Jeugd week 24

jeugd week 24

 

 

De wonderen van Jezus 

Wonderen van Jezus - Ooggetuigenverslagen
De mirakels van Jezus variëren van het veranderen van water 
in wijn tot het genezen van verlamde en blinde mensen.
Hoe weten we dat Hij deze dingen echt gedaan heeft?
We hebben de ooggetuigenverslagen van de vier Evangelie-schrijvers, 
die minstens 35 wonderen van Jezus hebben vastgelegd.
 
 

Wonderen van Jezus - Wat Zijn Deze?
Een mirakel van Jezus zou volgens het Merriam Webster woordenboek als volgt worden gedefiniëerd:
"een buitengewone gebeurtenis die een manifestatie is van goddelijke interventie in menselijke aangelegenheden,
of als een extreem bijzondere of ongewone gebeurtenis, feit, of prestatie".
Volgens de Biblical Studies Foundation is een mirakel "een ongewone en significante gebeurtenis (teresa)
die de werking van een bovennatuurlijke actor (dunamis) 
vereist en die wordt uitgevoerd om de authenticiteit van het 
bericht of de boodschapper (semeion) te bevestigen." 

 
Hoewel er veel verschillende verklaringen bestaan voor wat een wonder is, 
kunnen we het er waarschijnlijk met zijn allen over eens zijn dat het woord
"mirakel" een gebeurtenis beschrijft die buiten het domein van de natuurwetten plaatsvindt, 
en die een voordelig resultaat als gevolg heeft.
Tijdens de drie jaar van Zijn openbare bediening op aarde, 
verrichtte Jezus mirakels die blijk gaven van Zijn vermogen om te genezen,
de elementen te bedwingen, de uitkomst van onze inspanningen te beïnvloeden,
en zelfs om de doden op te wekken. Al Zijn wonderen vonden plaats buiten de 
grenzen van de natuurwetten, en zij hadden allemaal een voordelig effect.
 
 

Wonderen van Jezus - Welke Lessen Kunnen We Hier Nu van Leren?
Als we nu eens alleen naar het eerste wonder van Jezus kijken, zoals vastgelegd in Johannes 2:1-11,
dan leren we een heleboel over deze unieke Man. T
en eerste, hoewel Hij God was en "een missie" te vervullen had, nam Hij toch de tijd om een bruiloft bij te wonen.
Jezus hield van mensen; Hij kwam om Zich onder de mensen te begeven en hen te redden.
Waardeer jij je relaties en probeer jij om anderen te zegenen wanneer je tijd met hen doorbrengt? 

 
Ten tweede veranderde Jezus op verzoek van Zijn moeder water in wijn. 
Verwachtte Maria van Hem dat Hij een wonder zou verrichten?
We weten dit niet, maar we kunnen uit deze verzen wel opmaken 
dat Maria duidelijk op haar Zoon vertrouwde en er in geloofde,
dat Hij een pijnlijke situatie recht kon zetten.
Waar wend jij je in moeilijke tijden? Vertrouw je op iemand 
waarvan je zeker weet dat deze de juiste beslissingen zal nemen?

 

Ten derde, wanneer Jezus een wonder verrichtte etaleerde Hij Zijn macht over de natuur.
Johannes vertelt ons dat de apostelen in Hem geloofden toen zij dit zagen.
Jezus nam ook geen genoegen met heel gewone wijn,
maar veranderde het water in de best mogelijke soort wijn,
en toonde hiermee dat Hijzelf een Man was die gevuld is met plezier in het leven.
Heb jij overal naar de waarheid gezocht, maar Christus steeds maar aan de kant geschoven? 
Geloof jij dat Jezus de Zoon van God is?
Dacht jij wellicht dat het leven saai en loom is als je een Christen bent?
Jezus wil dat je gelooft zoals Zijn discipelen deden, 
en dit is zonder twijfel een dynamische, opwindende en levensveranderende ervaring.
 
 

Verricht Jezus vandaag de dag nog steeds wonderen?
 

We zien Hem immers niet fysiek in ons midden - of wel?
Kennen we iemand die genezen is of wiens leven getransformeerd is door een relatie met Christus?
Dan heb je zelf een hedendaags mirakel van Christus waargenomen.
Jij kan ook een ooggetuige zijn van een wonder van Christus.
Net als Maria kun jij dingen van Hem vragen, en geloven dat Hij zal doen wat het beste is voor jou.
Laat nu meteen een wonder van Jezus in je hart beginnen.

 
Amen

 
wordt vervolgd