Antichrist Antichrist

De antichrist

 

I Johannes 2: 18-23

18 Kinderen, het is de laatste ure; en gelijk gij gehoord hebt, dat er een antichrist komt, zijn er nu ook vele antichristen opgestaan, en daaraan onderkennen wij, dat het de laatste ure is.
19 Zij zijn van ons uitgegaan, maar zij waren uit ons niet; want indien zij uit ons geweest waren, zouden zij bij ons gebleven zijn: maar aan hen moest openbaar worden, dat niet allen uit ons zijn.
20 Gij echter hebt een zalving van de Heilige en gij weet dat allen.
21 Ik heb u niet geschreven, omdat gij de waarheid niet weet, maar omdat gij haar weet en omdat geen leugen uit de waarheid is.
22 Wie is de leugenaar dan wie loochent, dat Jezus de Christus is? Dit is de antichrist, die de Vader en de Zoon loochent.
23 Een ieder, die de Zoon loochent, heeft ook de Vader niet. Wie de Zoon belijdt, heeft ook de Vader.

Na de opname van de gemeente zal er een machthebber opstaan, het beest of de antichrist. Deze zal in de laatste periode voor de wederkomst van Christus heerschappij voeren over het grootste gedeelte van de aarde. Paulus noemt hem in de tweede brief aan de gemeente van Thessalonicenzen de Mens der Wetteloosheid en Zoon des Verderfs:

II Thessalonicenzen 2: 3-4

3 Laat niemand u misleiden, op welke wijze ook, want eerst moet de afval komen en de mens de wetteloosheid zich openbaren,
4 de zoon des verderfs, de tegenstander, die zich verheft tegen al wat God of voorwerp van verering heet, zodat hij zich in de tempel Gods zet, om aan zich te laten zien, dat hij een god is.

Alhoewel in verschillende perioden valse profeten en valse christussen zijn opgestaan, zal er in deze tijd een uitermate slecht mens opstaan, die in zijn godslastering en haat tegenover de Christus de kroon spant, in alles wat zich ooit in de wereldgeschiedenis heeft voorgedaan. Hij zal een mens zijn die zich boven alles verheft wat God genoemd wordt en zichzelf als god opwerpen.

Openbaring 17: 11-14

11 En het beest, dat was en niet is, is zelf ook de achtste, maar het is uit de zeven en het vaart ten verderve.
12 En de tien horens, die gij zag, zijn tien koningen, die nog geen koningschap hebben ontvangen, maar één uur ontvangen zij macht als koningen, met het beest.
13 Dezen zijn één van zin en geven hun kracht en macht aan het beest.
14 Dezen zullen oorlog voeren tegen het lam...

Het koninkrijk van de antichrist zal tien aan hem ondergeschikte koninkrijken omvatten; dat wil zeggen dat de leiders van deze volken zich samen zullen voegen en hun macht aan de antichrist zullen geven. Toen Jezus op aarde was bood Satan Hem de hele wereld aan, indien Hij voor hem wilde neervallen en hem aanbidden (Lucas 4: 5-8). Jezus weigerde verontwaardigd dit aanbod van de duivel. De antichrist daarentegen zal het voorstel van de duivel aannemen. Als beloning geeft de duivel aan de antichrist macht over alle volkeren. Als tegenprestatie zal de antichrist zorgen dat de duivel aanbeden zal worden.

Daniël 11: 21-23

21 En in zijn plaats zal een veracht man opstaan, wie men de koninklijke waardigheid niet had toegedacht; onverhoeds echter zal hij komen en zich meester maken van het koningschap door slinkse streken;
22 Alles overstromende strijdkrachten zullen voor zijn aangezicht wegspoelen en vernietigd worden, ja, ook de vorst van het verbond.
23 En wanneer men met hem een verbond heeft aangegaan, zal hij bedrog plegen;

 

I Thessalonicenzen 2: 9-10

9 Daarentegen is diens komst naar de werking des satans met allerlei krachten, tekenen en bedriegelijke wonderen,
10 en met allerlei verlokkende ongerechtigheid, voor hen, die verloren gaan, omdat zij de liefde tot de waarheid niet aanvaard hebben, waardoor zij hadden kunnen behouden worden.

 

Openbaring 13: 2-4

2 En het beest dat ik zag, was een luipaard gelijk, en zijn poten als van een beer en zijn muil als de muil van een leeuw. En de draak gaf hem zijn kracht en zijn troon en grote macht.
3 En [ik zag] een van zijn koppen als ten dode gewond, en zijn dodelijke wond genas; en de gehele wereld ging het beest met verbazing achterna,
4 en zij aanbaden de draak, omdat hij aan het beest de macht had gegeven, en zij aanbaden het beest zeggende: Wie is aan het beest gelijk? en Wie kan er oorlog tegen voeren?
5 En hem werd een mond gegeven, die grote woorden en godlasteringen spreekt; en hem werd macht gegeven dit tweeënveertig maanden lang te doen.
6 En [het beest] opende zijn mond tot lasteringen tegen God, om zijn naam te lasteren en zijn tent en hen, die in de hemel wonen.
7 En hem werd gegeven om tegen de heiligen oorlog te voeren en hen te overwinnen; en hem werd macht gegeven over elke stam en natie en taal en volk.

De antichrist verkrijgt macht door misleiding en bedrog te plegen. Het boek Daniël vertelt ons, hoe hij door vleierijen zijn doel bereikt. Er hangt ook een geheimzinnige sfeer rondom hem. Hij zal een bovennatuurlijke macht aan de dag leggen, zoals nog nooit in de wereld voorgekomen is. Die macht zal hij van Satan, de draak, ontvangen. Hiermee zal hij de massa misleiden en hun bewondering en trouw opwekken. In het begin van zijn regering zal hij zijn ware identiteit verbergen en zich voordoen als weldoener der mensheid. Hij sluit verbonden en brengt overal vrede. Massa's mensen zullen zich door hem laten verleiden en zullen daardoor geloven in een leugen.

Later zal hij zijn masker afwerpen en zich als het grootste meesterwerk van Satan ontpoppen, namelijk als de meest geraffineerde tegenstander van God en Christus. Er is een parallel te trekken tussen de verdorven antichrist en Adolf Hitler. Hitler trachtte de natuurlijke afstammelingen van Abraham uit te moorden en de antichrist zal proberen dit met diens geestelijke afstammelingen te doen. In feite zal hij proberen het Christendom volkomen uit te roeien.

De antichrist zal dus komen met grote macht en bedrieglijke wonderen. Velen zullen zich laten vangen door zijn betovering en misleiding. In het begin zal hij verschijnen als een buitengewoon mens - een leider die de wereldproblemen zal oplossen - juist iemand op wie iedereen wachtte. Hij zal "de man van het ogenblik" schijnen te zijn. Jezus heeft gezegd dat wanneer de antichrist ten volle geopenbaard wordt, er een tijd van ellende zal aanbreken zoals de wereld nog nooit gekend heeft. Oorlogen, vervolgingen, natuurgeweld, kortom een verschrikkelijke tijd. Ons wordt in Openbaringen 5 meegedeeld, dat deze periode drie en een half jaar zal duren (42 maanden). Deze periode moet wel zo kort zijn, anders zou niemand meer overleven.

Mattheüs 24: 21-22

21 Want er zal dan een grote verdrukking zijn, zoals er niet geweest is van het begin der wereld tot nu toe en ook nooit meer wezen zal.
22 En indien die dagen niet ingekort werden zou geen vlees behouden worden; doch ter wille van de uitverkorenen zullen die dagen worden ingekort