Deze week geen echte preek maar meer een overdenking

God is niet één of ander beginsel.
Hij is een persoon met een naam,
een karakter en een doel.

Karakter doet het goede als niemand kijkt
en als alle anderen compromissen sluiten.
Charles Swindol

[God sluit nooit comprommissen]
‘handelt nauwgezet, want bij de HERE, onze God,
is geen onrecht, geen partijdigheid noch aanneming van geschenken’.
2 Kronieken 19:7b

Geloof dat ieder mens geschapen is, naar het evenbeeld van God
en je beseft dat er geen 'gewone' mensen zijn. C.S. Lewis

Jezus werd in deze wereld geboren,
niet uit deze wereld.
Hij kwam van buitenaf
de geschiedenis binnen.

Christus kan pas de leiding hebben in ons leven,
wanneer Gods Woord de zeggenschap heeft gekregen over ons denken en ons geweten.

Als de gezindheid van de Here Jezus er is, is er eerst een proces van zichzelf afbreken.
Door de ondergang, tot de opgang. Zelfbeschikkingsrecht helemaal uit handen geven.
uit handen geven:- "overgeven aan Hem die rechtvaardig oordeelt".
Ad van der Sande

Tussen ‘niet’ en ‘nog niet’ ligt Gods wijsheid.

God is altijd groter dan al onze problemen (Psalm 93:4)

"God heeft geen problemen - alleen maar plannen!"
Corrie ten Boom

"We moeten niet probleem gericht zijn, maar persoonsgericht"

In elke omstandigheid van ons leven kunnen we gezegend worden,
als we maar in afhankelijkheid van de Heer leven.

Een gebroken hart is juist geschikt voor een God, die harten heelt.

Alles wat ons zorg geeft, is oorzaak van Gods zorg voor ons.
"De zorg van een Christen is nooit om te overleven, maar om te overwinnen."
Anne v.d. Bijl

"Blijft in Mij zoals Ik in u"
"In Hem zijn wij meer dan overwinnaars" Rom. 8:37
"Want Hij, die in u is, is meerder dan die in de wereld is."
1 Joh. 4:4

Overwinnen is één keer meer opstaan dan vallen.
Dan heeft niet de nacht het laatste woord, maar de dag!
Ter Welle

Zoals een kameel voor zijn meester knielt,

opdat deze aan het eind van de dag de last van hem kan afnemen,
zo mag u iedere avond neerknielen en de Meester uw last laten afnemen.

Voor God zijn wij allemaal op dezelfde hoogte - kniel hoogte

Als je met elkaar op de knieën gaat, dan sta je niet tegenover elkaar.

We bidden niet omdat wij hulpeloos zijn, maar omdat God Almachtig is.
Oswald Chambers

Het gebed is een dochter van het geloof,
maar het is de dochter die de moeder moet onderhouden.

"Je bent niet in nood als je bidt, je bent in nood als je niet bidt."
Ad van der Sande

"Bidden is de weg tot danken." - Matthew Henry

De belangrijkste lessen die we leren, komen voort uit pijn,
En de Bijbel zegt dat onze tranen in Gods boek staan.
Psalm 56:9.

Kijk, zo is God. Hij is voor eeuwig onze God.
En tot de dag dat wij sterven is Hij bij ons En wijst ons de weg.
Psalm 48:15 – uit Het Boek - 13 December 1998

Om over na te denken

Jezus redde de wereld niet door te streven maar door te sterven.

Langs de straat van "straks" komt men aan het huis van "nooit".

Hij die bij alles wat hij doet vraagt: "Wat zal ik er aan hebben?"
zal aan het einde van zijn leven vragen: "Wat had ik er aan?".
"Ik heb alleen datgene nodig, wat God voor mij nodig vindt!"
uit: Rijker dan u denkt" van Tonneke Bijker

De ongelukkigste mensen zijn zij die hun plichten niet met vreugde weten te vervullen.

Spreek gelijk gij denkt, maar zeg niet alles wat gij denkt.

Als ons venster geopend is naar de hemel,
dan zijn de vensters des hemels geopend voor ons.
Heb slechts een biddend hart en God zal
mildelijk Zijn hand voor u opendoen.

Wie zijn huis zonder vensters bouwt,
moet er God geen verwijt van maken dat hij in de duisternis moet wonen.

In het geloof gaat het niet om zwart of wit,
maar om warm of koud

"De geestelijke duisternis, die alom heerst,
wordt niet verlicht door mensen die over licht spreken,
maar door hen die werkelijk een licht zijn,
en die temidden der duisternis hun licht laten schijnen.
En temidden van het egoïstisch streven der wereld,
de ware naastenliefde openbaren."
uit: In de Schaduw van het Kruis
van: P. J. Voorthuis

Corrie ten Boom bezocht eens een zendeling in een moeilijk gebied, vol gevaren.
Toen zij hem vroeg of hij nooit bang was en onzeker van zijn zaak, antwoordde hij:
"Ik twijfel wel eens en mijn geloof wankelt soms… maar de Rots waarop ik sta,
Die wankelt nooit". En juist daarin ligt onze zekerheid verankerd.
De Here God wankelt niet, Hij is de Eeuwige .

