Wees trouw aan elkaar in de gemeente

Wij lezen: :Hebreeën 10:19-25

De preek van deze week is i.v.m. de lengte in 2 delen volgende week gaan we ermee verder.

WEES TROUW AAN ELKAAR IN DE GEMEENTE
1. Christus roept
2. Zie elkaar
3. Roep elkaar er bij

De schrijver van de Hebreeënbrief doet drie oproepen.
Vers 22: laten we God naderen met echt geloof
Vers 23: Laten we blijven belijden waarop we hopen
Vers 24: laten we elkaar blijven aansporen om lief te hebben
Drie oproepen waarin je Jezus Christus zelf mag horen. Hij laat vandaag aan het Avondmaal weer zien wat hij voor u en jou gedaan heeft en hij roept: kom, met geloof, hoop en liefde.

A. Kom met persoonlijk geloof.
Laten we God naderen met een oprecht hart en een vast geloof.
In het Avondmaal mag je vieren dat je persoonlijk verbonden bent met Christus. Aan ieder wordt een stukje brood gegeven, je krijgt zelf de beker in je handen. Daarmee zegt Christus: ik heb voor jou mijn lichaam laten kruisigen; voor jou liep mijn bloed langs die houten paal. Voor jou is mijn liefde en trouw. Ik wil te eten geven; ik kom zelf in je om je weer nieuwe levenskracht te geven.

Kom dus met echt geloof.
De schrijver zegt: met een oprecht hart.
Je kunt ook komen en net doen alsof je gelooft. Of komen, terwijl je helemaal geen berouw hebt over je zonden. Of er zijn dingen in je leven die verkeerd zijn maar je wilt ze echt niet veranderen.
Dan moet je niet komen. Anders maak je het alleen maar erger.

Christus roept je en hij wil dat je komt met oprecht geloof.

B. De tweede oproep is: leef vanuit de hoop.
Laten we zonder te wankelen datgene blijven belijden waarop we hopen.
Christen-zijn is niet alleen maar eventjes bij het Avondmaal verbonden zijn met Christus. Het is niet maar af en toe naderen tot God.
Het is een nieuwe manier van leven. Blijven belijden waarop we hopen.
Leven vanuit de hoop.
In het Nieuwe Testament gaat het dan altijd over de toekomstverwachting. De belofte van de Heer dat hij terug zal komen en alles nieuw zal maken.
Want hij heeft ons de opdracht gegeven het Avondmaal te vieren totdat hij komt. Het avondmaal is een voorproefje van het blijde feest dat hij beloofd heeft.
Elke viering helpt ons om vooruit te kijken. Jezus Christus komt terug als de stralende Heer. De bijbel noemt dat feest de Bruiloft van het Lam. Jezus is de Bruidegom, wij zijn z’n bruid. Dat wordt een schitterend feest. Christus zei het zelf: hij zal opnieuw met ons wijn drinken in het koninkrijk van zijn Vader.
Die hoop, die verwachting - laat die doorwerken in je leven.
En in alle dingen: eer aan God.
Dat vooruitzicht mag heel je leven in een ander licht zetten. Je hoeft niet alles uit dit leven te halen, want je leeft maar één keer en dan ook nog maar kort.
Nee, dit leven is stage lopen voor de eeuwigheid. Dán mag je voluit leven.
De Hebreeënschrijver zegt: blijf dat belijden.
En laat die belijdenis doorwerken in hoe je leeft, hoe je met mensen omgaat, hoe je bezig bent met geld en bezit; waar je je geluk in zoekt.
Leef vanuit de hoop.

C. De derde oproep is: help elkaar in de liefde
WEES TROUW AAN ELKAAR IN DE GEMEENTE
1. Christus roept
2. Zie elkaar
3. Roep elkaar er bij

2 in deel 1 van deze preek keken we naar het geheel van vers 19 tot 25.
Christus heeft de weg naar God geopend en hij vraagt van u en mij drie dingen: gelovig naar God gaan, leven vanuit de hoop en elkaar helpen in liefde.
Vanmiddag kijken we beter naar vers 24 en 25.

Vers 25 wordt vaak gebruikt om tegen gemeenteleden te zeggen: kom naar de kerkdienst. Je mag daar niet wegblijven.
En dan hoefde er niet uitgelegd te worden waarom je naar de kerkdienst moet komen.
Want het stond er toch duidelijk...
Dat kwam ook wel omdat in de vorige vertaling (en ook in de Statenvertaling) vers 25 een losse zin was. Alsof het de vierde oproep was: laten we tot God naderen, laten we blijven bij de hoop, laten we op elkaar letten en laten we niet wegblijven bij onze samenkomsten.
Maar zo staat het er niet. De Nieuwe Bijbelvertaling heeft het terecht als één zin vertaald. Het niet-wegblijven bij de samenkomsten valt onder het opmerkzaam blijven, het goed naar elkaar kijken.
Kijk goed naar elkaar om en blijf daarom niet weg van de samenkomsten.

Ik zal er meteen bij zeggen: dit is natuurlijk niet de enige reden om trouw naar de kerk te komen. Je gaat niet alleen om de andere gemeenteleden te zien.
Meer dan eens heb ik al mensen horen zeggen: ik ga niet naar de kerk voor de mensen.
Inderdaad, een kerkdienst is vooral de omgang met God. Het is ontvangen van hem en geven aan hem. Je komt in de kerk voor de ontmoeting met je Heer.
.
De één doet dat vanwege de dominee, de ander om de muziek, of je gaat lekker wandelen op de Veluwe en dan pik je daar een kerkdienst mee.
Als het alleen maar zou gaan om jouw ontmoeting met God - wat maakt het dan uit waar je naar de kerk gaat? Zolang je daar maar God kunt dienen...

