Jeugd week 25

Voor de jeugd week 25

  

  

vervolg van de wonderen van Jezus
 

Wonderen van Jezus: De Lijst

 
Veranderde water in wijn (Johannes 2:1-11)
Genas de zoon van een edelman (Johannes 4:46-54)
Bevrijdde een man in de synagoge van demonische geesten (Marcus 1:21-28; Lucas 4:31-37)
Genas de schoonmoeder van Petrus (Marcus 1:29-31; Lucas 4:38-39; Matteüs 8:14-15)
De eerste twee netten met vis en de roeping van Zijn eerste discipelen (Lucas 5:1-11)
Hij zuiverde een melaatse (Marcus 1:40-45; Matteüs 8:1-4)
Genas een verlamde man (Marcus 2:1-12; Matteüs 9:2-8; Lucas 5:17-26)
Genas de man bij Betzata (Johannes 5:1-15)
Genas een man met een verschrompelde hand (Lucas 6:6-11; Matteüs 12:9-13; Marcus 3:1-5)
Genas de dienaar van de Centurion (Lucas 7: 1-10; Matteüs 8:5-13)
Wekte de zoon van de weduwe op uit de dood (Lucas 7:11-16)
Dreef een stomme en blinde geest uit (Lucas 11:14-26; Matteüs 12:22-32; Marcus 3:22-30)
Bracht een storm tot bedaren (Marcus 4:35-41; Matteüs 8:18-27; Lucas 8:22-25)
Genas een man die bezeten was van demonen in het gebied van de Gadarenen
(Marcus 5:1-20; Matteüs 8:28; Lucas 8:26)

Genas een vrouw met een bloedprobleem (Marcus 5:25-34; Matteüs 9:18-26; Lucas 8:40-56)
Deed de dochter van Jaïrus opstaan uit de dood (Marcus 5:21-43)
Genas twee blinde mannen (Matteüs 9:27-31)
Dreef een geest uit (Matteüs 9:32-34)
Voedde 5,000 mensen met vijf broden en twee vissen
(Johannes 6:1-14; Matteüs 14:13-21; Marcus 6:32-44; Lucas 9:10-17)

Liep over water (Matteüs 14:22-33; Johannes 6:15-21; Marcus 6:45-52)
Verloste de dochter van een Kanaänitische vrouw (Matteüs 15:21-28)
Genas een doofstomme man (Marcus 7:31-37)
Voedde meer dan 4,000 mensen (Marcus 8:1-10; Matteüs 15:32)
Genas de blinde man in Betsaïda (Marcus 8:22-26)
Dreef demonen uit een krankzinnige jongen (Marcus 9:14-29; Matteüs 17:14-21; Lucas (9:37-42)
Haalde een munt uit de bek van een vis (Matteüs 17:24-27)
Genas een man die blind geboren was (Johannes 9:1-41)
Genas een vrouw die al 18 jaar lang krom liep (Lucas 13:10-17)
Genas een man met waterzucht (of oedeem) (Lucas 14:1-6)
Hij wekte Lazarus op uit de dood (Johannes 11:1-46)
Hij zuiverde tien melaatsen (Lucas 17:11-19)
Genas de blinde Bartimeüs (Marcus 10:46-52)
Vervloekte de vijgenboom (Marcus 11:12-26)
Genas het oor van Malchus (Lucas 22:49-51)
Een tweede net met vissen (Johannes 21:1-12)
 

wordt vervolgd