwade aan ons opgedrongen. 
Het wereldwijde antisemitisme wordt steeds grimmiger.

Evangelieprediking aan alle volken (Mat.24:14) Het evangelie heeft nog niet alle mensen 
en ook niet alle etnische groepen bereikt. De vraag is wat met het woord 
"volk" wordt bedoeld. Afhankelijk van de gekozen definitie is deze profetie wel of niet vervuld.

Antichrist (2Tess.2:3-12; Op.13; 1Joh.2:18) Velen verwachten een antichristelijk 
wereldrijk voorafgaande aan de terugkeer van Jezus. 
Toch kan de profetie ook betrekking hebben op het antichristelijke karakter van de wereldpolitiek als geheel. 
Sommige leiders, zoals Nero, Hitler en bepaalde communistische leiders 
hebben overduidelijke antichristelijke trekken vertoond.

Het ontstaan van de staat Israël en alle ontwikkelingen in het Midden-Oosten 
wijzen ook sterk naar een spoedige escalatie en een ontknoping 
door de terugkeer van Messias Jezus. De benarde positie van Israël tijdens 
de tweede wereldoorlog is misschien al voldoende om te kunnen spreken 
van een vervulling van de profetieën. Het hangt er maar van af welke maatstaf 
God hanteert voor de vervulling ervan... Kortom: Jezus kan vandaag al terugkomen!


Wanneer komt Jezus terug?
Jezus heeft ons overduidelijk op het hart gebonden dat Hij op een onverwacht moment zal terugkomen. 
Niemand kan het tijdstip van zijn terugkeer voorspellen. 
Alleen God de Vader bepaalt wanneer het zover zal zijn. 
Zelfs Jezus en de engelen in de hemel komen er niet achter voordat het zal gebeuren (Mat.24:36), 
terwijl die toch wel heel dicht bij het vuur zitten. Daarom is iedereen die meent het tijdstip
van zijn komst te kunnen berekenen een bedrieger en hun voorspellingen zijn volstrekt waardeloos!

Gebeurt alles op één dag?
In de Bijbel wordt talloze malen gesproken over "de dag" van de Heer. 
In de Bijbel wordt het begrip "dag" vaak gebruikt om een bepaald 
tijdperk of tijdsgewricht aan te duiden. Hoewel dit woord op zich best op een
langere periode zou kunnen slaan, ga ik er van uit dat de terugkeer van Christus 
op één dag zal plaatsvinden. De Bijbel zegt er het volgende over:

"Want gelijk de bliksem komt van het oosten en licht tot het westen, 
zo zal de komst van de Zoon des mensen zijn." ( Matteüs 24:27-28)

"Zie, Hij komt met de wolken en elk oog zal Hem zien, 
ook zij die Hem hebben doorstoken, en alle stammen der aarde zullen over Hem weeklagen. 
Ja, amen." (Openbaring 1:7)

Kortom: ik verwacht dat alle aardbewoners (Israël, 
de Gemeente en de overige volken) Jezus tegelijk zullen zien bij zijn komst.  
Alles wijst erop dat de ingrijpende gebeurtenis van Jezus’ komst binnen één etmaal zal zijn voltooid:

"...ja, het zal één dag zijn - die is bij de Here bekend - geen dag en geen nacht; 
maar ten tijde van de avond zal er licht wezen." (Zacharia 14:7)

De opname van de Gemeente vindt in de geestelijke wereld plaats, 
waar tijd een andere rol speelt. Ook Gods strafgerichten over een deel van 
de volken kunnen heel goed kortstondige gebeurtenissen zijn. 
Al met al is het goed voor te stellen dat alles op die ene dag zal plaatsvinden. 
Als het anders is, dan zullen we het wel zien!

Wees klaar
In allerlei bewoordingen heeft Jezus ons opgeroepen om 
altijd klaar te zijn om Hem terug te verwachten. Zijn komst zal ons verrassen, 
hoe goed we de profetieën ook menen te kennen. Een groot deel van zijn woorden 
over de eindtijd in het Matteüs-evangelie zijn hieraan gewijd (Mat.24-36-25:13)
Het is de moeite waard om dit gedeelte aandachtig door te lezen. 
Hetzelfde viervoudige thema zien we in dat lange gedeelte steeds terugkomen:

Jezus komt terug op een onverwacht moment.
Tot die tijd leven goede en slechte mensen, gelovigen en ongelovigen naast elkaar.
Gelovigen worden aangespoord om te blijven leven zoals God wil.
Na de terugkeer komt er een scheiding tussen goeden en slechten.
Dit thema komen we tegen als Jezus spreekt over:

Het gezin van Noach en hun ongelovige tijdgenoten (Mat.24:37-39)
Verschillende mannen op het veld (Mat.24:40)
Verschillende malende vrouwen (Mat.24:41)
Vijf verstandige en vijf domme bruidsmeisjes (Mat.25:1-13)


Ben je er klaar voor?
Kortom, Paulus was klaar om Jezus te ontmoeten. Hij had zijn hele leven daarop afgestemd. 
Laten we ook zelf onze levens afstemmen op de spoedige, onverwachtse terugkeer van Jezus. 
Wat zou het jammer zijn als Hij ons zou aantreffen terwijl we druk bezig zijn 
met al die schijnbaar noodzakelijke dingen, die in onze tijd onze aandacht opeisen, 
terwijl de dingen van de Heer naar de achtergrond zijn geschoven...

Ik zeg je Jezus komt terug : Luister ik zeg het nogmaals jezus komt terug.....
wat voel je nu als je deze zin na zegt???

wat voel je in je hart bij de woorden Jezus komt terug???? Blijdschap???.....Angst???????......Twijfel????

wat is jouw reactie?????

Ben jij klaar om Jezus te ontmoeten??

Doe dus niets wat je niet zou willen doen op het moment dat Jezus terugkomt. 
Ga nergens heen waar je niet gevonden wilt worden op die dag. En blijft trouw in het dienen van de Koning...

Eventuele reacties over je gevoelens hierbij
kun je me mailen