Maar hier staat iets anders.
Je gaat niet alleen naar de kerk voor God.
Je moet in vers 24 beginnen: laten we opmerkzaam blijven. Op elkaar.
Elkaar blijven zien. Niet alleen maar gewoon zien, maar nauwkeurig, met aandacht, goed naar elkaar kijken.
Dat is wat Christus van u en mij vraagt. Op een positieve manier op elkaar blijven letten, elkaar in de gaten houden.

Dat heeft een duidelijk doel, dat komt straks in het laatste punt.
Maar het begint met zien. Elkaar zien.
En elkaar zien begint met er zijn.
Want als je niet komt, dan zie je ook niemand.

Dáárvandaan komt de vermaning in vers 25: niet wegblijven!
Er geen gewoonte van maken om zonder goede reden afwezig te zijn.
Trouw zijn in het komen naar de kerk. Naar je eigen kerk. De eigen gemeente.
Trouw er zijn om elkaar te zien.

Dat wil Christus. Dat is die derde oproep in dit gedeelte. Zie elkaar en kom dus trouw.
En als je er bent, zie elkaar dan ook echt.
Bij het binnenkomen, bij de ontmoeting in de hal, bij het weggaan, bij het blijven hangen op het plein. Zie elkaar staan. Laat dat aan elkaar merken.
Wees trouw aan elkaar.

Dit geldt niet alleen voor kerkdiensten.
Het staat hier in het algemeen: samenkomsten. Als de gemeente van Christus bij elkaar komt. In z’n geheel. Of het stukje waar de Heer jou in gezet heeft.
Een gemeentevergadering. Een wijkavond. De gemeentegroep.
Als je daarover meteen roept ‘mij niet gezien’, heb je niet begrepen wat Christus hier zegt. Hij wil dat je daar wel gezien wordt. En vooral, dat jij anderen ziet.
Wees opmerkzaam op elkaar. Daarom kunnen kleinere samenkomsten juist daar bij helpen, om deze opdracht van de Heer waar te maken: dat we elkaar zien.

En kijk dan ook verder dan je neus lang is. Zie ook wie er niet is.
Mensen die niet kunnen komen. Door ziekte. Door hoe ze zijn. Er zijn mensen die niet in een groep kunnen functioneren. Mensen die niet willen komen. Teleurgesteld, boos.
Ook wie er nooit is, moet gezien worden.

Wees trouw aan elkaar in de gemeente, door er te zijn en door elkaar te zien.

3Roep elkaar erbij.
Elkaar zien heeft als doel: elkaar aansporen om lief te hebben en goed te doen.
Zien en aanspreken.
Belangstellend vragen, doorvragen, ergens op aanspreken.
Er staat in vers 25 een woord dat het mooi samenvat.
Het staat hier vertaald als ‘bemoedigen’. In andere teksten wordt het vertaald met ‘vermanen’ of ‘troosten’. Dat is allemaal goed vertaald, want het is een woord waar dat allemaal in zit.
Het betekent namelijk: erbij roepen.
Waarbij? Bij Christus, bij de vergeving, bij de troost, bij de liefde, bij de hoop. Maar ook: erbij roepen, bij de heiliging van het leven, bij gehoorzaamheid. Terugroepen als iemand weg dwaalt.
Het staat bijvoorbeeld ook in 3:13, Zie er dus op toe (weer dat zelfde ‘zie elkaar’), dat niemand van u door een kwaadwillig, ongelovig hart afvallig wordt van de levende God, maar wijs elkaar terecht. Daar staat hetzelfde woord: roep elkaar erbij.

Dáárvoor is het belangrijk dat je elkaar ziet.
Dat je aandacht hebt voor elkaar. Om te zien wat je voor de ander kunt betekenen.
Als iemand verdriet heeft. Als iemand eenzaam is. Als er spanningen zijn in een huwelijk. Als een kind thuis misbruikt wordt. Als iemand vastloopt in twijfel.
Zie het van elkaar. Vraag elkaar ernaar.
En roep elkaar terug naar Christus.

Dat is de trouw die onze Heer van ons allemaal vraagt.
Wees trouw aan elkaar. Zie elkaar staan en spreek elkaar aan.

Ja, er zijn ook ouderlingen en diakenen. Zij hebben een extra verantwoordelijkheid om mensen te zien en erbij te roepen. Ze hebben de verantwoordelijkheid om u daarin te stimuleren en te helpen.
Maar u kunt het niet aan hen overlaten.
Wat de Heer hier zegt, geldt voor u en jou.
Het naderen tot God laat u toch ook niet over aan uw ouderling
En de zekere hoop van eeuwige heerlijkheid na het sterven, daarvan zegt u toch ook niet ‘dat hoef ik niet, dat laat ik aan m’n diaken over’.
Kun je dat wel het derde, het omzien naar elkaar en het elkaar aanspreken overlaten aan de ambtsdragers?

Christus vraagt trouw van u en jou en mij.
Wees trouw aan elkaar. Wees gemeente van Christus.
Kom dus, kom trouw. Zie elkaar en neem elkaar mee.

AMEN