Jeugd week 11 Jeugd week 11

jongeren week 11
Nadat Jezus was gestorven en opgestaan is Hij naar de hemel gegaan en zit daar nu naast God. Hij
neemt het daar nu voor ons op. Jezus is nu, nadat Hij ons gered heeft, onze hogepriester en onze Koning.
Een hogepriester is iemand die jou helpt je relatie met God op te bouwen en alle zwakheden uit je leven
leert overwinnen. Jezus is ook nog eens Iemand die jou begrijpt en in alles mee kan voelen.
Hebreeën 4:15 Want de hogepriester die wij hebben is er een die met onze zwakheden kan meevoelen,
juist omdat hij, net als wij, in elk opzicht op de proef is gesteld, met dit verschil dat hij niet vervallen is tot
zonde. 16 Laten we dus zonder schroom naderen tot de troon van de Genadige, waar we telkens als we
hulp nodig hebben barmhartigheid en genade vinden.
Maar Jezus is ook onze Koning, die ons macht geeft om te overwinnen en regeren in onze omgeving.
Efeziërs 1:18 Moge uw hart verlicht worden, zodat u zult zien waarop u hopen mag nu hij u geroepen
heeft, hoe rijk de luister is die de heiligen zullen ontvangen, 19 en hoe overweldigend groot de krachtige
werking van Gods macht is voor ons die geloven. 20 Die macht was ook werkzaam in Christus toen God
hem opwekte uit de dood en hem in de hemelsferen een plaats gaf aan zijn rechterhand, 21 hoog boven
alle hemelse vorsten en heersers, alle machten en krachten en elke naam die genoemd wordt, niet alleen
in deze wereld maar ook in de toekomstige.
Met die positie en die macht helpt Jezus degenen die in Hem geloven om de opdracht die Hij hen heeft
gegeven te vervullen.
Markus 16:15 En hij zei tegen hen: ‘Trek heel de wereld rond en maak aan ieder schepsel het goede
nieuws bekend.’
1.4 Jezus is God
Jezus wordt behalve Zoon van God, in de bijbel ook Zelf God genoemd. In de volgende tekst wordt met
‘Woord’ (let op de hoofdletter) Jezus bedoeld.

Johannes 1:1 In den beginne was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God.
Jezus was dus bij God, maar Jezus was en is dus Zelf ook God. Wij hebben al gelezen dat Jezus laat
zien wie God de Vader is. Jezus is dus de uitdrukking van Gods wezen, maar dan voor ons dichtbij
gekomen. Toch is maar een God, en deze God is één (integer).
Deuteronomium 6:4 Hoor, Israël: de HERE is onze God; de HERE is een!
Hoewel we over de Vader en de Zoon spreken, zijn deze twee één. Een en ander is niet zo eenvoudig te
begrijpen maar doordat ze één zijn, wordt duidelijk dat Jezus God is. Met name de Joden begrepen dat,
want wie zichzelf kind van God noemde, zei daarmee God te zijn:

Johannes 10:27 ‘Mijn schapen luisteren naar mijn stem, ik ken ze en zij volgen mij. 28 Ik geef ze eeuwig
leven: ze zullen nooit verloren gaan en niemand zal ze uit mijn hand roven. 29 Wat mijn Vader mij gegeven
heeft gaat alles te boven, niemand kan het uit de hand van mijn Vader roven, 30 en de Vader en ik
zijn één.’ 31 Toen de Joden weer stenen opraapten omdat ze hem wilden stenigen, 32 zei Jezus: ‘Ik heb
door de Vader veel goeds voor u gedaan; waarom wilt u me stenigen?’ 33 ‘Voor een goede daad zullen
we u niet stenigen, ‘antwoordden ze, ‘maar wel voor godslastering: u bent een mens, maar u beweert dat
u God bent!’
Het is dus God Zelf die als mens gekomen is om voor ons de prijs te betalen en ons vrij te kopen zodat
wij 'leven in al zijn volheid' hebben ontvangen. Overigens verschijnt God in nog een persoonsvorm, welke
in de bijbel de Heilige Geest wordt genoemd. Dit is de Geest van Jezus of de Geest uit God en deze Geest
is ook God. Later meer hier over.