Jeugd week 37 Jeugd week 37

voor de jeugd week 37


We hebben het een aantal weken over "DE HEL" gehad, deze week gaan wij er mee verder.

Bestaat de "HEL"?????


Bestaat de Hel - Wat Zegt het Oude Testament?

Bestaat de Hel? Een correct Bijbels wereldbeeld
bevat ook een geloof in een werkelijke,
eeuwige, en fysieke hel. Wat geloof jij?

Het is interessant om te ontdekken dat er meer 

Bijbelverzen gewijd zijn aan de Hel dan aan de Hemel. 
Hier zijn een paar verzen uit het
Oude Testament die over de Hel gaan.
Daniël 12:2 verklaart: "Velen van hen die slapen in de aarde, in het stof, 
zullen ontwaken, sommigen om eeuwig te leven,
anderen om voor eeuwig te worden veracht en verafschuwd."
De Hel wordt hier als eeuwig beschreven.
Jesaja 66:24 verklaart: "Bij het verlaten van de stad zien ze de lijken van 
hen die tegen mij in opstand kwamen: de worm die aan hen knaagt zal niet sterven,
en het vuur waarin ze branden zal niet doven;
ze worden verafschuwd door alles wat leeft."
In dit geschrift wordt de hel beschreven als een plaats waar het vuur niet zal worden gedoofd.
Deuteronomium 32:22 schildert de hel af als een plaats waar God zijn toorn zal uitgieten,
"Als het vuur van mijn toorn is ontstoken zal het branden tot in het diepste dodenrijk;
het zal de aarde verschroeien en alles wat daar groeit, het zal de grondvesten van de bergen verteren."
Psalmen 55:16 illustreert de hel als het rijk van de zondaars: "Laat de dood hen onverhoeds treffen, 
laat hen levend neerdalen in het dodenrijk,
want bij hen huist het kwaad, het heerst in hun hart."

Bestaat de Hel - Wat zegt het Nieuwe Testament?
Bestaat de Hel? Als de duidelijke taal van het Oude Testament nog niet genoeg is, 
dan heeft ook het Nieuwe Testament hier genoeg over te zeggen.
2 Tessalonicenzen 1:9 vertelt ons, "Ze zullen voor eeuwig worden verstoten, ver van
de Heer en van zijn kracht en majesteit."
Openbaring 14:11 leert ons, wanneer
over de antichrist gesproken wordt,
"De rook van die pijniging zal opstijgen tot in eeuwigheid. Wie het beest en zijn beeld aanbidden,
of wie het merkteken van zijn naam draagt,
ze krijgen geen rust, overdag niet en ’s nachts niet.’
De hel is een meer van brandend vuur, zoals in
Openbaring 20:14-15 wordt beschreven,
"Toen werden de dood en het dodenrijk in de vuurpoel gegooid. Dit is de tweede dood: de vuurpoel.
Wie niet in het boek van het leven bleek te staan werd in de vuurpoel gegooid."


Bestaat de Hel - Wat Zei Jezus er Over?
Sommigen van hen die beargumenteren dat de hel niet bestaat doen dit op basis 
van hun geloof dat Jezus liefde, vrede,
en vergeving predikte - en dat Hij ons niet onderwees over een 
eeuwige plaats van vurige afstraffingen voor ongelovigen.
Maar, het tegenovergestelde is juist waar. Jezus onderwees meer 
over de hel dan wie dan ook in God's Woord.
Jezus beschreef de hel als een onblusbaar vuur
(Matteüs 3:12)
, een plaats van eeuwig vuur,
(Matteüs 25:41)
eeuwige bestraffing
(Matteüs 25:46), en een plaats van kwelling,
vlammen, en lijden (Lucas 16:23-24).
Jezus onderwees tijdens Zijn leven vele malen specifiek over de hel
(Matteüs 5:22, 29-30; 10:28; 18:9; 23:15,33; Marcus 9:43-47; Lucas 12:6; 16:23)
.

Bestaat de Hel - Hoe Kan een
Eeuwigheid in de Hel Rechtvaardig Zijn?
Als de Hel bestaat, hoe kan dit dan rechtvaardig zijn?
Waarom zou een liefhebbende God een persoon eeuwig straffen, als zijn zonde slechts over
een periode van 70-80 jaar plaatsvond?
Het antwoord is dat uiteindelijk alle zonde tegen God is gekeerd, en God is oneindig (Psalmen 51:4).
Omdat God een eeuwig en oneindig Wezen is, is dus alle zonde een oneindige bestraffing waard.

Jawel, God houdt van ons (Johannes 3:16)
en hij wil dat alle mensen gered worden (2 Petrus 3:9).
Maar God is ook rechtvaardig en oprecht
- Hij zal niet toestaan dat zonde onbestraft wordt gelaten.
Dit is de reden dat God Jezus stuurde om de prijs voor onze zonden te betalen.
De dood van Jezus Christus was een eeuwige dood, die onze schuld afbetaalde die werd veroorzaakt
door onze oneindige zonde
- zodat wij hier niet tot in de eeuwigheid in de Hel voor zouden hoeven te boeten (2 Korintiërs 5:21).
Het enige dat wij hoeven te doen
is ons vertrouwen in Hem te stellen.
Onze zonden zijn daarmee vergeven en ons wordt daarvoor een eeuwig thuis in de hemel beloofd.
God hield zo veel van ons dat hij voorzag in onze verlossing.
Als we Zijn geschenk van eeuwig leven door de Heer Jezus Christus afwijzen, 
dan zullen we de eeuwige gevolgen van die beslissing onder ogen moeten zien
- een eeuwigheid in een brandende hel.

Als je vandaag zou sterven, zou je dan met 100% zekerheid weten 
dat je naar de hemel gaat? Zorg er vandaag voor dat je het zeker weet!