Tekenen Tekenen

Tekenen

De terugkomst van Jezus Christus wordt alleen al in het Nieuwe Testament zo'n 240 keer genoemd. De dag waarop dit schitterende plaatsvinden zal is niet bekend gemaakt. We weten niet wanneer de Here Jezus terugkomen zal, tenminste niet wanneer het gaat om jaar, maand, week, dag of uur. Alle pogingen om die dag te berekenen zijn absoluut onbijbels en brengen alleen verwarring. En allen die tot nu toe dagen en tijden noemden zijn inmiddels valse profeten gebleken en ieder die vandaag nog een tijdstip noemt is eveneens een valse profeet. Hier zullen we later op terugkomen.

Maar wanneer we zeggen dat we dag en uur niet weten, dan houdt het daar niet mee op. Dat betekent niet dat we er helemaal niets van kunnen zeggen. Er zijn wel degelijk tekenen gegeven die erop wijzen dat we Zijn wederkomst spoedig verwachten mogen.

Wat zijn de tekenen van de wederkomst van Christus? Jezus heeft deze vraag zelf beantwoord in Mattheüs 24 en Lucas 21.

Mattheüs 24: 3-8

3 Toen Hij [Jezus] op de Olijfberg gezeten was, kwamen zijn discipelen alleen tot Hem en zeiden: Zeg ons wanneer zal dat geschieden, en wat is het teken van uw komst en van de voleinding der wereld?
4 En Jezus antwoordde en zeide tot hen: Ziet toe, dat niemand u verleide!
5 Want velen zullen komen onder mijn naam en zeggen: Ik ben de Christus, en zij zullen velen verleiden.
6 Ook zult gij horen van oorlogen en van geruchten van oorlogen. Ziet toe, weest niet verontrust; want dat moet geschieden, maar het einde is het nog niet.
7 Want volk zal opstaan tegen volk, en koninkrijk tegen koninkrijk, en er zullen nu hier, dan daar, hongersnoden en aardbevingen zijn.
8 Doch dat alles is het begin der weeën.


Regelmatig horen we allerlei mensen die zulke relativerende opmerkingen maken. Er zijn immers altijd oorlogen geweest, zeggen ze. En er waren altijd wel ergens hongersnoden en aardbevingen. Gelijk hebben ze, toch is er één wezenlijk onderscheid en dat staat geschreven in Mattheüs 24 vers 33: "wanneer gij dit alles ziet". Dat betekent een gelijktijdigheid in de gebeurtenissen. Dus niet dan weer eens een periode van hongersnood, dan van aardbevingen, dan van oorlogen. En juist dat is kenmerkend voor de tegenwoordige tijd, mede door het medium televisie, maar vooral door het gelijktijdig plaatsvinden van al deze tekenen weten we dat de terugkomst van de Here Jezus zeer nabij is. De Here zelf spreekt ook van weeën. Een kenmerk van weeën is dat er een opklimming is, ze komen steeds sneller achter elkaar en worden intenser, zwaarder, heviger. Zo ook de oorlogen van de laatste jaren: de gevolgen zijn steeds heviger en steeds vaker barst er ergens oorlog los.

Lucas 21: 10-11

10 Toen zeide Hij tot hen: Volk zal opstaan tegen volk en koninkrijk tegen koninkrijk, en er zullen grote aardbevingen [zijn],
11 en nu hier, dan daar pestziekten en hongersnoden zijn, en ook vreselijke dingen en grote tekenen van de hemel.


De algemene toename van het aantal aardbevingen is een van de opmerkelijkste verschijnselen van de afgelopen vijfhonderd jaar. De statistieken tonen over de laatste 500 jaar een gestadige toename van deze aardschokken.

De laatste eeuw zijn er grote aardbevingen geweest in Italië (1908), China (1920, 1927, 1932, 1976), Japan (1923), Pakistan (1935), Turkmenistan (1948), Peru (1970), Iran (1990), India(2001), Italië en Indonesië (2002), en recent in Mexico, China en Iran (2003).

Pestziekten en plagen in het dierenrijk zijn aan de orde van de dag: gekke koeien ziekten (BSE), varkenspest, mond- en klauwzeer, vogelpest. Aids is de nieuwe plaag van de huidige mens. En wat te denken van geheimzinnige virusziekten die hier dan daar opduiken. Recent weer de longziekte SARS. En hoe zit dat met de mens-op-mensbesmetting van de vogelgriep?

