Jeugd week 32

jeugd week 32 

Gebed van Verlossing -
Ons Eerste Echte Gesprek met God
Het "gebed van verlossing" is het meest belangrijke gebed dat we ooit zullen bidden.
Wanneer we er klaar voor zijn om een Christen te worden, zijn we er ook klaar 
voor om ons eerste echte gesprek met God te hebben,
en dit zijn de componenten daarvan:
 

We erkennen dat Jezus Christus God is; dat Hij als mens naar de aarde kwam 
om een zondeloos leven te leiden dat wij zelf niet kunnen leiden;
dat Hij in onze plaats stierf, zodat wij niet hoeven te boeten met de straf die we verdienen.
 

We bekennen ons leven en onze zonden uit het verleden -- 
toen we voor onszelf leefden en God niet gehoorzaamden.
 

We geven toe dat we er klaar voor zijn om Jezus Christus 
als onze Heer en Verlosser te vertrouwen.
 

We vragen Jezus om in ons hart te komen, daar een permanente 
verblijfplaats te stichten, en door ons te gaan leven. 
 

Gebed van Verlossing - Het Begint met vertrouwen in God
Wanneer we het gebed van verlossing bidden,
dan laten we God weten dat we geloven dat Zijn woord waar is.
Door het vertrouwen dat Hij ons heeft gegeven kunnen we er voor kiezen om in Hem te geloven. 
De Bijbel vertelt ons, "Zonder geloof is het onmogelijk God vreugde te geven; 
wie hem wil naderen moet immers geloven dat hij bestaat,
en wie hem zoekt zal door hem worden beloond." (Hebreeën 11:6)
 
Wanneer we bidden vragen we God dus om het geschenk van verlossing, 
we oefenen onze vrije mening uit om te erkennen dat we in Hem geloven.
Deze uiting van vertrouwen stelt God tevreden, omdat we er in alle 
vrijheid voor gekozen hebben om Hem te leren kennen.
 

Gebed van Verlossing - Onze Zonden Bekennen
Wanneer we het gebed van verlossing bidden, moeten we toegeven dat we gezondigd hebben. 
Zoals de Bijbel over iedereen, behalve Christus,
zegt: "Iedereen heeft gezondigd en ontbeert de nabijheid van God." (Romeinen 3:23)
 

'Zondigen' betekent niet meer dan tekort schieten,
als een pijl die de roos maar niet kan raken.
Wij schieten tekort tegenover de glorie van God,
die alleen in Jezus Christus kan worden gevonden:
"De God die heeft gezegd: ‘Uit de duisternis zal licht schijnen,’
heeft in ons hart het licht doen schijnen om ons te verlichten met de kennis van zijn luister,
die afstraalt van het gezicht van Jezus Christus." (2 Korintiërs 4:6)
 
Het gebed van verlossing erkent dus dat Jezus Christus
de enige mens is die ooit zonder zonde heeft geleefd.
" God heeft hem die de zonde niet kende voor ons één gemaakt met de zonde, 
zodat wij door hem rechtvaardig voor God konden worden." (2 Korintiërs 5:21)
 
Gebed van Verlossing - Het Vertrouwen in Jezus Christus als Heer en Verlosser Bekennen
Met Christus als onze standaard voor perfectie,
erkennen we nu ons vertrouwen in Hem als God,
in overeenstemming met wat de Apostel Johannes zei: "In het begin was het Woord [Christus], 
het Woord was bij God en het Woord was God.
Het was in het begin bij God. Alles is erdoor ontstaan en zonder
dit is niets ontstaan van wat bestaat" (Johannes 1:1-3)
 
Omdat God alleen een perfect, zondeloos offer kon accepteren, 
en omdat Hij wist dat wij dat doel onmogelijk zouden kunnen bereiken,
stuurde Hij zijn Zoon om voor ons te sterven en de eeuwige prijs te betalen.
"Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, 
opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft." (Johannes 3:16)
 

Gebed van Verlossing - Zeg Het & Meen Het Nu!
Ben je het eens met alles wat je tot zover hebt gelezen?
Als dat zo is, wacht dan geen moment langer om je nieuwe leven in 
Jezus Christus te beginnen. Bid het volgende met ons:
 

"Vader, ik weet dat ik Uw wetten heb gebroken
en dat mijn zonden mij van U hebben weggehouden.
Het spijt me echt, en ik wil nu van mijn vroegere zondige leven tegenover U weglopen.
Vergeef mij alstublieft, en help me om niet meer te zondigen. 
Ik geloof dat Uw zoon, Jezus Christus, voor mijn zonden stierf,
dat Hij uit de dood is opgestaan, leeft, en mijn gebeden hoort.
Ik nodig Jezus uit om de Heer van mijn leven te worden, 
om vanaf vandaag in mijn hart te heersen en te regeren.
Zend alstublieft Uw Heilige Geest om mij te helpen U te gehoorzamen, 
en om voor de rest van mijn leven Uw wil te volbrengen.
Ik bid hiervoor in de naam van Jezus. Amen."
 

Gebed van Verlossing - Ik Heb Het Gebeden; Wat Nu?
Als je dit gebed van verlossing met ware overtuiging en met heel je hart hebt gebeden, 
dan ben je nu een volgeling van Jezus. Dit is een feit,
of je je nu anders voelt dan ervoor of niet.
Religieuze systemen hebben je misschien ooit doen
geloven dat je nu iets zou moeten voelen - een warme gloed,
een rilling, of één of andere mystieke ervaring.
De realiteit is dat je zoiets zou kunnen voelen, of niet.
Als je het gebed van verlossing hebt gebeden, en je meende het echt,
dan ben je nu een volgeling van Jezus.
De Bijbel vertelt ons dat je eeuwige verlossing veilig gesteld is!
"Als uw mond belijdt dat Jezus de Heer is en uw hart gelooft dat God hem uit 
de dood heeft opgewekt, zult u worden gered." (Romeinen 10:9)
 

Welkom in God's familie!
 

We moedigen je nu aan om een lokale kerk te vinden
waar je gedoopt kan worden en waar je kan groeien in je kennis over God,
door zijn woord, de Bijbel.

  

tot volgende week