Dat ik Uw kind mag zijn, is zo’n apart geluk!
Want wat er ook gebeurt: nooit loopt mijn leven stuk.
Zolang U zelf mijn leven in Uw handen houdt,
Weet ik mij wel bewaard en met Uw wil vertrouwd.

God zorgt voor ons en in Zijn zorg is ook onze verzorging opgenomen.
Laten we dit nooit vergeten. Jaren geleden las ik het volgende gedichtje,
ik weet niet van wie het is, maar het is in zijn eenvoud zo veelzeggend:

Een musje sprak eens tot zijn makker:
"wat ik wel eens weten wou is wat de oorzaak van al het tobben
bij de mensen wezen zou."
"Ik denk," zei de ander wat verwonderd, na een enkel ogenblik,
"dat zij niet zo een trouwe Vader hebben, zoals jij en ik."

Zullen we maar eens wat meer naar de musjes luisteren,
als ze met elkaar aan het praten zijn?
Riek de Vos - mond schilderes

Laat u onder uw zwakte Gods eeuwige armen voelen.
"De eeuwige God is u een woning en onder u zijn eeuwige armen.
( Deut. 33:27)

Psalm 121

"De Here is uw Bewaarder, de Here is uw schaduw aan uw rechterhand."

De schaduw is onlosmakelijk verbonden met de persoon.

Met mooie woorden kun je weliswaar vrienden maken, maar als je ze wilt houden,
zul jij je ook aan je woord moeten houden.


Het is geen eenzaamheid als er niemand bij u langs komt.
Eenzaam ben je als je niemand hebt om bij langs te gaan..

Stil zijn is geen passiviteit, maar wel is het wereldvreemd.

..."in stilheid en vertrouwen zou uw sterkte zijn" Jes. 13:50

"goed is het in stilheid te wachten op het heil des Heren." Klaagl. 3:26

"De HERE zal voor u strijden, en gij zult stil zijn." Ex. 14:14

"Ik zal, wanneer ik ontwaak, verzadigd worden met Uw beeld."
Psalm 17:15

Geluk

Het bij de vervulling van de eigen taak toegewijd zijn aan de ander,
is het ene dat het geluk uitmaakt.
Het willen horen op de eigen toegewezen plaats is het tweede dat het bepaalt.
Willen horen en gehoorzaam willen zijn op de plaats waar je gesteld bent.

Thielicke zegt:
"Wie Jezus Christus in de hemel zoekt, vindt Hem niet,
want die heeft Hij juist om ons verlaten.
Maar wie dicht bij zijn naaste staat, ontdekt plotseling,
dat de verborgen Heiland hem ontmoet en dat Hij, als een groet op onze weg,
deze naar ons toezendt om wiens wil Hij geleden heeft."

Wie een ander uit liefde wil dienen, zal er altijd Christus vinden.
uit : De engel en de blindeman van: Mr. J. van der Hoeven

"God kan alles wat Hij wil, maar God wil niet alles wat Hij kan."
Ad van de Sande - Pastorale Cursus Les 20

" Hij leidt mij in de rechte sporen om Zijns Naams wil."
Psalm 23:3

Jezus zei:- " Ik ben de weg" Joh. 14:6
"Blijft in Mij, gelijk Ik in u" Joh. 15:3

Als wij in Hem blijven, mogen wij erop vertrouwen dat Hij ons leiden zal.
Wie Christus volgt, komt nergens waar Hij niet is!

Een Chinese zuster vertelde:
"Niemand komt als kind van God op een plaats,
waar God geen werk voor hem/haar heeft".

De schapen kennen de stem van Christus, en als ze zijn stem niet horen,
blijven ze staan, tot ze die weer horen. Er is maar één stem die ze kennen.
Er zijn wel veel andere stemmen, maar die kennen ze niet.
Schapen zijn domme dieren, maar de stem van de herder kennen ze,
- alleen die éne stem.

Wie niet kan vergeven, verwoest de brug waar hij zelf overheen moet.
Romeinen 8:3

"Vergeving is de weg naar vrede en geluk. Het is ook een mysterie, en tenzij we ernaar zoeken, zal het voor ons verborgen blijven."
Johann Christoph Arnold uit: The Lost Art of Forgiving.

"Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem,
die ons heeft liefgehad.
"Wij hebben een hele eeuwigheid om onze overwinning te vieren,
maar slechts een kort uur, om haar te behalen." Robert Moffat."

In onpeilbaar diepe mijnen Onopgemerkt en stil,
Werkt God ter wille van de zijnen Aan het volvoeren van Zijn wil.
Dichter onbekend

If you don`t understand something, don`t be afraid to ask.
If you ask, you may be a fool for five minutes;
if you don`t ask, you may be a fool forever.

Psalm 119:130
"Het openen van Uw woorden verspreidt licht."
Hoe meer gij in mij zoekt,
hoe meer gij in mij vindt.
Hoe meer gij in mij leest,
hoe meer gij mij bemint.

Amen