Jeugd week 15

v.d. jeugd week 15

 

God persoonlijk leren kennen (deel 2)

 
 

Vorige week waren wij gebleven bij, de kloof tusse ons en God overbruggen.

 
Wij gaan dus gewoon verder waar wij waren gebleven.
 

 
Hij gaf zijn leven voor ons
“God echter bewijst Zijn liefde voor ons, doordat Christus, 
toen wij nog zondaren waren, voor ons gestorven is” (Romeinen 5:8).

 
Hij stond op uit de dood
“Christus is gestorven voor onze zonden… Hij is begraven en ten derde dage opgewekt,
naar de Schriften, en Hij is verschenen aan Petrus,
daarna aan de twaalven.

Vervolgens is Hij verschenen aan meer dan vijfhonderd…”
(1 Corinthiërs 15:3-6)
.

 
Hij is de enige weg
Jezus zei: ”Ik ben de weg en de waarheid en het leven, 
niemand komt tot de Vader dan door Mij” (Johannes 14:6).

 
God heeft de kloof die ons van Hem scheidt, overbrugd door Zijn Zoon, 
Jezus Christus, te zenden om in onze plaats te sterven aan het kruis.
Hij betaalde daar de straf voor onze zonden.
 

 
Dat u dit allemaal weet, is niet voldoende…

 
Wij moeten Christus aanvaarden

 
“Doch allen die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven kinderen Gods te worden, 
hun, die in Zijn Naam geloven” (Johannes 1:12).

 
Wij nemen Christus aan door geloofsvertrouwen
“Want door genade zijt gij behouden, door het geloof, en dat niet uit uzelf: 
het is een gave van God; niet uit werken, opdat niemand roeme” (Efeziërs 2:8,9).

 
Door de aanvaarding van Christus ervaren wij een geestelijke vernieuwing.
Wij worden opnieuw geboren volgens Johannes 3:1-8.Wij aanvaarden Christus door Hem persoonlijk uit te nodigen in ons leven te komen
Jezus zegt: “Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop. 
Indien iemand naar Mijn stem hoort en de deur opent, 
Ik zal bij Hem binnenkomen” (Openbaring 3:20).

 
Christus aanvaarden betekent dat wij ons van onszelf afkeren en ons naar God toekeren.
En dat we vertrouwen dat Christus in ons leven is gekomen, 
onze zonden heeft vergeven en ons zo verandert dat we worden zoals Hij wil dat wij zullen zijn..
Het is niet genoeg dat wij met verstandelijk erkennen dat 
Jezus de Zoon van God is en dat Hij aan het kruis voor onze zonden stierf.
Het gaat er ook niet om dat wij een emotionele ervaring beleven.
Wij laten Jezus in ons leven toe door Hem ons vertrouwen te geven.

  

hier onder 2 voorbeelden

 
1- Iemand die zijn/haar leven zelf bestuurt:
     Het IK op de troon van het leven
     Christus staat buiten dat leven
  De levensterreinen staan onder eigen controle
     wat vaak spanning en teleurstelling tot gevolg heeft. 


2- Een leven door Christus bestuurd:
     Christus beheerst het leven
     Het IK is onttroond.
     De levensterreinen staan onder de heerschappij van God
     waar door er groeiende harmonie is met Gods plan.

 Welke van deze manieren heeft jouw voorkeur??????? 
 

volgende week gaan wij verder