Jeugd week 30

voor de jeugd week 30

 
 

Adam en Eva.............. wie kent ze niet he,
maar kennen wij Adam en Eva nou wel werkelijk goed??
 

laten wij eens kijken:
 
Adam en Eva: Wie Waren Zij?
Volgens de Joodse, Islamitische en Christelijke religies waren Adam en Eva de eerste mensen, 
en zijn alle mensen afstammelingen van hen. Zoals in de Bijbel wordt gesteld, 
werden Adam en Eva door God geschapen om voor zijn schepping te zorgen,
om de aarde te bevolken en om een relatie met Hem te hebben.
Hun eigen namen zijn een indicatie van hun rol.
Adam stamt af van het Hebreeuwse 'adomah', wat 'man' betekent. 
Eva stamt af van het Hebreeuwse woord voor 'leven'.
Het complete Bijbelse verslag over Adam en Eva kan 
gevonden worden in Genesis 1:26 tot Genesis 5:5.
 

De meeste van onze vooronderstellingen over Adam en Eva en de Hof van Eden
vinden hun oorsprong in John Milton's epische gedicht:
"Paradise Lost" ("Het Verloren Paradijs"), dat in 1667 gepubliceerd werd.
Hij startte met het Genesis-verslag als uitgangspunt en borduurde hier op voort, 
gebruikmakend van zijn creatieve talenten. Milton gebruikte zijn verbeeldingskracht om 
"achtergrond-scènes" in het leven te roepen over conversaties met God, Satan en verschillende engelen.
Zijn toevoegingen aan het Genesis-verslag zijn ingeprent in onze cultuur 
en hebben er toe geleid dat vele mensen per abuis denken,
dat Milton's creatie het verhaal is zoals dat in de Bijbel aangetroffen wordt.
 

Adam en Eva: De Hof van Eden
Adam en Eva waren de eerste tuiniers. Ze leefden in de Hof van Eden, 
een perfecte plaats zonder doorns of onkruid,
een plaats waar planten hun fruit zonder moeite konden produceren.
We lezen in Genesis 2:15-20 dat God Adam opdroeg om de hof te cultiveren, 
om voor de hof te zorgen, om de dieren een naam te geven,
en om van het fruit van de hof te eten, behalve van de boom van de kennis van goed en kwaad.

 
Adam en Eva: De Eerste Ouders Adam en Eva waren de eerste ouders.
De Joodse, Islamitische en Christelijke religies beweren 
dat alle mensen afstammelingen van hen zijn.
Volgens de Joodse traditie hadden Adam en Eva 56 kinderen.
Dit was onder meer mogelijk omdat Adam een leeftijd bereikte van 960 jaar.
Sommige geleerden geloven dat de lange levensduur van de mensen in deze tijd
zijn oorsprong vond in een overkoepeling van water in de atmosfeer.
Dit zou het klimaat van de aarde meer herbergzaam voor mensen
hebben gemaakt en zo hun levensduur verlengen.
Deze geleerden geloven dat deze overkoepeling tijdens de zondvloed werd 
vernietigd en voor een groot deel bijdroeg aan de grote hoeveelheid water die de aarde bedekt.
 

Adam en Eva: De Eerste Mensen die God Niet Gehoorzaamden
Adam en Eva waren de eerste mensen die iets fout deden.
In Genesis 2:16-17 wordt verteld hoe God tegen Adam zei dat hij van elke boom in de hof mocht eten, 
behalve van de boom van de kennis van goed en kwaad.
God zei dat hij zou sterven als hij het fruit daarvan zou eten.
We weten niet wat voor soort fruit deze boom droeg. Milton introduceerde het idee dat dit een appel was.
Later werd Eva door Satan, die haar in de gedaante van een slang aansprak, bedrogen en at het fruit.
Ze bracht het fruit daarna naar Adam en hij at er ook van, zich er van bewust dat hij hiermee een fout maakte.
Omdat zij niet gehoorzaamden aan wat God hun expliciet had opgedragen en er voor kozen om Satan te geloven,
begonnen zij een spirituele dood te ervaren, en daarna ook de fysieke dood.
God verbande hen uit de hof. Adam en Eva hadden gezondigd door hun eigen 
verlangens meer te waarderen dan wat God hen had opgedragen,
en door deze daad kwam zonde de wereld binnen.
Het zou niet langer eenvoudig zijn om fruit te oogsten.
Doorns en onkruid zouden van het zaaien en oogsten moeilijke karweien maken.
Mannen zouden moeten werken om te eten. Vrouwen zouden pijn lijden wanneer zij geboorte gaven.
Dieren werden gevaarlijk en vleesetend.
 

Adam en Eva: Het Einde van het Verhaal?
Is dit het einde van het verhaal over Adam en Eva?
Verbande God Adam en Eva uit de hof zonder hen een pad te bieden
waarlangs zij hun relatie met Hem konden herstellen?
Of reikte God een manier aan waarop met de zonden van de mensheid zou kunnen worden afgerekend?
Hoe kan wat je over Adam en Eva gelooft je huidige leven beïnvloeden?
Als je gelooft dat Adam en Eva door God geschapen werden en ongehoorzaam
aan hem waren, en hiermee de zonde in de wereld brachten,
maakt dat jou zelf een zondaar? Als dat zo is, hoe verandert dat je kijk op jezelf? 
Of op God? Of je relatie met God? Dit zijn vitale vragen om te onderzoeken, 
omdat deze leiden naar de ultieme vragen over het leven. 

wordt vervolgd