Jeugd week 23

Jeugd week 23

vervolg,
 

Het met de Heilige Geest vervulde leven.
  

Wij worden met de Heilige Geest vervuld door geloof. 
 

Alleen langs deze weg kunnen wij het overvloedige en vruchtdragende leven ervaren, 
dat Christus beloofd heeft aan iedere christen. 

U kunt de vervulling met de Heilige Geest ontvangen als u:
 

A. Oprecht verlangt te worden geleid en gesterkt door de Heilige Geest (Mattheüs 5:6; Johannes 7:37-39).
B. Uw zonden belijdt en God dankt dat al uw zonden van verleden, heden en toekomst zijn vergeven.
doordat Christus voor u is gestorven (Colossenzen 2:13-15, 1 Johannes 1, 2:1-3, Hebreeën 10:1-17).

C. Geef alle terreinen van uw leven over aan de heerschappij van God (Romeinen 2:1,2)
en dank God dat Hij u de vervulling met Zijn Geest geeft:
 

Omdat Hij ons de opdracht heeft gegeven vervuld te worden met de Heilige Geest.
“Bedrinkt u niet aan wijn, waarin bandeloosheid is, maar wordt vervuld met de Geest" (Efeziërs 5:18).
Omdat Hij de belofte gegeven heeft dat Hij altijd verhoort als we bidden naar Zijn wil.
“En dit is de vrijmoedigheid die wij tegenover Hem hebben, dat Hij, indien wij iets bidden naar Zijn wil, ons verhoort.
En indien wij weten, dat Hij ons verhoort, wat wij ook bidden, weten wij, dat wij de beden verkregen hebben,
die wij van Hem hebben gebeden” (1 Johannes 5:14-15). 
 

U kunt uw vertrouwen dat God het in uw leven waar wil maken tot uitdrukking brengen door te bidden.
 

Alleen door geloof worden wij vervuld met de Heilige Geest. Oprecht gebed is een manier om ons geloof tot uitdrukking te brengen.
 

U zou het volgende kunnen bidden:
“Hemelse Vader, ik heb U nodig. Ik erken dat ik zelf mijn leven heb bestuurd en als gevolg daarvan tegen U heb gezondigd.
Ik dank U dat mijn zonden vergeven zijn, doordat Christus voor mij gestorven is aan het kruis. Here Jezus,
wilt U de plaats op de troon van mijn leven opnieuw innemen en voortaan mijn leven besturen?
Vul mij met Uw Geest. U hebt mij bevolen om mij met Uw Geest te laten vullen en U hebt in Uw woord beloofd dat U dat zult doen,
als ik het U in geloof vraag. Ik bid het in de Naam van Jezus.
Als uitdrukking van mijn geloof dank ik U nu, dat U mij met de Heilige Geest vervult en mijn leven voortaan beheerst.”

 
Geeft dit gebed het verlangen van uw hart weer?
Zo ja, bid God dan om u nu te vervullen met de Heilige Geest en vertrouw dat Hij het doet. 
 

dit was het laatste deel uit de serie God leren kennen.
 

volgende week starten wij met een geheel nieuwe serie die jou kan helpen te groeien in Geloof.