Mattheüs 24: 9-12

9 Dan zullen zij u overleveren aan verdrukking en zij zullen u doden, en gij zult door alle volken gehaat worden om mijns naams wil.
10 En dan zullen velen ten val komen en zij zullen elkander overleveren en elkander haten.
11 En vele valse profeten zullen opstaan en velen zullen zij verleiden.
12 En omdat de wetsverachting toeneemt, zal de liefde van de meesten verkillen.


Verkilling van de liefde is al jaren op gang. De verachting voor elkaar neemt toe. Wat is een mensenleven nog waard vraag je je af als je de kranten openslaat. Zinloos geweld, moord, doodslag, ontvoering, verkrachting, beroving; de kranten staan er vol van.

Mattheüs 24: 13-14

13 Maar wie volhardt tot het einde, die zal behouden worden.
14 En dit evangelie van het Koninkrijk zal in de gehele wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken, en dan zal het einde gekomen zijn.


De eindtijd zal pas beginnen als het evangelie de hele aarde heeft bereikt. We zijn in het eindstadium van deze opdracht. Vele volkeren hebben inmiddels kennis genomen van de bijbelse boodschap. De Bijbel is in vele talen vertaald, en men is hard op weg om de nog openstaande talen te vertalen.

Mattheüs 24: 15-22

15 Wanneer gij dan de gruwel der verwoesting, waarvan door de profeet Daniël gesproken is, op de heilige plaats ziet staan (wie het leest, geve er acht op) laten dan wie in Judea zijn,
16 Vluchten naar de bergen.
17 Wie op het dak is, ga niet naar beneden om zijn huisraad mede te nemen, en wie in het veld is,
18 Kere niet terug om zijn kleed mede te neme.
19 Wee de zwangeren en de zogenden in die dagen.
20 Bid, dat uw vlucht niet in de winter valle en niet op een sabbat.
21 Want er zal dan een grote verdrukking zijn, zoals er niet geweest is van het begin der wereld tot nu toe en ook nooit meer wezen zal.
22 En indien die dagen niet ingekort werden, zou geen vlees behouden worden; doch ter wille van de uitverkorenen zullen die dagen worden ingekort.


Men spreekt hier over de grote verdrukking, de verschrikkelijke tweede helft van de laatste jaarweek (= 7 jaren). De antichrist die tot dan toe schijnbaar alleen maar goed heeft gedaan doet zijn masker af en laat zijn ware gezicht zien. Als werktuig van de duivel zet hij aan tot de grootste christenvervolging die de aarde ooit zal kennen. Als die periode niet zo 'kort' zou duren zou niemand het meer overleven. Geen fijn vooruitzicht, gelukkig kunnen we iets verder in deze tekst lezen over de opname van de gemeente. Een gebeurtenis die vóór de grote verdrukking alle gelovigen van aarde wegvoert naar de hemel.

Mattheüs 24: 23-24

23 Indien dan iemand tot u zegt: Zie, hier is de Christus, of: Hier, gelooft het niet.
24 Want er zullen valse christussen en valse profeten opstaan en zij zullen grote tekenen en wonderen doen, zodat zij, ware het mogelijk, ook de uitverkorenen zouden verleiden.


Er zullen steeds meer mensen komen met paranormale gaven. Iets wat in onze tijd toch steeds normaler aan het worden is. Heb je last van een kwaaltje, bezoek dan een helderziende, een magnetiseur, een Jomanda, noem maar op. De new-age beweging is hard op weg om het nieuwe geestelijke denken, het zoeken naar het goddelijke in jezelf, gemeengoed te maken. Niets vermoedende mensen worden steeds ontvankelijker voor dit soort praktijken.

Mattheüs 24: 25-31

25 Zie, Ik heb het u voorzegd.
26 Indien men dan tot u zegt: Zie, Hij is in de woestijn, gaat er niet heen; zie, Hij is in de binnenkamer, gelooft het niet.
27 Want gelijk de bliksem komt van het oosten en licht tot het westen, zo zal de komst van de Zoon des mensen zijn.
28 Waar het aas is, daar zullen de gieren zich verzamelen.
29 Terstond na de verdrukking dier dagen zal de zon verduisterd worden en de maan zal haar glans niet geven en de sterren zullen van de hemel vallen en de machten der hemelen zullen wankelen.
30 En dan zal het teken van de Zoon des mensen verschijnen aan de hemel en dan zullen alle stammen der aarde zich op de borst slaan en zij zullen de Zoon des mensen zien komen op de wolken des hemels, met grote macht en heerlijkheid.
31 En Hij zal zijn engelen uitzenden met luid bazuingeschal en zij zullen zijn uitverkorenen verzamelen uit de vier windstreken, van het ene uiterste der hemelen tot het andere.


