Jeugd week 27

voor de jeugd week 27
 

wij gaan deze week verder met Jezus en Zijn wonderen
   
 

Jezus Christus: Veel Dingen voor Veel Mensen
Jezus Christus is al door veel mensen veel verschillende namen gegeven, waaronder een groot mens, 
een groots leraar, en een grootse profeet. Er is vandaag de dag geen legitieme schriftgeleerde die ontkent 
dat Jezus Christus een historische figuur was die ongeveer 2,000 jaar geleden de aarde bewandelde,
dat Hij opmerkelijke wonderen verrichtte en daden van liefdadigheid uitvoerde, 
en dat Hij een afschuwelijke dood stierf aan een Romeins kruis, net buiten Jeruzalem.
Het enige geschil dat er bestaat gaat over de vraag of Jezus al dan niet de 
vleesgeworden God was die drie dagen na Zijn kruisiging uit de dood opstond.
Dit zijn allemaal kwesties die betrekking hebben op historische verslagen 
en die allemaal op een eerlijke manier ontdekt en beproefd kunnen worden.
Jezus vertelde ons wie Hij was - Hij was daar niet vaag over. "Ik ben de weg, de waarheid en het leven.
Niemand kan bij de Vader komen dan door mij." (Johannes 14:6)
 
 

Jezus Christus: Hij is de Weg
Jezus Christus verklaarde "Ik ben de weg", maar het mag duidelijk zijn dat niet iedereen Hem gelooft.
Waar zijn we dan allemaal zo bang voor? Het bewijs voor Jezus en Zijn machtige werken zijn 
in zowel de Bijbel als in niet-Bijbelse werken goed gedocumenteerd.
Het bewijs voor Zijn kruisiging aan het kruis, de lege graftombe drie dagen daarna, 
en Zijn verschijningen aan meer dan 500 ooggetuigen na Zijn wederopstanding is zeer dwingend.
Jezus vervulde meer dan 300 Messiaanse profetieën die in de schriftteksten van het Oude Testament waren geschreven.
Met de ontdekking van de Dode Zee Rollen en de betrouwbaarheid van de Septuagint versie van het Oude Testament,
welke beiden bewezen zijn te zijn geschreven vóór de tijd dat Jezus op aarde was, 
kun je er zeker van zijn dat deze profetieën niet na de gebeurtenissen "in elkaar werden gestoken".
Deze werden werkelijk vervuld door de Messias, Jezus Christus. 

 
Feitelijk, als je naar enquête-resultaten kijkt, dan zie je dat mensen helemaal 
niet bang zijn voor Jezus. Ze zijn bang voor Christenen. Kijk eens naar hoe vele Christenen zich gedragen, 
en wie kan deze angst dan ontkennen. Mysterieuze rituelen, flamboyante predikanten, 
geld, macht, hypocrisie - Geven deze werkelijk een reële voorstelling van wie Jezus is, en wie Hij wil dat wij zijn?
Nee. Maar, Jezus vroeg ons dan ook niet om mensen en religie te volgen, Hij vroeg ons om Hem te volgen.
  

Jezus Christus: Hij is de Waarheid
Jezus Christus stelde "Ik ben de waarheid" maar het is duidelijk dat velen 
onder ons onze eigen concepten over waarheid hebben geschapen.
Onze cultuur is doordrongen van moreel relativisme en religieus pluralisme. 
De waarheid wordt dagelijks opnieuw gedefiniëerd.
Maar Jezus gaf ons door middel van Zijn woord - de Bijbel - de absolute waarheid.
Dankzij de archeologie van tegenwoordig en bewijs uit de geschiedenis 
en de manuscripten bestaan er veel minder redenen,
om de oorsprong van de Bijbel en zijn goddelijke authenticiteit in twijfel te trekken 
dan om de legitimiteit van de werken van Homerus, Plato en Aristoteles te ontkennen.
Hoe zit het met je eigen zoektocht naar de waarheid? Is het ook maar een prioriteit in je leven? 
Hoe ontdek je de waarheid over Christus, vraag je je misschien af?
Hij vertelt ons in Matteüs 7:7, "Vraag en er zal je gegeven worden,
zoek en je zult vinden, klop en er zal voor je worden opengedaan." 
 

Jezus Christus: Hij is het Leven
In Filippenzen 3:8 vat Paulus het goed samen wanneer hij beweert dat alle 
andere dingen waardeloos zijn als deze worden vergeleken met de onschatbare 
waarde van het kennen van Jezus Christus."Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, 
opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft." (Johannes 3:16).
 

Jezus Christus: Hij is Wie Hij Beweerde te Zijn
Jezus Christus zei dat Hij de enige weg was. Jezus is uniek. 
Of Hij vertelde de waarheid, of Hij was gek, of Hij was een leugenaar.
Maar omdat iedereen het er over eens is dat Jezus een "goed mens" was, 
hoe kan Hij dan zowel goed als gek zijn, of goed en een leugenaar?
Er bestaat maar één logisch alternatief - Hij moet de waarheid verteld hebben.
Jezus is wie Hij beweerde te zijn - Hij is de enige weg naar God!
  

wordt vervolgd..... tot volgende week