Jeugd week 50 Jeugd week 50

Boeken in het Oude Testament

 Genesis

 1 Koningen

 Prediker

 Obadja

 Exodus

 2 Koningen

 Hooglied

 Jona

 Leviticus

 1 Kronieken

 Jesaja

 Micha

 Numeri

 2 Kronieken

 Jeremia

 Nahum

 Deuteronomium

 Ezra

 Klaagliederen

 Habakuk

 Jozua

 Nehemia

 Ezechiël

 Zefanja

 Richteren

 Esther

 Daniël

 Haggaï

 Ruth

 Job

 Hosea

 Zacharia

 1 Samuël

 Psalmen

 Joël

 Maleachi

 2 Samuël

 Spreuken

 Amos

 

Boeken in het Nieuwe Testament

 Matthëus

 2 Korinthiërs

 1 Timothëus

 2 Petrus

 Markus

 Galaten

 2 Timothëus

 1 Johannes

 Lukas

 Efeziërs

 Titus

 2 Johannes

 Johannes

 Filippensen

 Filemon

 3 Johannes

 Handelingen

 Kolossensen

 Hebrëen

 Judas

 Romeinen

 1 Thessalonicensen

 Jakobus

 Openbaring

 1 Korinthiërs

 2 Thessalonicensen

 1 Petrus

 


We moeten ook de opmerkelijke structuur van de Bijbel niet vergeten te vermelden.

Ofschoon de Bijbel 66 boeken bevat, geschreven door 40 of meer diverse 
schrijvers over een periode van 2.000 jaar, is het duidelijk n boek, 
met een perfecte eenheid en consistentie.

De individele schrijvers hadden er toen ze alles opschreven, geen flauwe notie van, 
dat hun boodschap te zijner tijd opgenomen zou worden in het grotere geheel van de Bijbel, 
maar elk geschrift valt precies op zijn plaats en functioneert 
op een unieke wijze als component voor de andere onderdelen.

Wie de Bijbel ernstig bestudeert vindt voortdurend structurele en wiskundige patronen, 
die geweven zitten door het gehele eindproduct, met een ingewikkeldheid en symmetrie, 
die niet te verklaren valt uit toeval of opzet.

Het ene consistente thema van de Bijbel, dat steeds duidelijker 
wordt geopenbaard van Genesis tot Openbaring, is Gods grote werk 
in de schepping en verlossing van alle dingen, door zijn enige zoon, de Heer Jezus Christus.