Geloof niet in de valse christussen. Als Christus komt zal de hele wereld dat zien (een uitzending van CNN?). Hij zal op dezelfde manier komen als hij wegging (lees Handelingen 1 over de Hemelvaart). Lucas is hier nog wat duidelijker in.

Lucas 21: 27

27 En dan zullen zij de Zoon des mensen zien komen op een wolk, met grote macht en heerlijkheid.

 

Mattheüs 24: 32-35

32 Leert dan van de vijgenboom deze les: Wanneer zijn hout reeds week wordt en de bladeren doet uitspruiten, weet gij daaraan, dat de zomer nabij is.
33 Zo moet ook gij, wanneer gij dit alles ziet, weten, dat het nabij is, voor de deur.
34 Voorwaar, Ik zeg u, dit geslacht zal geenszins voorbijgaan, voordat dit alles geschiedt.
35 De hemel en de aarde zullen voorbijgaan, maar mijn woorden zullen geenszins voorbijgaan.


De vijgenboom is in de bijbel een type van Israël. Bovenstaande tekst wordt vaak geïnterpreteerd als het herstel van de staat Israël op 14 mei 1948. De generatie die dit heeft meegemaakt zal ook de terugkomst van Jezus meemaken. De vraag is nu natuurlijk: hoeveel jaren duurt een generatie? In 'De laatste generatie' gaan we hier verder op in. We komen nu gevaarlijk in de buurt van het doen van een voorspelling van het jaar van de terugkomst. Maar lezen we verder dan zien we dat zelfs Jezus zelf dit tijdstip niet wist!

Mattheüs 24: 36-39

36 Doch van die dag en van die ure weet niemand, ook de engelen der hemelen niet, ook de Zoon niet, maar de Vader alleen.
37 Want zoals het was in de dagen van Noach, zo zal de komst van de Zoon des mensen zijn.
38 Want zoals zij in die dagen voor de zondvloed waren, etende en drinkende, huwende en ten huwelijk gevende, tot op de dag, waarop Noach in de ark ging,
39 En zij niets bemerkten, eer de zondvloed kwam en hen allen wegnam, zo zal ook de komst van de Zoon des mensen zijn.


Hoe zat dat in de dagen van Noach? In Genesis 6 kun je lezen dat er veel boosheid in de mensen was. De aarde was vol geweldenarij. De aarde was verdorven voor God's aangezicht en daarom kwam de zondvloed waarvoor Noach een ark moest bouwen. De mensen in die tijd leefden er lustig op los met al hun onreinheden. Ze zagen totaal niet wat boven hun hoofd hing. Lucas 17: 26-27 verteld dat de mensen het niet zagen aankomen: zij aten, zij dronken, zij huwden en zij werden ten huwelijk genomen tot op de dag, waarop Noach in de ark ging en de zondvloed kwam en allen verdelgde. Ook in onze tijd leven we er maar op los zonder ons bewust te zijn van de dingen die moeten gaan gebeuren...

Mattheüs 24: 40-41

40 Dan zullen er twee in het veld zijn, een zal aangenomen worden en een achtergelaten worden;
41 Twee vrouwen zullen aan het malen zijn met de molen, een zal aangenomen worden, en een achtergelaten worden.


Deze tekst spreekt over de opname van de gemeente, de wegvoering van de ware gelovigen voordat de grote verdrukking begint. Op de pagina over de opname vind je hier veel meer over.

Mattheüs 24: 42-44

42 Waakt dan, want gij weet niet, op welke dag uw Here komt.
43 Maar weet dit: Als de heer des huizes geweten had, in welke nachtwaak de dief zou komen, hij zou gewaakt hebben en in zijn huis niet hebben laten inbreken.
44 Daarom, weest ook gij bereid, want op een uur, dat gij het niet verwacht, komt de Zoon des mensen.


We kunnen niet weten wanneer de Here Jezus terugkomt, we moeten gewoon waakzaam leven.
Lees hier meer over in 'De laatste generatie'.