Jeugd week 47

jeugd week 47


 

vorige week hebben wij het gehad over Beschermengelen,
 

deze week God's Liefde  God's Geschenk:God's Liefde - Johannes 15:13
God's liefde voor ons, Zijn van Hem vervreemde schepping, 
wordt in het offer dat Hij voor ons gaf levendig afgebeeld.
"Er is geen grotere liefde dan je leven te geven voor je vrienden" (Johannes 15:13 NBV).
 

Jezus Christus is God's unieke en eeuwige Zoon.
1
Hij is de Alfa en Omega,
2
de grootse IK BEN,

3 de "HEER van de hemelse machten"
4
door wie alle dingen werden geschapen
5
en in wie alle dingen bestaan.

6 Jezus, die aan het hoofd staat van alle dingen,
7 maakte Zichzelf op zo'n manier onderdanig dat het menselijke 
verstand alleen al de gedachte daaraan niet zou kunnen verdragen.
Hij kwam naar deze door zonde vervloekte wereld en nam actief deel aan ons erbarmelijk bestaan.
Zelfs al bestaan wij uit vlees en bloed, toch deelde Hij ook dit met ons.

8 Hij werd een mens en Hij mengde zich onder ons.
9 Hij deelde in het lijden dat we over onszelf hadden
afgeroepen doordat we Zijn Heilige beginselen afwezen.

10 En alsof dat nog niet genoeg zou zijn om ons van Zijn liefde en zijn zorg 
voor ons te overtuigen gaf Jezus, de onsterfelijke God en de Gever van Leven,
Zijn eigen leven aan het kruis in de grootste liefdesdaad die de wereld
ooit heeft gekend! Door dit te doen nam Hij onze zonden weg,
door deze effectief met Zichzelf aan het kruis te slaan.
Dus werd Hij die geen zonde kende Zelf de zonde voor ons

11 en proefde Hij die ons allen het leven gaf Zelf 
de dood voor hen die hiertoe veroordeeld waren.
 

God's Liefde - Want God Had de Wereld Zo Lief
Dit is God's liefde! "Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon 
heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.
God heeft zijn Zoon niet naar de wereld gestuurd om een oordeel over 
haar te vellen, maar om de wereld door hem te redden" (Johannes 3:16-17).
Jezus Christus hield zo veel van de wereld dat Hij alles hiervoor opgaf, 
van Zijn rechten en privileges als de unieke eeuwige Zoon van God,
tot zelfs Zijn leven! Als je de liefde van God wil zien, kijk dan op naar het kruis.
"En hierin is Gods liefde ons geopenbaard: God heeft zijn enige Zoon 
in de wereld gezonden, opdat we door hem zouden leven.
Het wezenlijke van de liefde is niet dat wij God hebben liefgehad,
maar dat hij ons heeft liefgehad en zijn Zoon heeft gezonden om
verzoening te brengen voor onze zonden" (1 Johannes 4:9-10).
"Het loon van de zonde is de dood, maar het geschenk van God is
het eeuwige leven in Christus Jezus, onze Heer" (Romeinen 6:23).
 

God's Liefde - Deze is Voor Jou!
God's liefde is aan ons geopenbaard en nu staat Hij voor de deur en klopt Hij aan.

13 Het is de verantwoordelijk van elk individu om of een persoonlijke 
relatie met God na te streven of om Hem anders ronduit af te wijzen.
De enige barrière tussen ons en God's liefde 
is onze vrije wil en Jezus Christus is de deur.

14 "Jezus zei: ‘Ik ben de weg, de waarheid en het leven. 
Niemand kan bij de Vader komen dan door mij.'" (Johannes 14:6).
Verlossing is een gratis geschenk dat gekocht en betaald is met het bloed van Christus.
Er bestaat geen andere manier. "…Verwerp Gods genade niet; als we door
de wet rechtvaardig zouden kunnen worden, zou Christus voor niets gestorven zijn!"

(Galaten 2:21). Je kan God's vergeving niet verdienen door middel van goede daden.
Hoe kan het doen van goede daden die je al je hele leven had moeten doen
ooit de ontelbare keren dat je gefaald hebt ongedaan maken? God is geen gek.
"Ook al was je je kleren met zeep, en met een overvloed aan loog,
je schandvlek blijf ik zien – spreekt God, de HEER…" (Jeremia 2:22).
 

Een man viel ooit op zijn knieën voor Christus en smeekte:
"Als u wilt, kunt u mij rein maken."
Jezus kreeg medelijden en antwoordde: "Ik wil het, word rein." (Marcus 1:40-41).
Wij kunnen ook op onze knieën vallen en God's enige voorziening voor onze zonden erkennen.
Ook wij kunnen dit antwoord krijgen:
"Ik wil het, word rein." Christus nam bereidwillig God's rechtvaardige 
verontwaardiging op Zich zodat wij dat niet hoefden te doen:
eenieder die Zijn dood aan het kruis accepteert als betaling voor zijn
zonden zal verzoend worden met de God die we hebben beledigd.
"Dit alles is het werk van God. Hij heeft ons door Christus met
zich verzoend en ons de verkondiging daarover toevertrouwd.
Het is God die door Christus de wereld met zich heeft verzoend:
hij heeft de wereld haar overtredingen niet aangerekend...
God heeft hem die de zonde niet kende voor ons één gemaakt met de zonde, 
zodat wij door hem rechtvaardig voor God konden worden" (2 Korintiërs 5:18-19, 21).
 

Zul jij God's liefde vandaag aanvaarden?