Jeugd week 38 Jeugd week 38

voor de jeugd week 38Als een goede aansluiting op de serie over de Hel

Het Gebed van Verlossing


Gebed van Verlossing.
Ons Eerste Echte Gesprek met God
Het "gebed van verlossing" is het meest
belangrijke gebed dat we ooit zullen bidden.
Wanneer we er klaar voor zijn om een Christen te worden,
zijn we er ook klaar voor om ons eerste
echte gesprek met God te hebben,
en dit zijn de componenten daarvan:


We erkennen dat Jezus Christus God is;
dat Hij als mens naar de aarde kwam om
een zondeloos leven te leiden dat wij zelf
niet kunnen leiden; dat Hij in onze plaats stierf,
zodat wij niet hoeven te boeten
met de straf die we verdienen.

We bekennen ons leven en onze zonden uit het verleden 
-- toen we voor onszelf leefden en God niet gehoorzaamden.

We geven toe dat we er klaar voor zijn om Jezus Christus 
als onze Heer en Verlosser te vertrouwen.

We vragen Jezus om in ons hart te komen, daar een permanente 
verblijfplaats te stichten, en door ons te gaan leven.


Gebed van Verlossing
Het Begint met vertrouwen in God


Wanneer we het gebed van verlossing bidden, dan laten we 
God weten dat we geloven dat Zijn woord waar is.
Door het vertrouwen dat Hij ons heeft gegeven kunnen 
we er voor kiezen om in Hem te geloven.
De Bijbel vertelt ons, "Zonder geloof is het onmogelijk God vreugde te geven; 
wie hem wil naderen moet immers geloven dat hij bestaat,
en wie hem zoekt zal door hem worden beloond."
(Hebreeën 11:6)

Wanneer we bidden vragen we God dus om het geschenk van verlossing, 
we oefenen onze vrije mening uit om te erkennen dat we in Hem geloven.
Deze uiting van vertrouwen stelt God tevreden, 
omdat we er in alle vrijheid voor gekozen hebben om Hem te leren kennen.

Gebed van Verlossing
Onze Zonden Bekennen

Wanneer we het gebed van verlossing bidden, 
moeten we toegeven dat we gezondigd hebben.
Zoals de Bijbel over iedereen, behalve Christus, zegt: 
"Iedereen heeft gezondigd en ontbeert de nabijheid van God."
(Romeinen 3:23)

'Zondigen' betekent niet meer dan tekort schieten,
als een pijl die de roos maar niet kan raken.
Wij schieten tekort tegenover de glorie van God,
die alleen in Jezus Christus kan worden gevonden:
"De God die heeft gezegd: ‘Uit de duisternis
zal licht schijnen,’ heeft in ons hart het
licht doen schijnen, om ons te verlichten met
de kennis van zijn luister,
die afstraalt van het gezicht van Jezus Christus."
(2 Korintiërs 4:6)

Het gebed van verlossing erkent dus dat
Jezus Christus de enige mens is
die ooit zonder zonde heeft geleefd.
" God heeft hem die de zonde niet kende
voor ons één gemaakt met de zonde,
zodat wij door hem rechtvaardig
voor God konden worden."
(2 Korintiërs 5:21)

Gebed van Verlossing
Het Vertrouwen in Jezus Christus
als Heer en Verlosser Bekennen
Met Christus als onze standaard voor perfectie,
erkennen we nu ons vertrouwen in Hem als God,
in overeenstemming met wat de Apostel Johannes zei:
"In het begin was het Woord [Christus],
het Woord was bij God en het Woord was God.
Het was in het begin bij God.
Alles is erdoor ontstaan en zonder dit
is niets ontstaan van wat bestaat"
(Johannes 1:1-3)

Omdat God alleen een perfect, zondeloos
offer kon accepteren, en omdat Hij wist dat wij dat doel onmogelijk zouden kunnen bereiken,
stuurde Hij zijn Zoon om voor ons
te sterven en de eeuwige prijs te betalen.
"Want God had de wereld zo lief dat hij zijn
enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen
die in hem gelooft niet verloren gaat,
maar eeuwig leven heeft."
(Johannes 3:16)


Gebed van Verlossing
Zeg Het & Meen Het Nu!
Ben je het eens met alles wat je
tot zover hebt gelezen?
Als dat zo is, wacht dan geen
moment langer om je nieuwe leven
in Jezus Christus te beginnen.


Bid het volgende met ons:

"Vader, ik weet dat ik Uw wetten heb gebroken
en dat mijn zonden mij van U hebben weggehouden.
Het spijt me echt, en ik wil nu van mijn
vroegere zondige leven tegenover U weglopen.
Vergeef mij alstublieft, en help me om niet
meer te zondigen. Ik geloof dat Uw zoon, J
ezus Christus, voor mijn zonden stierf,
dat Hij uit de dood is opgestaan, leeft,
en mijn gebeden hoort.
Ik nodig Jezus uit om de Heer van mijn leven te worden,
om vanaf vandaag in mijn hart te heersen en te regeren.
Zend alstublieft Uw Heilige Geest om mij te helpen 
U te gehoorzamen, en om voor de rest van
mijn leven Uw wil te volbrengen.
Ik bid hiervoor in de naam van Jezus. Amen."

Gebed van Verlossing
Ik Heb Het Gebeden; Wat Nu?
Als je dit gebed van verlossing met
ware overtuiging en met heel je hart hebt gebeden,
dan ben je nu een volgeling van Jezus.
Dit is een feit, of je je nu anders voelt
dan ervoor of niet.
Religieuze systemen hebben je
misschien ooit doen geloven dat je nu iets
zou moeten voelen - een warme gloed, een rilling,
of één of andere mystieke ervaring.
De realiteit is dat je zoiets zou kunnen voelen,
of niet. Als je het gebed van verlossing hebt gebeden,
en je meende het echt, dan ben je nu een
volgeling van Jezus. De Bijbel vertelt ons
dat je eeuwige verlossing veilig gesteld is!
"Als uw mond belijdt dat Jezus de Heer
is en uw hart gelooft dat God hem uit de dood
heeft opgewekt, zult u worden gered."
(Romeinen 10:9)

Welkom in God's familie!
We moedigen je nu aan om een lokale kerk te vinden waar 
je gedoopt kan worden en waar je kan groeien
in je kennis over God,
door zijn woord, de Bijbel.

AMEN !!!!!!!!!

Emails met al je vragen worden natuurlijk beantwoord.