Jeugd week 21

jeugd week 21

God persoonlijk leren kennen deel 5

Het met de Heilige Geest vervulde leven.Elke dag opnieuw mag een christen leven vanuit de realiteit van het vervuld zijn met
Gods Geest die ons in alle levenssituaties wil leiden en nabij zijn.
De Bijbel zegt ons dat er drie soorten mensen zijn.

De natuurlijke mens: iemand die Christus niet heeft aanvaard.

“Doch een ongeestelijk mens aanvaardt niet hetgeen van de Geest Gods is,
want het is hem dwaasheid en hij kan het niet verstaan,
doordat het slechts geestelijk te beoordelen is”
(1 Corinthiërs 2:14).


De geestelijke mens: iemand die onder de leiding van de Heilige Geest staat en van Hem kracht ervaart.


“…maar de geestelijke mens beoordeelt alle dingen…” (1 Corinthiërs 2:15).


De vleselijke mens: iemand die Christus heeft aanvaard maar in de nederlaag leeft,
doordat hij of zij vertrouwt op eigen kunnen om als christen te leven.


“En ik, broeders, kon niet tot u spreken als tot geestelijke mensen maar
slechts als tot vleselijke, nog onmondigen in Christus.
Melk heb ik u gegeven, geen vast voedsel, want dat kon u nog niet verdragen.
Ja, dat kunt u ook nu nog niet, want u bent nog vleselijk.
Want als er onder u nijd en twist is, bent u dan niet vleselijk en
leeft u niet als onveranderde mensen?” (1 Corinthiërs 3:1-3).

De uitgangspunten die van belang zijn om het geestvervulde leven te kunnen ervaren:


1. God verlangt ernaar dat ons leven gekenmerkt wordt door geestelijke vrucht.

Jezus zei: “Ik ben gekomen, opdat zij leven hebben en overvloed” (Johannes 10:10).

“Ik ben de wijnstok, gij zijt de ranken. Wie in Mij blijft, gelijk Ik in hem,
die draagt veel vrucht, want zonder Mij kunt gij niets doen” (Johannes 15:5).

“Maar de vrucht van de Geest is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid,
goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing” (Galaten 5:22).

“Maar gij zult kracht ontvangen, wanneer de Heilige Geest over u komt,
en gij zult mijn getuigen zijn…” (Handelingen 1:8).

DE GEESTELIJKE MENS - eigenschappen die het gevolg zijn van vertrouwen op God:


Of bij een christen deze eigenschappen meer of minder tot uiting komen,
hangt af van zijn vertrouwen op God in ieder facet van zijn leven en van zijn volwassenheid in Christus.
Een christen die nog maar pas iets is gaan begrijpen van het werk van de Heilige Geest,
moet niet ontmoedigd zijn, als er niet zoveel vrucht is als bij
christenen die het werk van de Heilige Geest al langer hebben ervaren.

Waardoor komt het dat de meeste christenen geen overvloedig geloofsleven ervaren?

wordt vervolgd